books

Publikacje pracowników

Publikacje pracowników

3 monografie autorskie:

 1. Uwarunkowania strukturalne i przestrzenne rozwoju gospodarczego Polski. Wyd. Uczeln. ATR, Bydgoszcz 2003, ss. 184.
 2. Uwarunkowania strukturalne rozwoju gospodarczego Polski. Wyd. Uczeln. UTP, Bydgoszcz 2007, ss. 319.
 3. Przekształcenia strukturalne i przestrzenne w gospodarce Polski w okresie poakcesyjnym. Wyd. Uczeln. UTP, Bydgoszcz 2016, ss. 301.


oraz najnowsze publikacje.:

 1. Adamczyk-Łojewska G., Rozwój polskich regionów w okresie poakcesyjnym, Marketing i Rynek  2014 nr 10.
 2. Adamczyk-Łojewska G., Bujarkiewicz A., Dochody gmin z podatku dochodowego czynnikiem pośredniej oceny pozarolniczej aktywności ekonomicznej ludności, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, Bydgoszcz 2015 nr 76, s.4-17.
 3. Adamczyk-Łojewska G., Bujarkiewicz A., Wieloczynnikowa metoda oceny przekształceń w strukturze przestrzennej gospodarki Polski, [w:] Polityka Ekonomiczna, pod red. nauk. J. Sokołowskiego i A. Żabińskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015 nr 402, s. 30-39.
 4. Adamczyk-Łojewska G., Bujarkiewicz A., Zastosowanie komputerowych banków danych regionalnych GUS do monitorowania poziomu rozwoju miast i obszarów wiejskich, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, Bydgoszcz 2015, nr 75, s. 3-16.
 5. Adamczyk-Łojewska G., Konkurencyjność polskich regionów w zakresie przyciągania i wykorzystania kapitału zagranicznego dla celów rozwojowych, Marketing i Rynek 2015 nr 10 (płyta CD).
 6. Adamczyk-Łojewska G., Bujarkiewicz A., Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich – wyniki badań w ujęciu lokalnym i regionalnym. „Journal of Agribusiness and Rural Development”, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2016 / 1(39), s. 5-16.
 7. Adamczyk-Łojewska G., Bujarkiewicz A., Procesy polaryzacji w polskiej przestrzeni gospodarczej, w: Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze krajowym i regionalnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 417, Wrocław 2016, s. 9-18.
 8. Adamczyk-Łojewska G., Zróżnicowanie wydajności pracy w sektorze rolniczym w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, „Europa Regionum”, ZUT w Szczecinie, nr XXVI/2016, s.7-23.

 

Łączna liczba wszystkich publikacji wynosi ok. 100 pozycji książkowych, artykułów oraz innych opracowań naukowych wydanych w różnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.

 

Najnowsze publikacje:

 

 1. 1Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej, „Marketing i Rynek”, nr 8 /2014 (Zjazd Katedr Marketingu w Toruniu, współautorzy K. Śmiatacz, L. Nieżurawski).
 2. Diagnoza potencjału innowacyjnej komunikacji rynkowej w Polsce na przykładzie oprogramowania TEXT MINING , „Marketing i Rynek”, nr 4/2014, s. 16 – 23.- współautor dr K. Śmiatacz, (Konferencja naukowa w Poznaniu „Komunikacja marketingowa: innowacje- media – desing”).
 3. Konferencja Politechnika w Gdańsku: „System informacji marketingowej w procesie budowania trwałych relacji z klientem na przykładzie polskich przedsiębiorstw” „Marketing i Rynek” nr 11/2014. (dr M.Schulz - współautor).
 4. Wybrane aspekty wdrażania marketingowego zarządzania w przedsiębiorstwach regionu kujawsko-pomorskiego na tle wybranych regionów Polski,  „Marketing i Rynek” 10/2014.
 5. Marka regionu jako akcelerator jego konkurencyjności i rozwoju, „Marketing i Rynek” 10/2014
 6. Znaczenie cech produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska w decyzjach zakupowych konsumentów,  „Logistyka”, nr 2/2015, Płyta CD nr 2, (współautor M. Schulz).
 7. Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe, nr 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 41, Zachowania współczesnych konsumentów i rozwój zarządzania marketingowego organizacją, tom.2, Szczecin 2015, ss. 179 – 191.
 8. Produkcja żywności ekologicznej strategiczną szansą na wzrost konkurencyjności i rozwój regionu, „Marketing i Rynek”, nr 10, 2015 rok (wersja elektroniczna płyta CD, Konferencja UTP WZ).
 9. Repozycjonowanie jako strategiczna reakcja przedsiębiorstwa na zmiany zachowań nabywców w zintegrowanej przestrzeni europejskiej, „Handel Wewnętrzny”, nr 4/2015.
 10. Zachowania konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych w dobie digitalizacji rynku, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Mikroekonomii, Zeszyt 45, nr 1/2016, Rzeszów 2016, s. 113-122.
 11. Art. Uniwersytet Szczeciński (Konferencja w Kołobrzegu maj 2016) – przyjęty do publikacji, pt.: „Postawy samorządowców wobec działań marketingowych na przykładzie województwa kujawsko – pomorskiego”.
 12. Konferencja w Krakowie na Uniwersytet Rolniczym (czerwiec 2016). Artykuł pt.: „Zarządzanie marketingowe regionem jako determinanta jego rozwoju i konkurencyjności” (przyjęty do publikacji).
 13. Podejmowane działania marketingowe zakres badań marketingowych w urzędach gmin województwa kujawsko – pomorskiego, „Marketing i Rynek” 10/2016, (s. 8, art. na płycie CD) – współautor M. Schulz.
 14. Public relations w urzędach gmin województwa kujawsko – pomorskiego, „Marketing i Rynek”, 10/2016, (s. 457, na płycie CD) – współautor M. Schulz.
 15. Publikacja monografii na UTP, praca zb. pod red. K. Śmiatacza:
 • Graul, C., Andruszkiewicz, K. (2016). Informacja w organizacji. [W]: K.Śmiatacz (red.), Zastosowanie narzędzi IT w badaniu opinii usługobiorców na przykładzie służby zdrowia (ss. 13-33). Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
 • Andruszkiewicz, K., Śmiatacz, K. (2016). Wykorzystanie SMS jako techniki gromadzenia danych w badaniach marketingowych. [W]: K. Śmiatacz (red.), Zastosowanie narzędzi IT w badaniu opinii usługobiorców na przykładzie służby zdrowia (ss. 50-63). Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

 

Publikacje:

 

 1. Małe i średnie przedsiebiorstwa w okresie transformacji polskiej gospodarki, w: Demokratyczne państwo prawne in statu nascendi, praca zbiorowa pod redakcją T. Jasudowicza, Wydawnictwo KPSW w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.
 2. Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - ujęcie regionalne, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Nr 3, Bydgoszcz 2010, s. 137-152.
 3. Przedsiębiorczość w regionach na przykładzie sektora MSP, Miscellanea Oeconomicae, Studia Regionów, Studia i Materiały, Rok 14, Nr specjalny/2010, Wydział Zarządzania i Administracji  Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 311-319.
 4. Ograniczenia rozwoju sektora MSP w Polsce po 1990 roku, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko -Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Nr 1, Bydgoszcz 2008, s. 141-161

 

 

Najnowsze publikacje.:

 1. Bielski I., Woźnicka K., Żarski W. Brzykcy W. 20 Współczesne uwarunkowania procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa PKP Cargo S.A Logistyka nr 6/2014.
 2. Bojar W., Dzieża G., Sikora M., Śpiewak J, Wyszkowska Z., Januszewski A., Żółtowski M. 2014. Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań. Roczniki naukowe ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, T. 101, z. 4.
 3. Żarski W., Bojar W. 2014.Wykorzystanie oprogramowania result scorecard do wspomagania monitorowania strategii przedsiębiorstwa transportowego XVII konferencja naukowa innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji pod red. R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole. T. 2. S. 914-922.
 4. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Bojar W., Knopik L., Żarski W. 2014. Agroklimatologiczna ocena opadów atmosferycznych okresu wegetacyjnego w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014/ II (3 (Jun 2014).
 5. Bojar W., Rostek K., Knopik L.  2014. Systemy wspomagania decyzji . PWE.
 6. Szewczykowski P., Bojar W., Sobota D., Zajdel M. 2014. Design Thinking jako metoda intensyfikacji rozwoju regionu. kujawsko-pomorskiego.  MARKETING I RYNEK 10/2014.
 7. Bojar, L. Knopik, j. Żarski, R. Kuśmierek-Tomaszewska, 2015. Integrated assessment of crop productivity based on the food supply forecasting. Agric.Econ – Czech, 61, 2015 (11): 502–510.
 8. Bojar W., K. Woźnicka, A. Nawrocki 2015. Wpływ utrzymania ruchu maszyn na usprawnienie logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa. Logistyka 12/2015.
 9. Żarski W., Bojar W.. 2015. Prospects For The Development Of Renewable Energy In Agricultural Enterprises From The Kujawsko-Pomorskie Province. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole. Tom I . s. 211-217.
 10. Bojar W. 2015. Methods to limit risks in agriculture in the era of climate change. FACCE MACSUR Reports 5, 5-8
 11. Bojar W., Maciejewski F., Michalcewicz-Kaniowska M., Radecka K., Żarski W. 2016. Innowacyjność firm rodzinnych w kontekście współpracy międzypokoleniowej. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Tom I Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2016, str. 20-29
 12. Bojar W., Polkowski D., Żarski W. 2016. Innowacje w przedsiębiorstwie branży produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Monografia pod redakcją naukową Władysława Gierulskiego i Artura Maciąga, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2016, str. 324-333.
 13. Bojar W., Woźnicka K., Nawrocki A. 2016. Wpływ utrzymania ruchu maszyn na usprawnienie logistyki. Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management no. 78. s. 4-12.
 14. Sikora M., Bojar W. Dzieża G., Radecka K. Mikołajczyk A. 2016. Ewolucyjne podejście w usprawnianiu procesów magazynowych w działalności produkcyjnej Philips Lighting Poland W Pile. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie” ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE) Z.99, 439-449. 

Najnowsze publikacje :

 1. Rafał Drewniak, Grażyna Voss, Corporate Social Responsibilty as an ethical component of business strategy, Proceedings from 2nd International Global Virtual Conference, 07-11 April 2014, Zilina, Slovakia, Vol. 2, Issue 1, April 2014, s. 26-30, ISBN: 978-80-554-0866-8, ISSN: 1339-2778;
 2. Iwona Posadzińska, Rafał Drewniak, Public relations w zintegrowanej komunikacji marketingowej − regionu i biznesu, „Marketing i Rynek”, nr 10/2014, s. 418-425, ISBN: 1231-7853; 6 pkt
 3. Iwona Posadzińska, Rafał Drewniak, Przesłanie miasta jako element kształtowania tożsamości i wizerunku, „Marketing i Rynek”, nr 10/2014, s. 426-432, ISBN: 1231-7853; 6 pkt.
 4. Rafał Drewniak, Grażyna Voss, „Recognition of Non-formal and Informal Learning Outcomes: The Use of an Organizational Model in Practice of Universities in Poland, International Review of Management and Business Research”, Vol. 4, Issue 1, March 2015;
 5. Rafał Drewniak (współautor), G.Voss, R.Musiałkiewicz, P.Prewysz-Kwinto, Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego I nieformalnego w szkolnictwie wyższym. Ujęcie modelowe, CeDeWu, Warszawa 2015; 20 pkt.
 6. Rafał Drewniak, Conditions of cooperation between companies and NGOs in the field of corporate social responsibility activities: the Polish cases, “Problems of Management in the 21st Century”, Vol. 10, No. 2, 2015;
 7. Rafał Drewniak, Agnieszka Michalska, Miejsce i rola przywódcy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem: cechy skutecznego przywódcy w świetle badań własnych, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, s. ;
 8. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Situation-dependent leadership model and leadership styles expected by employees: the Polish case, Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance, Saint-Petersburg State University of Economics, St.Petersburg, Russia, 14-15 April 2016, ACPI, s.  84-92;
 9. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Brand management in a situation of an economic crisis: methods of strengthening the brand value in the scope of emerging markets, Asia Pacific Journal of Marketing and Management, Vol. 28, Issue 4, 2016, s. 743-758;
 10. Rafał Drewniak, Efekt synergii w aliansie strategicznym, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 6 (797)/2016, s. 67-76;
 11. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Wymiana wiedzy między przedsiębiorstwami w aliansie strategicznym: rola i znaczenie łańcucha wartości wiedzy i synergicznych sieci wiedzy, Przegląd Organizacji, , 2016, s. ;
 12. Rafał Drewniak, Iwona Posadzińska, Uwarunkowania wsparcia działań innowacyjnych przedsiębiorstw. Analiza potencjału branż perspektywicznych województwa kujawsko-pomorskiego, „Marketing i Rynek”, 10/2016, s. 89-105;
 13. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Factors strengthening the involvement of employees and their role in knowledge management in an enterprise: an empirical evidence from polish companies, Proceedings of the 10th International Management Conference: “Challenges of Modern Management”, 3-4 November 2016, Bucharest, Romania, s. ;
 14. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Factors strengthening the involvement of employees and their role in knowledge management in an enterprise: an empirical evidence from polish companies, Review of International Comparative Management / Revista de Management Comparat International . Dec2016, Vol. 17 Issue 5, p432-445. 14p.;
 15. Rafał Drewniak, A balanced assessment of the business partner’s potential: three-step selection procedure for the sustainable development of the strategic alliance, National Scientific Conference: “Positive management and leadership in socially responsible organizations”, 9th September 2016, UMK, Toruń, ;
 16. Rafał Drewniak, Balanced Assessment of the Business Partner’s Potential: Three-step Selection Procedure for the Sustainable Development of the Strategic Alliance, Journal of Corporate Responsibility and Leadership, Vol. 3 Issue 3, 2016, s. 23-38;
 17. Rafał Drewniak, Model of knowledge value chain in strategic alliance: conditions of the knowledge flow between companies, “Global Management Journal”, , 2016, s.

 

Najnowsze publikacje.:

 1. Drelichowski L., Dzieża G., Grochowski K., Sikora M., Zwierzchowski D., Infrastruktura rozwiązań logistycznych środkiem buforowania ryzyka w globalnej gospodarce. [W:] Staniec I. (red.), Natura i uwarunkowania ryzyka. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 161-171
 2. Bojar W., Dzieża G., Sikora M., Śpiewak J., Wyszkowska Z., Januszewski A., Żółtowski M., Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 4, 2014, ss. 7-18
 3. Drelichowski L., Dzieża G., Sikora M., Logistyka głównych grup agrobiznesu i skala osiąganych wyników działań exportowo-importowych po akcesji Polski z Unią Europejską. Logistyka 6/2014, pp. 13218-13221
 4. Dzieża G., Sikora M., Wdzięczny A., Latowski J., Analiza możliwości rozszerzenia funkcjonalności modułu planowania produkcji systemu ERP. Marketing i Rynek 10/2014, s. 251-257
 5. Dzieża G., Sikora M., Wdzięczny A., Mierzwińska E., Analiza logistyki zaopatrzenia punktów handlowych w centrum Bydgoszczy. Logistyka 6/2014
 6. Dzieża G., Sikora M., Murawski A., Rozwiązania logistyczne jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 75, Bydgoszcz 2015, ss. 50-58
 7. Bojar W., Żarski J., Knopik L., Kuśmierek-Tomaszewska R., Sikora M., Dzieża G. - Markov Chain as a Model of Daily Total Precipitation and a Prediction of Future Natural Events. International Conference “FACCE MACSUR Joint Workshops October 2015”, 27-30 October, 2015, Braunschweig, Germany
 8. Sikora M., Dzieża G., Smolińska Z., Wykorzystanie wybranych metod badawczych do usprawnienia zarządzania organizacją przedsiębiorstwa produkcyjnego. Marketing i Rynek 7/2016, s. 807-822
 9. Sikora M., Dzieża G., Jasiński M. Bezpieczeństwo danych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Olsztyn 2016
 10. Dzieża G., Sikora M., Wołk-Łaniewski B., Usprawnienie zarządzania jakością w logistyce produkcji kabli – case study. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2016, nr 78, ss. 34-43
 11. Dzieża G., Sikora M., Nowak A. The Implementation of the Enterprise Resource Planning System and its Influence on Logistics, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2016, nr 82, ss. 38-48
 12. Sikora M., Dzieża G., Świetlik P., Innowacyjne rozwiązania logistyczne na regionalnym rynku usług medycznych, Marketing i Rynek 2016, nr 10, ss. 466-475
 13. Sikora M., Bojar W., Dzieża G., Radecka K., Mikołajczyk A., Ewolucyjne podejście w usprawnianiu procesów magazynowych w działalności produkcyjnej Philips Lighting Poland w Pile. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie”, Koszęcin-Gliwice 2016

 

Najnowsze publikacje:

 

Publikacje książkowe:

 

 1. Gotowska M., Jakubczak A., Kufel M., „The assessing the quality of life and the standard of living. The proposal of a quantitative measure”. LAP. Lambert Academic Publishing, 2013, ISBN: 978-3-658-48080-5.
 2. Gotowska M., Kulawik J. Pawłowska-Tyszko J., Podstawka M., „Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie” – Monografia. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. nr 44, Warszawa 2012, ISBN 978-837658-253-5.
 3. Wyszkowska Z., Gotowska M., „Poziom i jakość życia w dobie kryzysu”. Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 2013, ISBN: 978-83-64235-04-7. 
 4. Gotowska M., „Współczesne uwarunkowania poziomu i jakości życia ludzi w Polsce”. Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 2013, ISBN: 978-83-64235-08-5.
 5. Gotowska M., Jakubczak A., „Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP”, Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy 2014, ISBN 978-83-64235-26-9.
 6. Ciak J., Gotowska M., Goździewska-Nowicka A., Jakubczak A., Koreleska E., Michalska A., Murawska A., Voss G., Wyszkowska Z. „Wyzwania współczesnej gospodarki”. Wydawnictwa Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2016, ISBN 978-83-64235-94-8.
 7. Gotowska M., Wosińska A., “COOL JAPAN. Autoprezentacja Japonii w popkulturze”. Wydawnictwo KIRIN. Bydgoszcz 2017.

 

Rozdziały w monografii:

 

 

 1. Gotowska M., Świerzyńska A., „Zarządzanie nowoczesnym procesem przetwarzania odpadów biodegradowalnych (200201)”. [w:] Procesy w organizacji – wybrane aspekty. red. E. Mazur-Wierzbicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria „Zarządzanie procesami w teorii i praktyce”, zeszyt 6, Szczecin 2016, s. 69-82, ISBN 978-83-7518-822-6.
 2. Gotowska M., “A new era of innovation – time for social innovation”, [w:] Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy. Red. A. Skrzypek. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2014, s. 25-32, ISBN 978-83-62785-81-0.
 3. Gotowska M., Work-life balance – who is responsible for it in the CSR model? A socially responsible employee or a socially responsible employer? [w:] red. R. Tomaszewska-Lipiec “Work – Pesonal life. Between harmony and disintegration. Impuls, Kraków 2015, s. 221-231, ISBN 978-83-7850-985-1.
 4. Gotowska M., Polska wieś i jej mieszkańcy a jakość ich życia. red. T. Słaby „Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi – mit czy rzeczywistość?”, SGH, s. 158-168, Warszawa 2015, ISBN 978-83-8030-027-9.
 5. Wyszkowska Z., Gotowska M., Czy ubóstwo i wykluczenie to aktualne problemy społeczne polskiej wsi? red. T. Słaby „Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi – mit czy rzeczywistość?”, SGH, Warszawa 2015 s. 239-248, ISBN 978-83-8030-027-9.
 6. Gotowska M. Kruszewska M., „CSR, ConSR, CSR-D – rewolucja czy ewolucja w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Monografia, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014, ISBN 978-83-7455-422-0, s. 141-154.
 7. Gotowska M., Jakubczak A., „Wykorzystanie metod wielowymiarowych do diagnozy poziomu życia w Polsce”. Monografia, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, ISBN 978-83-63134-07-5, s. 37-46.
 8. Gotowska M., Wpływ innowacji społecznych na jakość życia ludzi – przykłady dobrych praktyk. red. D. Dyrda, M. Ptak, Zarządzanie środowiskiem i zrównoważona energetyka. UE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2015, s. 205-212, ISBN 978-83-64313-77-6.
 9. Gotowska M., Jakubczak A., Zastosowanie wybranych metod do oceny zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce. red. E. Mączyńska, Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy. PTE, Warszawa 2015, s. 474-490, ISBN 978-83-88700-99-6.
 10. Gotowska M., “Work Life Balance (WLB) w modelu równowagi życia (bytu)”. [w:] Relacje praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki. red. R. Tomaszewska-Lipiec, UKW, Bydgoszcz 2014, ISBN 978-83-8018-005-5, s. 61-71.
 11. Gotowska M., Jakubczak A., „Norma ISO 26 000 jako podstawa tworzenia strategii CSR w przedsiębiorstwie – case study”. [w:] Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem. red. B. Bartniczak, K. Trzeciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2014, s. 304-314, ISBN 978-83-64313-36-3.
 12. Gotowska M., Grądzki T., „Rola innowacji społecznych w rozwoju koncepcji CSR” [w:] Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP. Wydawnictwo UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, s. 21-30, ISBN 978-83-64235-26-9.
 13. Gotowska M., Jarczak A., „Bank jako instytucja społecznie odpowiedzialna  w opinii klientów i pracowników” [w:] Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP. Wydawnictwo UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, s. 21-30, ISBN 978-83-64235-26-9.

 

Publikacje w czasopismach z IF:

 

 

 

 1. Walentowicz-Sadlecka M., Grabiec M., Sadlecki P., Gotowska M., Walentowicz P., Krintus M., Mankowska-Cyl A., Sypniewska G., 25(OH)D3 in patients with ovaria cancer and its correlation with survival – “Clinical Biochemistry”, Vol: 45, Issue: 18, December 2012, pp: 1568-1572, ISSN 0009-9120.

 

Publikacje w czasopismach wysokopunktowanych:

 

 

 

 1. Jakubczak A., Gotowska M., Jakość życia zawodowego a działania odpowiedzialne społecznie skierowane do pracowników na przykładzie firmy usługowej. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. 15(1)2015, s. 37-46, ISSN 1644-0757.
 2. Kołowska A., Gotowska M., Jakość w procesie pakowania. „Problemy jakości” nr 3/2016, s. 25-29, ISSN 0137-8651.
 3. Gotowska M., Cykl życia innowacyjnej ekousługi we wdrażanej strategii CSR na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego – case study. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 377/2015, s. 13-23, ISSN 1899-3192.
 4. Jakubczak A. Gotowska M., “The quality of life at work and socially responsible actions directed at employees on the example of a service company”. Acta Scentarium Polonorum, Oeconomia 15 (4) 2014, Warszawa, s. , ISSN 1644-0757.
 5. Jakubczak A. Gotowska M., “The quality of life at work and socially responsible actions directed at employees on the example of a service company”. Acta Scentarium Polonorum, Oeconomia 15 (4) 2014, Warszawa, s. , ISSN 1644-0757.
 6. Murawska A., Gotowska M., „Regional defferences In the level and quality of housing conditions among polish households”, Acta Scentarium Polonorum, Oeconomia 13 (2) 2014, Warszawa, s. 105-115, ISSN 1644-0757.
 7. Gotowska M., „The morphology of the waste and the quality of people’s lives. The theoretical and empirical considerations”, Studia i prace WNEiZ US „Gospodarka regionalna i międzynarodowa”. Nr 46/2 2016, tom 2, Szczecin 2016, s. 33-44, ISSN 2450-7733.

 

 

 

Publikacje w czasopismach punktowanych MNiSW:

 

 

 1. Gotowska M., Cykl życia innowacyjnej ekousługi we wdrażanej strategii CSR na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego – case study. Prace Naukowe UE we Wrocławiu pt: „Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa. Nr 377. Wrocław 2015, s. 13-23, ISSN 1899-3192. 
 2. Gotowska M., Ratajczak R., Projektowanie innowacji społecznych i ich wpływ na jakość życia społeczności lokalnych. „Konsumpcja i rozwój” nr 2/2016(15), IBRKiK, s. 20-34, ISSN 2083-6929.
 3. Gotowska M., „Jakość życia-poziom jakości życia-równowaga bytu. Dyskusja trwa”. Studia i Prace WNEiZ, pt. "Gospodarka regionalna i międzynarodowa 8221, Szczecin 2014, nr 37, t. 2.
 4. Gotowska M. Jakubczak A., “Satisfaction with education and work as a basis for assessing the quality of life in selected regions with different levels of standard of living”, Śląski Przegląd Statystyczny, Wrocław 2014, ISSN 1644-6739, s. 141-156.
 5. Gotowska M., Grądzki T., “The concept on sustainable development in agriculture – indicator analysis”. [w:] Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development. UTP Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław 2014, s. 61 (streszczenie).
 6. Gotowska M., „Co w śmieciach piszczy…”. „Supress” nr 2, Supravis Group SA, grudzień 2014, s. 17-18.

Najnowsze publikacje.:

 

 1. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w projektach, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, z.93/2016.
 2. Zarządzanie innowacyjnymi projektami w ramach strategii finansowej na lata 2014-2020, „Konsumpcja i Rozwój” 02/2016.
 3. Szacowanie prędkości pojazdów na podstawie obrazu z kamery, „Journal of Education, Health and Sport” 2016;6(4).
 4. Wyzwania współczesnej gospodarki (monografia), UTP Bydgoszcz 2016.
 5. Zarządzanie projektami małych i średnich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek” 07/2016.
 6. Zarządzanie ryzykiem w projektach logistycznych, „Logistyka” 06/2015.
 7. Zarządzanie innowacyjnym projektem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej, „Autobusy” 6/2016.
 8. Cloud computing jako nowoczesne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, „Zeszyt Naukowy Wydziału Zarządzania Zarządzanie i Ekonomia”, 1/2015.
 9. Komunikacja jako czynnik sukcesu zarządzania projektami, „Zeszyt Naukowy Wydziału Zarządzania Zarządzanie i Ekonomia”, 1/2015.
 10. Lider promujący współpracę w łańcuchu dostaw (monografia pokonferencyjna „Współpraca – szansą czy koniecznością rozwoju dla organizacji” – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa) czerwiec 2015.
 11. Zarządzanie zasobami informatycznymi w firmie, „Rynek Energii”02/2014.

Najnowsze publikacje:

 1. Krzysztof Grochowski, „Procesy innowacyjne w systemach zarządzania jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw usług logistycznych” [w:] Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, red. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 167-175.
 2. Krzysztof Grochowski, „Strategiczna Karta Wyników narzędziem wspierania konkurencyjności” [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2007, s. 264-272.
 3. Krzysztof Grochowski, „Analiza ekonomiczna w transporcie”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2012 (książka).
 4. Krzysztof Grochowski, Katarzyna Kachel, „Planowanie i realizacja celów przedsiębiorstwa transportowego a wynik finansowy”, Czasopismo „Logistyka” 6/2012, s. 774-789.
 5. Krzysztof Grochowski, „Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie”, kurs e-learning skierowany dla studentów I i II stopnia, studiów podyplomowych jak i przedsiębiorców, napisany dla WSG Bydgoszcz, 2013.
 6. Ludosław Drelichowski, Krzysztof Grochowski, Jacek Kurkus, Daniel Zwierzchowski, „Doskonalenie rozwiązań logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowań systemu klasy ERP MS DYNAMICS AX w przedsiębiorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy”, PSZW tom 68, Bydgoszcz 2014, s. 71-81.
 7. Ludosław Drelichowski, Grzegorz Dzieża, Krzysztof Grochowski, Marek Sikora, Daniel Zwierzchowski, „Infrastruktura rozwiązań logistycznych środkiem buforowania ryzyka w globalnej gospodarce” [w:] Natura i uwarunkowania ryzyka, red. I. Staniec, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 161-171.
 8. Krzysztof Grochowski, „Czynniki determinujące zakres i elastyczność usług logistycznych w badaniach regionalnych”, Czasopismo „Logistyka” 6/2014, s.12733-12744.
 9. Krzysztof Grochowski, Daniel Zwierzchowski, „Wykorzystanie narzędzia data mining w nadawaniu rang instrumentom konkurowania przedsiębiorstw usług transportowych sektora MSP”, Zeszyty Naukowe Studia Informatica nr 38, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 37-48.

Najnowsze publikacje:

1. Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Społeczna odpowiedzialność młodych konsumentów

Tytuł pracy w innej wersji językowej: Young Consumers' Social Responsibility

Czasopismo: Konsumpcja i rozwój - 2016, 16, nr 3, s. 58-70, ryc., wykr., bibliogr., summ., streszcz.

p-ISSN: 2083-6929

Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialność konsumentów ; pokolenie Y ; zrównoważony rozwój

Słowa kluczowe angielskie: consumers' social responsibility ; Generation Y ; sustainable development

Typ publikacji: AN

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 7.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

2. Autorzy: Marcin Jakubiec, Anna Jakubczak

Tytuł: Wdrażanie Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym z perspektywy pracownika - case study

Tytuł pracy w innej wersji językowej: Implementation of the Lean Manufacturing in a production company from a perspective of an employee - a case study

Czasopismo: Marketing i Rynek - 2016, -, 7, s. 298 - 309, ryc., bibliogr., summ., streszcz.

p-ISSN: 1231-7853

Słowa kluczowe polskie: Lean Manufacturing ; zarządzanie jakością ; zaangażowanie pracowników

Słowa kluczowe angielskie: Lean manufacturing ; quality management ; employees' engagement

Typ publikacji: AN

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 9.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

3.  Autorzy: Jolanta Ciak, Małgorzata Gotowska, Agnieszka Goździewska-Nowicka, Anna Jakubczak, Ewa Koreleska, Anna Michalska, Anna Murawska, Grażyna Voss, Zofia Wyszkowska

Tytuł: Wyzwania współczesnej gospodarki

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane UTP, 2016

Strony: 145 s. : bibliogr., tab., wykr., rys. ; 24 cm

ISBN: 978-83-64235-94-8

Typ publikacji: MN

Język publikacji: POL

Puntacja ministerstwa: 20.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

4. Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Dialog jako element strategii - CSR

Tytuł pracy w innej wersji językowej: Dialogue as an Element of CSR Straregy - Case Study

Czasopismo: Humanizacja Pracy - 2015, -, 4(282), 183-193, bibliogr.

p-ISSN: 1643-7446

Słowa kluczowe polskie: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) ; interesariusze ; strategia CSR

Słowa kluczowe angielskie: Corporate Social Responsibility (CSR) ; stakeholders ; CSR strategy

Typ publikacji: AN

Język publikacji: POL, ENG

Puntacja ministerstwa: 8.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

5. Autorzy: Anna Jakubczak, Mariola Jarzynowska

Tytuł: Reducing risks of ineffectiveness of quality management in a manufacturing company using opinions of stakeholders

W: Qality and risk in conditions of changing business environment

Adres wydawniczy: Lublin : Department of Quality and Knowledge Management Faculty of Economics UMCS, 2015

Strony: s.81 - 88, ryc., wykr.

Słowa kluczowe polskie: Consumer satisfaction ; perception of quality and quality management ; assessment of the effectiveness quality management systems

Słowa kluczowe angielskie: satysfakcja konsumenta ; Postrzeganie jakości i zarządzania jakością ; ocena skuteczności zarządzania jakością

Typ publikacji: RK

Język publikacji: ENG, 0

Puntacja ministerstwa: 5.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

6. Autorzy: Anna Jakubczak, Małgorzata Gotowska

Tytuł: The quality of work life and socially responsible actions directed at employees on the example of a service company

Tytuł pracy w innej wersji językowej: Jakość życia zawodowego i działania odpowiedzialne społecznie skierowane do pracowników na przykładzie firmy usługowej

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia - 2015, t.1, z.14, 37-46, ryc., bibliogr., summ., streszcz.

p-ISSN: 1644-0757

Liczba znaków: 20000

Liczba arkuszy: 0,5

Słowa kluczowe polskie: jakość życia ; jakość życia zawodowego ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; zarządzanie zasobami ludzkimi

Słowa kluczowe angielskie: quality of life ; quality of work life ; corporate social responsibility ; human resource management

Typ publikacji: AN

Język publikacji: ENG, 0

Puntacja ministerstwa: 15.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

7. Autorzy: Małgorzata Gotowska, Anna Jakubczak

Tytuł: Zastosowanie wybranych metod do oceny zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce

Tytuł pracy w innej wersji językowej: The use of selected methods to evaluate the differences in the standard of living in Poland

W: Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy / pod. red. Elżbiety Mączyńskiej

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015

ISBN: 978-83-88700-99-6

Strony: 474-490, ryc., tab., bibliogr.

Liczba znaków: 25000

Liczba arkuszy: 0,7

Słowa kluczowe polskie: poziom życia ; metoda skupień

Słowa kluczowe angielskie: standard of living ; clusters analysis

Typ publikacji: RK

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

8. Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Dialogue with stakeholders in the field of corporate social responsibility in the conditions of a changing environment

W: Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy / redaktor Adam Skrzypek

Adres wydawniczy: Lublin : Department of Quality and Knowledge Management Facult of Eonomics UMCS Lublin, 2014

Strony: s. 143-152, ryc., wykr., bibliogr.

Słowa kluczowe polskie: Corporate Social Responsibility ; Consumenr Social Responsibility ; dialogue with stakeholders

Słowa kluczowe angielskie: społeczna odpowiedzialność biznesu ; społeczna odpowiedzialność konsumentów ; dialog z interesariuszami

Typ publikacji: RK

Język publikacji: ENG, 0

Puntacja ministerstwa: 5.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

9. Tytuł: Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP / pod red. M. Gotowskiej i A. Jakubczak

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane UTP, 2014

ISBN: 978-83-64235-26-9

Liczba arkuszy: 6,5

Typ publikacji: RM

Język publikacji: POL

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

10. Autorzy: Małgorzata Gotowska, Anna Jakubczak

Tytuł: Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP / pod. red. Małgorzaty Gotowskiej i Anny Jakubczak

Tytuł monografii w innej wersji językowej: Ecological and social responsibility of MSP

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane UTP, 2014

Strony: 120 s. : ryc., tab., wykr., bibliogr., summ., streszcz.

ISBN: 978-83-64235-26-9

Liczba arkuszy: 6,5

Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialność biznesu ; MSP

Słowa kluczowe angielskie: corporate social responsibility ; MSP

Typ publikacji: MN

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 20.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

11. Autorzy: Anna Jakubczak, Małgorzata Grabowska

Tytuł: Marketing zaangażowany społecznie jako narzędzie tworzenia relacji z konsumentami w ramach CSR

Tytuł pracy w innej wersji językowej: Cause related marketing as a tool of a bulding the relationship with consumers in CSR

W: Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP / Praca zbior. pod red. Małgorzaty Gotowskiej i Anny Jakubczak

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane UTP, 2014

ISBN: 978-83-64235-26-9

Strony: 65-82, bibliogr., summ., streszcz., tab., wykr.

Słowa kluczowe polskie: marketing zaangażowany społecznie ; społeczna odpowiedzialność konsumenta ; społeczna odpowiedzialność biznesu

Słowa kluczowe angielskie: Cause Related Marketing ; consumer social responsibility ; corporate social responsibility

Typ publikacji: RK

Język publikacji: POL

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

12. Autorzy: Małgorzata Gotowska, Anna Jakubczak

Tytuł: Norma ISO 26000 jako podstawa tworzenia strategii CSR w przedsiębiorstwie - case study

W: Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem / redaktorzy naukowi: Bartosz Bartniczak, Katarzyna Trzeciak

Adres wydawniczy: Jelenia Góra : Wydawnictwo AD REM, 2014

Strony: s. 304-314, ryc., tab., bibliogr.

Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialność biznesu ; norma ISO 26000 ; strategia CSR

Słowa kluczowe angielskie: corporate social responsibility ; ISO 26000 norm ; CSR strategy

Typ publikacji: RK

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

13. Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Perspektywa pracownika a społeczna odpowiedzialność w przedsiębiorstwie - case study

Tytuł pracy w innej wersji językowej: The prospect of an employee and Corporate Social Responsibility in the enterprise - case study

W: Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP / Praca zbior. pod red. Małgorzaty Gotowskiej i Anny Jakubczak

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane UTP, 2014

ISBN: 978-83-64235-26-9

Strony: s. 33-43, ryc., wykr., bibliogr., streszcz.

Słowa kluczowe polskie: jakość życia zawodowego ; społecznie odpowiedzialne zarządzanie w obszarze pracowników ; norma ISO 26000

Słowa kluczowe angielskie: quality of work life ; socially responsible management in the area of workers ; ISO 26000 norm

Typ publikacji: RK

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

14. Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Problemy zarządzania stowarzyszeniem jako instytucją wspierającą endogeniczny rozwój obszarów peryferyjnych

W: Rozwój na peryferiach / redakcja naukowa Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski

Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2014

Strony: s. 243-254, wykr., bibliogr., streszcz.

Słowa kluczowe polskie: zarządzanie stowarzyszeniem ; jakość życia na obszarach peryferyjnych

Słowa kluczowe angielskie: association management ; quality of life in peripheral areas

Typ publikacji: RK

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

15. Autorzy: Małgorzata Gotowska, Anna Jakubczak

Tytuł: SATISFACTION WITH EDUCATION AND WORK AS A BASIS FOR ASSESSING THE QUALITY OF LIFE IN SELECTED REGIONS WITH DIFFERENT LEVELS OF STANDARD OF LIVING

Tytuł pracy w innej wersji językowej: Zadowolenie z edukacji i pracy jako podstawa do oceny jakości życia w wybranych województwach o różnym poziomie życia

Czasopismo: Silesian Statistical Review - 2014, 18, 12, s. 141-156, ryc., tab., wykr., bibliogr., summ.

p-ISSN: 1644-6739

Słowa kluczowe polskie: differences in quality of life ; quality of education and employment ; standard of living

Słowa kluczowe angielskie: zróżnicowanie jakości życia ; jakość edukacji i zatrudnienia ; poziom życia

Typ publikacji: AN

Język publikacji: ENG, 0

Puntacja ministerstwa: 5.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

16. Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Strategia CSR w obszarze pracowników w MŚP - przykłady i wyzwania

Tytuł pracy w innej wersji językowej: CSR strategy in the area of workers' of smes - examples and challenges

W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce - sektorowe studia przypadków / Praca zbior. pod red. Jerzego Rossa i Małgorzaty Chojnackiej

Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2014

ISBN: 978-83-63134-55-6

Strony: s. 21-30, ryc., tab., bibliogr., summ., streszcz.

Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialność biznesu w MŚP ; jakość życia zawodowego ; strategia CSR

Słowa kluczowe angielskie: Corporate Social Responsibility in SMEs ; quality of working life ; CSR strategy

Typ publikacji: RK

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

17. Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Subiektywny a obiektywny pomiar jakości życia zawodowego na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z sektora MŚP

Czasopismo: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - 2014, -, 14, s. 95-108, ryc., wykr., bibliogr.

p-ISSN: 1641-0874

Słowa kluczowe polskie: jakość życia zawodowego ; obiektywny pomiar jakości życia zawodowego ; społeczna efektywność pracy

Słowa kluczowe angielskie: quality of working life ; objectively measure the quality of working life ; social work efficiency

Typ publikacji: AN

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 7.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

18. Autorzy: Małgorzata Gotowska, Anna Jakubczak

Tytuł: Wykorzystanie metod wielowymiarowych do diagnozy poziomu życia w Polsce

W: Rozwój na peryferiach / redakcja naukowa Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski

Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2014

Strony: s. 37-46, ryc., tab., wykr., bibliogr., streszcz.

Słowa kluczowe polskie: poziom życia ; syntetyczny miernik poziomu życia ; metoda Warda

Słowa kluczowe angielskie: standard of living ; synthetic measure of standard of living ; Ward Method

Typ publikacji: RK

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

19. Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Znaczenie ekonomii społecznej w zrównoważonym rozwoju

Tytuł pracy w innej wersji językowej: The importance of social economy in sustainable development

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - 2014, 3, 37, 33-41, ryc., bibliogr., summ., streszcz.

p-ISSN: 1640-6818

Słowa kluczowe polskie: ekonomia społeczna ; innowacje społeczne ; zrównoważony rozwój

Słowa kluczowe angielskie: social economy ; social innovation ; sustainable development

Typ publikacji: AN

Język publikacji: POL, 0

Afiliacja pracy na rzecz UTP

Najnowsze publikacje.:

 1. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Situation-dependent leadership model and leadership styles expected by employees: the Polish case, Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance, Saint-Petersburg State University of Economics, St.Petersburg, Russia, 14-15 April 2016, ACPI, s.  84-92;
 2. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Brand management in a situation of an economic crisis: methods of strengthening the brand value in the scope of emerging markets, Asia Pacific Journal of Marketing and Management, Vol. 28, Issue 4, 2016, s. 743-758;
 3. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Wymiana wiedzy między przedsiębiorstwami w aliansie strategicznym: rola i znaczenie łańcucha wartości wiedzy i synergicznych sieci wiedzy, Przegląd Organizacji, , 2016,
 4. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Factors strengthening the involvement of employees and their role in knowledge management in an enterprise: an empirical evidence from polish companies, Proceedings of the 10th International Management Conference: “Challenges of Modern Management”, 3-4 November 2016, Bucharest, Romania, s. ;
 5. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Factors strengthening the involvement of employees and their role in knowledge management in an enterprise: an empirical evidence from polish companies, Review of International Comparative Management / Revista de Management Comparat International, Dec2016, Vol. 17 Issue 5, p432-445. 14p.;
 6. Robert Karaszewski, Kamila Skrzypczyńska, Ewolucja przywództwa - kierunki, trendy, wyzwania, Dom Organizatora, Toruń, 2016;
 7. Robert Karaszewski, Kamila Skrzypczyńska, Przywództwo w biznesie, Dom Organizatora, Toruń, 2016;
 8. Robert Karaszewski, Małgorzata Gotowska, Grzegorz Hoppe, Współczesne trendy w innowacjach społecznych, „Konsumpcja i Rozwój”, 4/2016, s. 25-36.

Najnowsze publikacje:

 1. Problematyka oceny wskaźników finansowych w analizie porównawczej przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, W: Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem. ZESZYTY NAUKOWE NR 587, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA nr 26 ,  pod red. Dariusza Zarzeckiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 127-133. 
 2. Zewnętrzne bazy porównań w ocenie wskaźników finansowych – wybrane zagadnienia, W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, ZESZYTY NAUKOWE NR 635, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA nr 35,  pod red. Dariusza Zarzeckiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 495-501. 
 3. The Acquisition of  Resources from the European Community within the Framework of the European Social Fundan Attempt to Assess the Implementation of the Programme, EUROPE AND THE WORLD IN THE FACE OF INTEGRATION AND DISINTEGRATION PROCESSE, edited by Tomasz Kuczur, Arkadiusz Modrzejejewski, Mado, Toruń 2010r, s. 95-106.
 4. Innovative projects –initiation and implementation concept  of innovative  solutions  in the scope of   knowledge management to the practice of Polish enterprises, ZESZYTY NAUKOWE  „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2012.
 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - jako wsparcie potencjału i kreowania wartości przedsiębiorstw w Polsce, W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, ZESZYTY NAUKOWE NR 736, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55, pod red. E. Urbańczyk, A. Gąsior, E. Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Romanowska Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
 6. Problematyka zarządzania wiedzą  w świetle doświadczeń zagranicznych oraz koncepcja wdrażania innowacyjnych rozwiązań w polskiej gospodarce, (współautor) W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, ZESZYTY NAUKOWE NR 736, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55, pod red. E. Urbańczyk, A. Gąsior, E. Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Romanowska Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
 7. Monika Klemke-Pitek, Arkadiusz Januszewski, TRAINING EVALUATION OF LOCAL AUTHORITIES' EMPLOYEES LIFELONG LEARNING IN POLAND AS PART OF ACTIONS CO-FINANCED FROM THE EU FUNDS IN 2007-2013, at the 9th International Conference on Education and New Learning Technologies held in Barcelona, Spain, 3rd-5th of July 2017, EDULEARN17 Organizing Committee 3/7/2017.
 8. Monika Klemke-Pitek, Arkadiusz Januszewski, TRAINING COVERAGE FOR LOCAL AUTHORITIES' EMPLOYEES LIFELONG LEARNING IN POLAND AS PART OF ACTIONS CO-FINANCED FROM THE EU FUNDS IN 2007-2013, at the 9th International Conference on Education and New Learning Technologies held in Barcelona, Spain, 3rd-5th of July 2017, EDULEARN17 Organizing Committee 3/7/2017.
 9. Monika Klemke-Pitek, Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz, EVALUATION OF STUDENT PROFESSIONAL TRAINING IN THE STUDENT EDUCATION PROCESS, at the 9th International Conference on Education and New Learning Technologies held in Barcelona, Spain, 3rd-5th of July 2017, EDULEARN17 Organizing Committee 3/7/2017.
 10. Monika Klemke-Pitek, Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Zarządzanie jakością, Polski Instytut Jakości sp. z o.o.Warszawa 2017.
 11. Monika Klemke-Pitek, Wsparcie administracji samorządowej ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013, Marketing i rynek, PWE Warszawa 2017.

Najnowsze publikacje.:

 1. Knopik Leszek, Perczyński Daniel, Peszyński Kazimierz, Szews Maciej: Analiza zmian wartości temperatury hamulców naczep ciągników, Logistyka 6, 2014.
 2. Muślewski Łukasz, Knopik Leszek: Badanie i analiza zmiany stanów jakościowych działania systemu transportowego, Logistyka, 3 , 2014.
 3. MuślewskiŁukasz, Knopik Leszek: Analysis of the change of qualitative states of transportation system operation, Journal of KONES Power train and Transport, vol. 21, No. 3, 2014.
 4. Borowski S. Rama R. Knopik L. Dulcet E.  Kaszkowiak J., Rozwiązania stosowane do określania przepływu masy w maszynach zbierających. Badania wstępne konstrukcji własnej, Aktualne Problemy Inżynierii Biosystemów, Red. Lipiński M. Przybyła J. 52 – 58. 2014.
 5. Bojar W. Knopik L. Żarski J. Sławiński C. Baranowski P. Żarski W. Wpływ ekstremalnych zjawisk klimatu na prognozowaną produkcję rolniczą, Acta Agrophisica, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, vol. 21(4), 415 – 432, 2014.
 6. Bojar W. Knopik L. Żarski J. Agroklimatyczna ocena  opadów atmosferycznych okresu wegetacyjnego w rejonie Bydgoszczy, Infrastructure and Ecology of RuralAreas, II/3, 643 – 656, 2014.
 7. Bojar W. Rostek K. Knopik L. Systemy Wspomagania Decyzji, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.
 8. Klaudiusz Migawa, Leszek Knopik, Andrzej Neubauer, Metoda wyznaczania strategii sterowania procesem eksploatacji, Logistyka 4 , 2006 – 2015, 2015.
 9. Klaudiusz Migawa, Leszek Knopik, Andrzej Neubauer, Metoda oceny gotowości podsystemu utrzymania ruchu, Logistyka  4 , 1998 – 2005, 2015.
 10. Leszek Knopik,  Daniel Perczyński, Kazimierz Peszyński, Maciej Szews, Analiza statystyczna temperatur węzłów ciernych naczepy trójosiowej, Logistyka  4 .1915 – 1925, 2015.
 11. Leszek Knopik, Klaudiusz Migawa, Model procesu uszkodzeń, Logistyka 4 1906 – 1914, 2015.
 12. Leszek Knopik,  Klaudiusz Migawa, Model podnoszenia zysku z pracy systemu eksploatacji, Logistyka 4, 1900 – 1905, 2015.
 13. Rama R. Borowski S. Dulcet E.  Knopik L. Doroszewski P. Wpływ różnych dawek    dodatku na jakość i stabilność kiszonek z lucerny – wyniki badań wstępnych, , Aktualne Problemy Inżynierii Biosystemów, Red. Lipiński M. Przybyła J. 16 – 22, 2015.
 14. Bojar W. Knopik L. Żarski J. Kuśmierek – Tomaszewska R. Integrated assessment of crop productivity based onthe food supply forecasting, Agricuture Economics 61, 2015.
 15. Leszek Knopik, Klaudiusz Migawa, Andrzej Wdzięczny,  Profit optimization in maintenance system, Polish Martime Research No1, 2016, 93-98.
 16. Leszek Knopik, KlaudiuszMigawa, Piotr Kolber, Analysis of parameters of rail Vehicle Statistical analysis of parameters of rail vehicles,  Engineering Mechanics Svrarka,  9-12.05.201, Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2016.
 17. Klaudiusz Migawa, Leszek Knopik, SylwesterWawrzyniak, Applications of genetic algorithm to control the availalbility of technical object, Engineering Mechanics, Svratka,      9-12.05.2016 Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2016.
 18.  Łukasz Muślewski, Klaudiusz Migawa, Leszek Knopik, Control of technical objects operation quality with the use of simulation modeling PE, Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 / red. Lesley Walls, Matthew Revie,Tim Bedford, Glasgow, Scotland, 25-29.09. 2016.
 19. Daniel Perczyński, Kazimierz Peszyński, Leszek Knopik, Sylwester Wawrzyniak, Temperature analysis in the vicinity of triaxal trailer disc brake,  Engineering Mechanics, Svratka, 9-12.05.2016, Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic 2016.
 20. S. Borowski, L. Knopik, M. MarkiewiczPatalon, A. Brzostek, International Conference on Trends in Agricultural Engineering 9 September 2016, Prague, Czech Republic , 1-5.
 21. Leszek Knopik, Klaudiusz Migawa, Optimal age-replacement policy for non-repairable technical objects with warranty, Maintenance and Reliability, vol. 2, 172-180, 2017.

 

Najnowsze publikacje:

Rok 2016

 1. Ciak J., Gotowska M., Goździewska-Nowicka A., Jakubczak A., Koreleska E., Michalska A., Murawska A., Voss G., Wyszkowska Z., Wyzwania współczesnej gospodarki, Wydawnictwa Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2016 r.
 2. Koreleska E., Rola ekotargów w promocji zrównoważonej konsumpcji, Handel Wewnętrzny, nr 62, s. 40 – 51, 2016 r.
 3. Koreleska E. Zachowania niemieckich konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych, Konsumpcja i rozwój, 16, s.45-57..
 4. Koreleska E., Ziaja P., Preferencje zakupowe konsumentów owoców ekologicznych w regionie kujawsko-pomorskim, Marketing i Rynek, nr 10, s. 246 – 256, 2016 r.
 5. Koreleska E., Chwal K., Ocena dostępności żywności ekologicznej w punktach sprzedaży w Bydgoszcz,. Roczniki Naukowe SERiA, XVIII, 5, 87-91
 6. Kożuch A., Koreleska E. Zakup i spożycie pieczywa ekologicznego – preferencje konsumentów. II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.”Uwarunkowanie rozwoju rynku produktów ekologicznych w teorii i praktyce”, UTP Bydgoszcz 18.01. 2016. - poster
 7. Koreleska E., Kruszewska M., Uwarunkowania prawne znakowania i reklamy biokosmetyków w Austrii, II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.”Uwarunkowanie rozwoju rynku produktów ekologicznych w teorii i praktyce”, UTP Bydgoszcz 18.01.2016 – poster
 8. Lopusnak Galyna S., Koreleska E., Socialnye aspekty razvitia Ukrain,, Finansy, ucet, banki 2016, 21, 1, 21-34.


Rok 2015

 1. Koreleska E., Proces tworzenia marek ekologicznych oraz ich atrybutów w Austrii, Szwajcarii oraz w Niemczech, Marketing i Rynek, nr 10, s. 169-178, 2015 r.
 2. Koreleska E., Kuczyńska B., Ocena stron internetowych przedsiębiorstw ekologicznych, Roczniki Naukowe SERiA - 2015, XVII, zeszyt 6, s. 121-125, 2015 r.
 3. Świerzyńska K., Koreleska E, Eko-oferta edukacyjna szkół wyższych w Polsce na tle innych krajów UE, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Uwarunkowania rozwoju rynku produktów ekologicznych w teorii i praktyce” UTP Bydgoszcz, 2015 – poster
 4. Koreleska E., Rynek produktów ekologicznych, Format UTP, 1, 2015, s. 72.
 5. Koreleska E. Ekologicznie po Republice Federalnej Niemiec, Format UTP, 3/4, s.71, 2015.
 6. Ferenc A., Łamasz G., Koreleska E,. Determinanty wyboru środka transportu oraz ich promocja w opinii młodych pasażerów, Technika Transportu Szynowego, 2015 s. 497-501.
 7. Ferenc A., Koreleska E. Innowacje w logistycznej obsłudze pacjenta – zastosowanie dronów, Technika Transportu Szynowego, 12, 2015, 492-496.
 8. Ferenc A., Koreleska E., Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako element logistycznego systemu ratownictwa medycznego w Polsce na tle rozwiązań w Austrii i Szwajcari,. Logistyka, 6, s. 1396-1403, 2015.
 9. Ferenc A., Koreleska E., Burak A. Wybrane aspekty logistyczne ratownictwa medycznego w Polsce na tle rozwiązań niemieckich, Logistyka, 4, 7417-7424, 2015.


Rok 2014

 1. Koreleska E: Znaczenie targów BioFach w opinii wystawców, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVI, z. 6., Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2014, s. 263-267.
 2. Koreleska E., Owczarz A.: Marketing terytorialny na przykładzie miasta Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności turystycznej i form promocji miasta, Marketing i rynek 2014, nr 10, s. 403-410.
 3. Ferenc A., Martynek R., Mućka J., Koreleska E., Zagrożenie bioterroryzmem w opinii pracowników służby zdrowia (w:) Cipora E. (red.) Ratownictwo w systemie bezpieczeństwa państwa PWSZ, Sanok 2014, s. 111-126.
 4. Ferenc A., Kowalczyk T., Tlappa J., Koreleska E,  Działania państwowego ratownictwa medycznego w przypadkach użądlenia i ukąszenia przez owady błonkoskrzydłe.(w:) Cipora E. (red.) Ratownictwo w systemie bezpieczeństwa państwa PWSZ, Sanok 2014, s. 55-70.
 5. Burak A., Mućka J., Ferenc A., Koreleska E,  Skala zjawiska bezdomności w szpitalnych oddziałach ratunkowych w oparciu o analizę przeprowadzoną w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy, III Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Specjalizacje w działaniach ratowniczych, medycznych i systemach wsparcia”, Materiały konferencyjne, PWSZ Sanok 2014, s. 16.
 6. Ferenc A., Burak A., Koreleska E., Tlappa J.,  Polskie standardy medycznych działań ratowniczych z początku XIX wieku na podstawie analizy "Dzienników Wileńskich”, III Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Specjalizacje w działaniach ratowniczych, medycznych i systemach wsparcia”, Materiały konferencyjne, PWSZ Sanok 2014, s. 23.

 

 


Łącznie dorobek publikacyjny:
•    70‘000 downloads książek Springera (wyd. 2013)
•    180 publikacji, 11 patentów
•    600 reads ResearchGate


Web of Science

Google Scholar

Liczba publikacji

30

97

Liczba publikacji z Impact Factor (JCR)

9 (stan 2015)

-

Sumaryczny Impact Factor

7.432 (2015)

-

Liczba cytowań

10 (2015)

173 (2017)

Indeks Hirscha

2

6 (2017)

Indeks I-10

 -

5 (2017)Najnowsze publikacje:

 1. Gadomski A., Lent B. About Sensing the Time Variable after its Reduction in Two Apparently Different Dynamical Systems, Thus Losing/Keeping Track of Boundedness, With Virtual Address to Cognitive Issue, Proceedings, 7th intl. Nonlinear Science Conference INSC 2017, Salzburg
 2. Lent B., International WTO-GPA Public Tendering – Example Switzerland (Międzynarodowe przetargi publiczne WTO-GPA – przykład Szwacjarii) w L.Kiełtyka, Przykłady dobrych praktyk w biznesie, TNOiK, Toruń 2016, s70-81
 3. Lent. B., Gerber M., Ein HERMES 5-Werkzeug zur Unterstützung von Beschaffungen in komplexen Projekten, Tokarski O. et al., Unternehmensentwicklung: Forschung und Praxis in der Schweiz, Heidelberg-Berlin-New York Springer 2016
 4. Hahn M., Lent B., Warum Projektleiter und Berater in unterschiedlichen Spannnungsfeldern sind, CNO Panel 2016, Dr. Pascal Sieber und Partner AG, Bern 2016
 5. Lent, B., Berater oder Projektleiter? Es kommt drauf an! – Warum Projektleiter und Berater in unterschiedlichen Spannungsfeldern sind, SocietyByte Journal, BFH Bern 2016
 6. Lent B., Keretho S., Two Approaches to Develop National e-Government Strategy, Sroka W., Zarzadzanie Współczesnym Przedsiębiorstwem, TNOiK, Toruń 2016, s30-41
 7. Brendzel-Skowera K., Koscielniak H., Lent. B., Lukasik K. Promowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorstwa województwa śląskiego. Ejdys J. Społeczna Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarzadzaniu, TNOiK Toruń, 2016, s17-34
 8. Lent, B., Project Leadership in Praxis and its Theoretical Background, Social Sciences and Information, Advances in Social and Behavioural Sciences, Vol. 10, Singapore Management and Sports Science Institute, Singapore, 2015 s9-18
 9. Lent, B., Key Success Factors in Multicultural Projects, J. Kowal et al. International Conference on ICT Management, Uniwersity of Wroclaw, Wroclaw 2015, str. 31-46
 10. Lent, B., Uwzględnienie wpływu różnic kulturowych w procesach prowadzenia projektów, jako element budowy konkurencyjności przedsiębiorstw, w Gostkowska-Dźwig, S., Mrozik, M., (red.) Wyzwania i Perspektywy Przedsiębiorczej Organizacji, Konkurencja, Innowacja, Koncepcje Zarządzania, Tom IV, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2015
 11. Keretho S., Lent B., Suchaiya S., Naklada S., Evaluation of National e-Government Development Levels in Thailand, Chutimaskul W. et al., Intl. Conference on e-Business INCEB 2015, Bangkok 2015, s51-60
 12. Lent, B., Złożoność w projektach – modelowanie postępowania w fazie inicjacji i planowania: przykład systemu zarządzania i dowodzenia straży granicznej i służby celnej, Metodologia Badan Systemów Bezpieczeństwa, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, 2015
 13. Lent, B., Ekonomia bezpieczeństwa jednostki: Wkład straży granicznej i służby celnej w Wieloaspektowość współczesnego bezpieczeństwa, Wyd. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 2015
 14. Gostkowska-Dźwig, S., Mrozik M., Lent. B. Znaczenie firm rodzinnych w nowoczesnej gospodarce. Wybrane problemy, w Kościelniak, H., (red.) Wyzwania i Perspektywy Przedsiębiorczej Organizacji, Logistyka, Wiedza, Ekoinnowacje, Tom II, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2015
 15. Lent B., Keretho S., Die E-Government-Strategie in Thailand: Aktueller Stand und weiteres Vorgehen,  e-Gov Präsenz,  Vol 2015, No 1, BFH, Bern 2015, s65-66
 16. Lent. B. Kościelniak H., Łukasik K., Brendzel-Skowera K., Innovative non-Existent Projects, Singh S. et al., The International Conference on Organization and Management (ICOM) 2015, Abu Dhabi 2015, s155-156
 17. Lent, B., Cybernetic Thinking in ICT Projects, Zeszyty Naukowe Społecznej Akademii Nauk, XV (11), Łodź-Warszawa 2014. s261-274
 18. Keretho S., Lent B., The Evaluation of the Degree of the e-Government Strategy Implementation in Thailand and Reasoning for the Next Step Activities, Asia-Pacific E-Business and E-Government Conference (APEE 2014) proceedings, Destech Publications Inc., Lancaster, USA 2014

Najnowsze publikacje:

 

 1. Dąbek M., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Chmury obliczeniowe, jako szansa na zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez lepsze zarządzanie zasobami informacyjnymi. PWE Marketing i Rynek 10/2014, ss.28-35
 2. Kowalski A., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Ocena rozwiązań ekologistki przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. PWE Marketing i Rynek 10/2014, ss. 112-123
 3. Zuzek D., Michalcewicz-Kaniowska M., Zachowania konsumentów na rynku i jego determinanty na przykładzie rynku napojów alkoholowych. PWE Marketing i Rynek 10/2014, ss. 469-477
 4. Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania stref ekonomicznych, Europa Regionum (w druku)
 5. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M, Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej– wyniki z badań. Europa Regionum (w druku)
 6. Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania stref ekonomicznych, Europa Regionum 2015, t. 21, s.151-162
 7. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M, Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej – wyniki z badań. Europa Regionum, 2015, t.22, s.87-95
 8. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M. Social Cooperatives as Social Economy Actors in the Development of Entrepreneurship - Based on the Example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship,  Economic Science for rural development, Yelgava 2015, no 39, p 227-235
 9. Grabowska M., Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Działania crowdsourcingowe jako innowacyjna metoda wykorzystania wiedzy tłumu, Marketing i Rynek nr 10.2015 ss. 155-162
 10. Pietrkiewicz K. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M., Wdrażanie programu „Owoce i warzywa w szkole” jako element profilaktyki zdrowotnej w Polsce, Marketing i Rynek nr 10.2015 ss. 244-255
 11. Kaniowska B., Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Elektroniczny system skanowania cen produktów – szanse i możliwości, Marketing i Rynek nr 10.2015 ss. 131-139
 12. Wielewska I., Smuga-Kogut M., Prus P., Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M., Możliwości produkcji biomasy na cele energetyczne w województwie pomorskim, Roczniki Naukowe SERiA, tom XVII ,zeszyt 5, s. 329-335
 13. Zajdel M., Toader C.S., Michalcewicz-Kaniowska M. Sustainable rural development- European Union Programmes in Poland and Romania, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author
 14. Toader C.S., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Dumitrescu C.S., Some aspect regarding crowsfunding as an alternative source of funding projects in Poland and Romania, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author
 15. Toader C.S., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Dumitrescu C.S., Turism information centers – proof of turism management, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author
 16. Michalcewicz-Kaniowska M. Toader C.S., Zajdel M., Similarities and differences in adaptive strategies between recent retirees from Poland and Romania, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author
 17. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M. Factors determining development of businesses in the Kujawsko-Pomorskie province as a part of the Pomeranian Special Economic Zone - study results., Economic Science for rural development, Yelgava 2016, no, p 180-185
 18. Bojar W., Maciejewski F., Michalcewicz-Kaniowska M., Woźnicka K., Żarski W., INNOWACYJNOŚĆ FIRM RODZINNYCH W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Zakopane 2016. Tom 1, s.20-29
 19. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Changing data patterns in certain aspects of road transport in Poland and Turkey, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce,  2/2016(21), ss 120-133
 20. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Izabela Wielewska, Piotr Prus , The Role of the EU Support in Development of Inland Waterway Shipping in Poland, and the Kujawsko-Pomorskie Province, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej W Ostrołęce, 3/2016(22) ss. 143 - 155
 21. Michalcewicz-Kaniowska Małgorzata, Zajdel Małgorzata Tendencies in Production of Baked Goods, on the basis of "Tosta" Co-operative, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis OECONOMICA 331(85)4, Szczecin 2016, ss.87-97
 22. Zajdel Małgorzata, Michalcewicz-Kaniowska Małgorzata, DEVELOPMENT POTENTIAL OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AS EVALUATED BY „RESEARCH VOUCHER” PROJECT BENEFICIARIES, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis OECONOMICA 331(85)4, Szczecin 2016, ss. 175-183
 23. Magdalena Hebda, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Rola agrologistyki w zrównoważonym rozwoju regionu na przykładzie grupy przedsiębiorstw rolnych, Marketing i Rynek nr 10/2016, s. 192-202
 24. Piotr Prus, Izabela Wielewska, Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Integracja producentów i przetwórców biomasy na cele energetyczne w kontekście podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, Marketing i Rynek nr 10/2016, 436 – 448
 25. Klaudia Sadłowska, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Determinanty kształtujące wizerunek firmy – case study, Marketing i Rynek nr 10/2016, 448 – 457
 26. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Dagmara Zuzek, Uwarunkowania aktywności zawodowej i determinanty sukcesu kobiet na obszarach wiejskich – wyniki z badań w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku, Marketing i Rynek nr 10/2016s. 595-605
 27. Malgorzata Zajdel, Malgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Cosmina-Simona Toader INSTRUMENTS FOR MANAGING DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 2 (2016), ss. 89-93; http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author/submission/838
 28. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Cosmina-Simona Toader, THE AGRITOURISM IN ASPECTS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 1 (2016), ss. 251-257; http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author/submission/837
 29. Cosmina-Simona Toader, Malgorzata Zajdel, Malgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Gheorghe Pribeanu, TOURISM DEVELOPMENT POSSIBILITIES THROUGH EFFICIENT RISK MANAGEMENT OF THE PROJECTS, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 2 (2016),  ss.111-115 http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author/submission/937
 30. Cosmina-Simona Toader, Malgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Malgorzata Zajdel, TRAINING STRATEGIES USED IN PROJECT MANAGEMENT DISCIPLINE, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 2 (2016),  ss.115-119  http://www.lsma.ro/index.php/lsma/article/view/983
 31. Natalia BUCHALSKA, Dorina MARCU, Małgorzata MICHALCEWICZ-KANIOWSKA, Cosmina-Simona TOADER STUDY REGARDING STUDENTS ATTITUDE TOWARD ENTREPRENEURSHI, Research Journal of Agricultural Science, 48 (4), Vol. 48 (4) 1 – 322 (2016) 2016, ss 288-294

 

Najnowsze publikacje:

 1. Style kierowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 253 – 258.
 2. Poziom i jakość życia kobiet w gminie Brześć Kujawski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Lublin, 2008, s. 259 – 262.
 3. Style kierowania w przedsiębiorstwach spółdzielczych, Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Seria Monografie nr 160, red. Bylok F., Harciarek M., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2009, s. 64 – 72.
 4. Style kierowania w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XI, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Olsztyn, 2009, s. 285 – 290.
 5. Rozwój przedsiębiorczości agroturystycznej, Zrównoważony Rozwój Lokalny Warunki Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Tom II, Wydawnictwo Stowarzyszenie Naukowe – Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin, 2010, s. 95 – 100.
 6. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XII, Zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Szczecin, 2010, s. 275 – 280.
 7. Monografia pod tyt.: CROSS-BORDER INITIATIVES TO FACILITATE ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT IN THE V4 COUNTRIES AND IN UKRAINE, red. Prof. Dr. László Villányi.
 8. Artykuł: Wyszkowska Z., Michalska A., “Cooperation between Business Sector and Student Organizations” s. 98-105. Wydawnictwo: Szent István University. Gödöllő, Hungary. 2010. 
 9. Systemy motywacyjne stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, Seria Monografie nr 205, red. Blok F., Słocińska A., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2011, s. 291 – 303.
 10. Wyszkowska Z., Michalska A., Zarządzanie zasobami pracy w szpitalu, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 38, Dylematy zarządzania podmiotami opieki zdrowotnej, red. tomu Urbańczyk E., Wydawnictwo Bell Studio Warszawa, Bydgoszcz, 2011, s. 273 – 287.
 11. Efektywność aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIII, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Wrocław, 2011, s. 226 – 230.
 12. Dofinansowania dla bezrobotnych na uruchomienie działalności gospodarczej, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Zeszyt nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2011, s. 304 – 312.

 

Najnowsze publikacje:


Wykaz publikacji własnych w 2016 r.:

 1. Murawska A. (2016), Bezpieczeństwo publiczne i drogowe jako uwarunkowanie jakości życia mieszkańców miast wojewódzkich w Polsce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 48 (4/2016), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ISSN 1898-5084, s. 265-277.
 2. Murawska A. (2016), Uwarunkowania postaw konsumentów wobec produktów mięsnych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i organizacja Gospodarki Żywnościowej nr ….., Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 3. Murawska A. (2016), Przemiany i nierówności w poziomie i jakości życia ludności w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, [w:] rozdział w monografii PTE.
 4. Murawska A. (2016), Zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych w zależności od prowadzonej przez nie działalności w latach 2005-2015, Marketing i Rynek, nr 3/2016, PWE, Warszawa, ISSN 1231-7853 s. 650-660. p. 9.
 5. Murawska A., (2016), Zrównoważona konsumpcja dóbr i usług jako wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa, [w:] Wyzwania współczesnej gospodarki, (autorzy: J. Ciak, M. Gotowska, A. Goździewska-Nowicka, A. Jakubczak, E. Koreleska, A. Michalska, A. Murawska, G. Voss, Z. Wyszkowska), Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 45-59.
 6. Murawska A. (2016), Rozkład i wartość aktywów rzeczowych w różnych typach gospodarstw domowych w Polsce, Konsumpcja i Rozwój nr 2, IBRKK, Warszawa, s. 5-19.  ISSN 2083-6929
 7. Murawska A. (2016), ZMIANY W SPOŻYCIU WARZYW W POLSCE W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEJ KONSUMPCJI, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVIII, Zeszyt 3, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o. o., Warszawa.  ISSN 1508-3535, s.…, p. 10.
 8. Murawska A., Mrozińska M. (2016), Korzystanie z energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w aspekcie wspierania zrównoważonej konsumpcji, Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 16 (XXXI) 2016, Zeszyt 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s.223-231. ISNN 2081-6960.
 9. Murawska A. (2016), Differences in Unemployment Among Persons in a Special Situation on the Labour Market Based on the Example of Polish Provinces, Oeconomia Copernicana 2016 Volume 7 Issue 3, 375-388. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2016.022.


Wykaz publikacji własnych w 2015 r.:

 1. Murawska A., Gutkowska K., (2015), Ekonomiczne uwarunkowania poziomu spożycia artykułów żywnościowych w aspekcie regionalnym, Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing Rocznik 61 (LXI), nr 2 (355), Wydawnictwo IBRKiK, Warszawa, s. 270-285, ISSN: 0438-5403.
 2. Murawska A., (2015), Współczesna konsumpcja usług - determinanty, trendy i kierunki przemian, Logistyka, nr 2/2015, Wydawnictwo Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, s. 991-999, ISSN: 1231-5478.
 3. Murawska A., (2015), Differentiation of unemployment among people in a special situation on the labor market on the example of Polish regions in: Contemporary Issues in Economy. Market or Government?, editet by Adam P. Balcerzak, Institute of Economic Research Nicolaus Copernicus University, Toruń, Conference materials, ISBN: 978-83-937843-6-3, s.246.
 4. Murawska A., (2015), Zróżnicowanie bezrobocia osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy na przykładzie polskich województw, W: Rynek czy rząd? / red. Adam P. Balcerzak Wydawnictwo Instytut Badań Gospodarczych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń, ISBN: 978-83-937843-6-4, s. 560-572, http://econpapers.repec.org/bookchap/pesecbook/10.htm.
 5. Murawska A. (2015), Zróżnicowanie i uwarunkowania poziomu bezrobocia w miastach wojewódzkich w Polsce, Marketing i Rynek, 10/2015, Rok XXII Październik, PWE, Warszawa, ISSN 1231-7853, s. 216-225.
 6. Murawska A. (2015), Czynniki różnicujące poziom bezrobocia w wiejskich gospodarstwach domowych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVII, Zeszyt 3, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o. o., Warszawa, Poznań Kołobrzeg. ISSN 1508-3535, s. 283-289.
 7. Murawska A. (2015), Tendencje zmian wzorców konsumpcji w krajach Unii Europejskiej w kierunku trwałego i zrównoważonego rozwoju, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(37) 2015, pISSN 1899-5241, eISSN 1899-5772, www.jard.edu.pl, Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 477–485, DOI: 10.17306/JARD.2015.50.


Wykaz publikacji własnych w 2014 r.:

 1. Murawska A., Gotowska M. (2014): Regional differences the level and quality of housing conditions among polish households, Acta Scientiarum Polonorum Seria Oeconomia nr 13 (2) 2014, ISSN 1644-0757 Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 105-115.
 2. Murawska (2014): Sytuacja finansowa wiejskich gospodarstw domowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA, Tom XVI, Zeszyt I, Warszawa – Poznań – Lublin, ISSN 1508-3535, s. 147-153.
 3. Murawska A. (2014), Ocena poziomu życia w krajach Unii Europejskiej (UE-28) w aspekcie zrównoważonego rozwoju za pomocą wielowymiarowej analizy porównawczej, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych Tom XV/4, ISSN 2082-792X, SGGW, Warszawa, s. 80-90.
 4. Murawska A. (2014), Spójność społeczna i poziom życia w krajach Unii Europejskiej – analiza wielowymiarowa, Marketing i Rynek 10/2014, , s. 123-139. 

Najnowsze publikacje:

 1. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska,  Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w rajach podatkowych, Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2015, ISSN:1732-324X
 2. Lech Nieżurawski, Grażyna Owczarczyk-Szpakowska Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla wybranych interesariuszy, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 14(1), Toruń 2015 ISSN:1643-8175
 3. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Szymon Stereńczyk, Natalia Ponikowska, Efektywność modelu markowitza w warunkach niestabilności rynku kapitałowego, Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu / red. Anna Krzysztofek, Wydawnictwo AT, 2014 ISBN:978-83-63910-23-5
 4. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Funkcjonowanie funduszy Unii Europejskiej w mieście Bydgoszcz, Marketing i Rynek 10/2014. ISSN: 1231-7853
 5. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Klaudia Splitt, Lucyna Walther, Odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2011-2012 na przykładzie Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu, Rachunkowość warta poznania, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO, Poznań 2014 ISBN:978-83-939474-0-9
 6. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Katarzyna Samek, Klaudia Rudewicz Odroczony podatek dochodowy, Rachunkowość warta poznania, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO, Poznań 2014 ISBN:978-83-939474-0-9
 7. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Tomasz Grądzki, Przedsięwzięcia termomodernizacyjne, jako element budownictwa zrównoważonego, Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem / red. B. Bartniczak, K. Trzeciak Wydawnictwo AD REM, 2014, ISBN: 9788364313363
 8. Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Satysfakcja klienta a ryzyko działalności przedsiębiorstwa, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Toruń 2014, t.13, z.13, ISSN: 1643-8175
 9. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Katarzyna Samek, Standardy jakości obsługi klienta jako forma marketingu stosowana przez banki, Perspektywa - wyzwania współczesnych finansów i bankowości / red. Michał Buszko, Agnieszka Huterska, Dariusz Piotrowski, Toruń 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN: 978-83-231-3315-5
 10. Michał Chajęcki, Chalnisja Krzakiewicz, Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Wykorzystanie analizy fundamentalnej do procesu prywatyzacji, Przedsiębiorczość i zarządzanie  2014, t.XV, z.11, ISSN: 1733-2486
 11. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Struktura obciążeń podatkowych w Polsce, Poziom i jakość życia w dobie kryzysu / red. Zofia Wyszkowsk i Małgorzata Gotowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2013, ISBN: 978-83-64235-04-7
 12. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Ewa Jendykiewicz, Rola i znaczenie polityki fiskalnej w Polsce w latach 2010-2015, Konsumpcja i Rozwój nr 3/2016 (16), Warszawa 2016, ISSN 2083-6929
 13. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Marek Jóźwiak, Wpływ przyjęcia waluty Euro na poziom i jakość życia mieszkańców w Polsce, Konsumpcja i Rozwój nr 3/2016 (16), Warszawa 2016, ISSN 2083-6929
 14. Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Lech Nieżurawski, Joanna Nieżurawska, Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako szansa na sukces, Zarządzanie i Finanse, Gdańsk 2016

 

Najnowsze publikacje:

 1. Posadzińska I., Znaczenie informacji marketingowej w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw budowlanych, Marketing i Rynek nr 8/2014.
 2. Posadzińska I, Drewniak R., Public relations w zintegrowanej komunikacji marketingowej − regionu i biznesu, Marketing i Rynek nr 10/2014.
 3. Posadzińska I., Drewniak R., Przesłanie miasta jako element kształtowanie tożsamości i wizerunku, Marketing i Rynek nr 10/2014.
 4. Posadzińska Iwona, Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa marketingu, Marketing i Rynek,, nr 10/2015.
 5. Posadzińska Iwona, Olszewska Daria, Reklama zewnętrzna jako element przestrzeni miejskiej, Marketing i Rynek nr 10/2015.
 6. Posadzińska I., Purchase marketing in the international industrial market. Case of construction companies, Przegląd Organizacji (przyjęty do druku).
 7. Posadzińska I., Kampanie społeczna jako element marketing społecznego w rozwiązywaniu problemów regionalnych, Marketing i Rynek nr 10/2016, str. 410-422.
 8. Drewniak R., Posadzińska I., Uwarunkowania wsparcia działań innowacyjnych przedsiębiorstw. Analiza potencjału branż perspektywicznych województwa kujawsko - -pomorskiego, Marketing i Rynek nr 10/2016, str. 89-106.
 9. Posadzińska I., Komunikacja osobista jako płaszczyzna zarządzania zaufaniem na rynku usług profesjonalnych, Rynek Wewnętrzny nr 4/2017 (przyjęty do druku).

 

Najnowsze publikacje - od 2014r.:

 1. Wpływ utrzymania ruchu maszyn na usprawnienie logistyki, W Bojar, K Woźnicka, A Nawrocki, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 78, 4-12 (2014),
 2. Współczesne uwarunkowania procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie spółki PKP Cargo SA, W Bojar, I Bielski, K Woźnicka, W Żarski, W Brzykcy (2016)
 3. Jakość usług zbiorowej komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, M Sikora, K Woźnicka, I Pantkowska, (2014),
 4. MODEL UTRZYMANIA SPRAWNOŚĆI PROKUKCYJNEJ MASZYN, JAKO KLUCZOWY CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO, K WOŹNICKA, K SIKORA (2014)

 

Najnowsze publikacje:

 1. A. Januszewski, K. Samek, Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie rentowności klientów wytwórni opakowań z tektury, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, 2016
 2. K. Samek, K. Śmiatacz, Wartość dla klienta na przykładzie mobilnych aplikacji banków komercyjnych, "Marketing i Rynek 7/2016", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
 3. J. Nieżurawska, K. Samek, K. Śmiatacz, L. Nieżurawski, Knowledge transfer in Poland - opportunities and threats, INTED Proceedings 2016
 4. K. Samek, Znaczenie jakości w obsłudze klienta na przykładzie sektora bankowego, "Marketing i Rynek", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
 5. B. Stelter, K. Samek, Wpływ koncepcji CSR stosowanej przez banki na ich wybór przez klientów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015
 6. B. Stelter, K. Samek, Jakość obsługi klienta w placówkach administracji publicznej, Fundacja "Hutena", Elbląg 2015
 7. A. Michalska, K. Samek, K. Śmiatacz, Rola komunikacji w unikaniu błędów menadżerskich,  "Marketing i Rynek 10/2014", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
 8. G. Owczarczyk-Szpakowska, K. Rudewicz, K. Samek, Odroczny podatek dochodowy, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO, Poznanń 2014
 9. G. Owczarczyk-Szpakowska, K. Samek, Standardy jakości obsługi klienta jako forma marketingu stosowana przez banki, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruń 2014

Najnowsze publikacje:

 

1.   Drelichowski L., Dzieża G., Grochowski K., Sikora M., Zwierzchowski D., Infrastruktura rozwiązań logistycznych środkiem buforowania ryzyka w globalnej gospodarce. [W:] Staniec I. (red.), Natura i uwarunkowania ryzyka. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 161-171

2.   Bojar W., Dzieża G., Sikora M., Śpiewak J., Wyszkowska Z., Januszewski A., Żółtowski M., Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 4, 2014, ss. 7-18

3.   Drelichowski L., Dzieża G., Sikora M., Logistyka głównych grup agrobiznesu i skala osiąganych wyników działań exportowo-importowych po akcesji Polski z Unią Europejską. Logistyka 6/2014, pp. 13218-13221

4.      Dzieża G., Sikora M., Wdzięczny A., Latowski J., Analiza możliwości rozszerzenia funkcjonalności modułu planowania produkcji systemu ERP. Marketing i Rynek 10/2014, s. 251-257

5.   Dzieża G., Sikora M., Wdzięczny A., Mierzwińska E., Analiza logistyki zaopatrzenia punktów handlowych w centrum Bydgoszczy. Logistyka 6/2014

6.   Sikora M., Woźnicka K., Pantkowska I., Jakość usług zbiorowej komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, Logistyka 6/2014

7.   Drelichowski L., Sikora M., Wirtualizacja zarządzania, technologie informatyczne i systemy logistyczne jako źródło synergii w gospodarce żywnościowej. Informatyka 2 przyszłości. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015, s. 76-87

8.   Dzieża G., Sikora M., Murawski A., Rozwiązania logistyczne jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 75, Bydgoszcz 2015, ss. 50-58

9.    Bojar W., Żarski J., Knopik L., Kuśmierek-Tomaszewska R., Sikora M., Dzieża G. - Markov Chain as a Model of Daily Total Precipitation and a Prediction of Future Natural Events. International Conference “FACCE MACSUR Joint Workshops October 2015”, 27-30 October, 2015, Braunschweig, Germany

10.  Sikora M., Dzieża G., Smolińska Z., Wykorzystanie wybranych metod badawczych do usprawnienia zarządzania organizacją przedsiębiorstwa produkcyjnego. Marketing i Rynek 7/2016, s. 807-822

11.  Bielski I., Sikora M., Łańcuch wartości jako podstawa wyboru modelu biznesowego. Zeszyty Naukowe WSG, t. 25, seria: Ekonomia, nr 8, Bydgoszcz 2016, s.1-17

12.  Dzieża G., Sikora M., Wołk-Łaniewski B., Usprawnienie zarządzania jakością w logistyce produkcji kabli – case study. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2016, nr 78, ss. 34-43

13.  Dzieża G., Sikora M., Nowak A. The Implementation of the Enterprise Resource Planning System and its Influence on Logistics, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2016, nr 82, ss. 38-48

14.  Sikora M., Dzieża G., Świetlik P., Innowacyjne rozwiązania logistyczne na regionalnym rynku usług medycznych, Marketing i Rynek 2016, nr 10, ss. 466-475

15.  Sikora M., Bielski I., Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Perspektywa regionalna, Marketing i Rynek 2016, nr 10, ss. 476-491

16.  Sikora M., Bojar W., Dzieża G., Radecka K., Mikołajczyk A., Ewolucyjne podejście w usprawnianiu procesów magazynowych w działalności produkcyjnej Philips Lighting Poland w Pile. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria „Organizacja i Zarządzanie”, Koszęcin-Gliwice 2016, Z. 99 ss. 440-449

LISTA PUBLIKACJI [profile: Google Scholar; Researchgate.net; Repozytorium UTP]


MONOGRAFIE - BOOKS

 

 • Śmiatacz, K. (red.). (2016). Zastosowanie narzędzi IT w badaniu opinii usługobiorców na przykładzie służby zdrowia, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016. ISBN 978 -83-65603-17-3. [english title: Application of IT tools in the study of customer opinion based on the example of the health service].
  POBIERZ: [PDF - w·Researchgate.net] [PDF - w repozytorium UTP].
 • Śmiatacz, K. (2012). Badanie satysfakcji klientów na przykładzie rynku usług telefonii komórkowej w Polsce. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. ISBN 978-83-61314-11-0. [english title: Customers satisfaction survey on the example of the mobile services market in Poland]·
  POBIERZ: [PDF - w Researchgate.net] [PDF - w·repozytorium UTP].

 

 

ARTKUŁY - ARTICLES

 

 • K. Śmiatacz, A. Błachnio (2016) POOR RESULTS OF SMS SURVEY OF 60+ PATIENTS OF ONCOLOGY CENTRE IN BYDGOSZCZ AND THE NEED FOR REVISION OF SENIORS’ TECHNOLOGY EDUCATION, INTED2016 Proceedings, pp. 7997-8004. [link]
 • K. Śmiatacz, J. Nieżurawska, L. Nieżurawski, K. Samek (2016) KNOWLEDGE TRANSFER IN POLAND – OPPORTUNITIES AND THREATS, INTED2016 Proceedings, pp. 8022-8031. [link]
 • Schulz, M., Śmiatacz, K. (2016). Wykorzystanie narzędzi promocji w budowaniu lojalności klienta na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim, Marketing i Rynek, (7) 794-806. [link]
 • Śmiatacz, K., Samek, K. (2016). Wartość dla klienta na przykładzie mobilnych aplikacji banków komercyjnych, Marketing i Rynek, (7) 914-928. [link]
 • Śmiatacz, K., Pawłowska, B., Witkowska, J. (2015). Satysfakcja interesariuszy w procesie rozwoju organizacji, Marketing i Rynek, (10), 374-381. [link]
 • Śmiatacz, K., Błachnio, A. (2015). Wykorzystanie wiadomości SMS do badania opinii klientów 60+ sektora opieki zdrowotnej, Marketing i Rynek, (8) 740-747. [link]
 • Śmiatacz, K., Michalska, A., Samek, K. (2014). Rola komunikacji w unikaniu błędów menedżerskich. Marketing i Rynek, (10), 484-489. [link]
 • Owczarczyk-Szpakowska, G., Niezurawski, L., Śmiatacz, K. (2014). Funkcjonowanie funduszy Unii Europejskiej w mieście Bydgoszcz. Marketing i Rynek, (10), 294-300. [link]
 • Andruszkiewicz, K., Niezurawski, L., Śmiatacz, K. (2014). Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej. Marketing i Rynek, (8), 18-24. [link]
 • Andruszkiewicz, K., Śmiatacz, K. (2014). Diagnoza potencjału innowacyjnej komunikacji rynkowej w Polsce na przykładzie oprogramowania text mining. Marketing i Rynek, (4), 16-22. [link]
 • Błachnio, A., Śmiatacz, A. (2013). Badania nad jakością życia polskich seniorów w czasach kryzysu, [w:] Wyszkowska, Z., Gotowska M. (red.). Poziom i jakość życia w dobie kryzysu. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 369-383.
 • Nieżurawska, J., Śmiatacz, K. (2012). Conditions for transfers of knowledge in Poland and highly developed countries. Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management, Issue 61, pp. 77-89. [link do ebscohost.com] [link do PSZW] [plik PDF]
 • Nieżurawski, L., Śmiatacz, K. (2012). System zarządzania satysfakcją klienta na przykładzie rynku telefonii komórkowej. Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, (2), 153-162. [link]
 • Nieżurawski, L., Śmiatacz, K., Kucharski, A., Krajewski, K. (2012). Postrzeganie jakości produktów mleczarskich przez konsumentów. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 3(3), 88-103. [link]
 • Śmiatacz, K. (2011). Kształtowanie rentowności relacji z klientem, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, (27), 313-328. [link]
 • Śmiatacz K. (2011). Możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji w badaniach satysfakcji klienta na przykładzie rynku telefonii komórkowej w Polsce. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, (37), 289-301. [link]
 • Śmiatacz K., Nieżurawski L., Badanie satysfakcji klientów indywidualnych sieci komórkowych metodą firmy Gartner [w:] red. P. Palich, Metody inżynierskie w zarządzaniu, Wydawnictwo Techniczno-Naukowe JAS, Gdynia 2010, s. 257-272.
 • Śmiatacz K., The analysis of web questionnaire use in mobile telephony market research in Poland, Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2009, No. 24, s. 94-100. 
 • Bojar W., Śmiatacz K. (2009) Analysis of IT methods application in the evaluation of communication process in SME sector. Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management, (20), 5-11. [link]
 • Nieżurawski L., Śmiatacz K., Możliwości doskonalenia analizy wyników badań satysfakcji klientów indywidualnych sieci komórkowych [w:] red. M. Juchniewicz, Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, s. 207-213.
 • Śmiatacz K. (2009). Metoda redukcji danych uzyskanych za pośrednictwem kwestionariusza internetowego na przykładzie badań rynku telefonii komórkowej. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, (18), 177-183. [link]
 • Śmiatacz K. (2008).·Determinanty satysfakcji klientów telefonii komórkowej w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. [rozprawa doktorska - PhD dissertation]
 • Śmiatacz K., Nieżurawski L., Determinanty satysfakcji klienta, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, red. B. Grzybowska, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, maj 2006, s. 291–295.
 • Śmiatacz K., Nieżurawski L., Badania fokusowe rynku telefonii komórkowej w Polsce, [w:] Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, red. T. Sikora, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, s. 290-293.
 • Śmiatacz K., Ocena wybranych elementów oferty operatorów telefonii komórkowej w Polsce, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Część II, red. M. Juchniewicz, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006, s. 404–411.
 • Nieżurawski L., Śmiatacz K., Pomiar satysfakcji klienta w oparciu o wytyczne normy ISO 9001:2000, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Część II, red. M. Juchniewicz, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006, s. 515–521.
 • Śmiatacz K., Stefaniak D., Informatyczne metody zbierania danych w procesie badania marketingowego, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, red. B. Grzybowska, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, maj 2006, s. 329–334.
 • Nieżurawski, L., & Śmiatacz, K. (2005). Pomiar satysfakcji klienta - studium teoretyczne. Współczesne Zarządzanie, (2), 5-13. [link]
 • Śmiatacz, K. (2003). Niewierny klient operatora (raport). Marketing w Praktyce, (11), 33-37. [link]

 

2013

 

 

 

2012

 

 • Justyna Śpiewak, Activity-based Costing as an Innovative Tool of Management for Food Processing Enterprises on the territory of Kuyavian-Pomeranian Province, Studies & Proceedings Of Polish Association For Knowledge Management, vol. 61, 2012,  s. 113-123.
 •  Arkadiusz Januszewski, Justyna Śpiewak, Identyfikacja zasobów i rachunek kosztów zasobów w koncepcji rachunku kosztów działań na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 252, 2012, s. 149-162.
 • Arkadiusz Januszewski, Justyna Śpiewak, Identyfikacja procesów i rozliczenie kosztów w koncepcji rachunku kosztów działań na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, w:·Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 252, 2012, s. 163-179.

 

Redakcja publikacji:

1. Tomczak Zb, Wachowicz J., (editors) Electronic Commerce : technologie, komunikacja, zagadnienia społeczne [Electronic Commerce: Technologies, Communication, Social Issues],  JIB e-consulting, Gdansk University of Technology - Gdańsk 2006 - ISBN 83-924834-0-5M

 

2. Ganzha, M. Paprzycki, J. Wachowicz, K. Węcel (editors) XXI Autumn Meeting of Polish Information Processing Society Conference Proceedings, Wisła 2005, ISBN 83-922646-0-6

 

3. Wachowicz J. (editor), Electronic Commerce - theory and Applications,  Gdansk University of Technology and  JIB e-consulting, Gdańsk 2005; IEEE technically co-sponsored

 

Wybrane Publikacje:

1. Kossecki P., Wachowicz J., Economic Crisis, Crisis of Trust and Socio-economic Aspects of Sustainable Development. in: Problems of Sustainable Development, Vol. 8 No. 1, 2013, pp. 65-71, European Academy of Science and Arts, Salzburg, 2013, ISSN: 1895-6912

 

2. Świerczyńska-Kaczor U., Wachowicz J., Students’ Response to Educational Games – An Empirical Study, 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS),  pp. 1305-1311,  IEEE, 2013

 

3. Ludwiszewski B., Redlarski K., Online Services for the Elderly Towards a Better Quality of Life: What Encourages, What Discourages?, p. 330-331, in: Psychology&Health vol. 28, Taylor&Francis, 2012, ISSN 1476-8321 (abstract)

 

4. Wachowicz J., Świerczyńska-Kaczor U., Kossecki P., Possible Stress Factors for Elderly Users in Online Human Resources Services, p. 331-331, in: Psychology&Health vol. 28, Taylor&Francis, 2012, ISSN 1476-8321 (abstract)

 

5. Wachowicz J., Ludwiszewski B., Redlarski K., Factors Disturbing Internet Usage in Opinion of Elderly Users, in: Managerial Challenges of the Contemporary Society, Vol. 4, 2012, Risoprint, Cluj-Napoca, Romania 2012, pp. 201-204, ISSN 2069-4229

 

6. Wachowicz J., Świerczyńska-Kaczor U., Ocena dostosowania internetowych serwisów rekrutacyjnych do potrzeb osób starszych - metoda eye-tracking [Eng.: Internet HR Services Compiliance with Needs of Elderly], in : Rozwój potencjału społecznego organizacji - wyzwania w XXI wieku, eds. Klincewicz K., Grzywacz W., pp. 215-230, Warsaw University, 2012, ISBN: 978-83-61276-93-7

 

7. Wachowicz J., Świerczyńska-Kaczor U., Zachowania starszych klientów na rynku usług on-line [Eng.: Elderly Conumers Behaviour in On-line Services Market], in: Handel Wewnętrzny, Vol. II, May-June 2012 (2012), pp. 298-306, Warsaw, 2012, ISSN 0438-5403

 

8. Wachowicz J., Kossecki P., Zaufanie starszych użytkowników Internetu na tle zagrożenia wykluczeniem cyfrowym [Eng.: Elderly Internet Users Trust in Context of Digital Divide Threat], in: Handel Wewnętrzny, 07-08 2012, vol. III, Warszawa 2012, pp. 266-276, ISSN 0438-5403

 

9. Ludwiszewski B., Redlarski K., Wachowicz J., Możliwości zastosowania metody Kansei Engineering w projektowaniu usług on-line dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym [Eng.: Kansei Engineering in On-line Services Projects for People Endangered by Digital Divide] in : Interfejs użytkownika. Kansei w praktyce, eds. Sikorski M., Marasek K., pp. 88-96, ISBN 978-83-89244-99-4, PJWSTK, Warszawa 2011

 

10. Wachowicz J.: Bidirectional Voting and Continous Voting Concepts as Possible Use of Internet in Democratic Voting Process, in : Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, 10th International Multidisciplinary Conference on e-Commerce and e-Government, Vol. 5, Wisła 2010, pp. 599 – 603, ISSN 1896-7094, ISBN 978-83-60810-27-9, IEEE Catalog Number CFP1064E-CDR

 

11. Ludwiszewski B., Redlarski K., Wachowicz J., Wykorzystanie zbiorów przybliżonych w analizie Kansei [Eng.: Rough Sets in Kansei Analysis] in: Interfejs użytkownika. Kansei w praktyce, eds. Marcin Sikorski, Krzysztof Marasek–PJWSTK Warszawa, 2010, pp. 21-27, ISBN 978-83-89244-87-1

 

12. Sikorski M., Wachowicz J., Towards the Value-based Design of On-line Services, in : AUMEC 2009, Ankara University international conference : marketing and enterpreneurship / eds. Kocak A., Abimbola T., Oezer A., Watkins-Mathys L. - Ankara : Ankara University, 2009 Turkey. - pp. 406-413 - ISBN 978-605-5782-06-1

 

13. Sikorski M., Wachowicz J., Technical Factors Influencing Consumer Satisfaction in On-Line Services pp. 331 – 335, International Multiconference on Computer Science and Information Technology Mrągowo, Poland : Proceedings. Vol. 4. / Polish Information Processing Society, 2009. ISSN 1896-7094, ISBN 978-83-60810-22, IEEE Catalog Number CFP0964E

 

14. Wachowicz J., Downar-Zapolska R., Human Capital Quality Indicators for Measuring Regional Knowledge Economy Advances, in: IADIS International Journal on WWW/Internet. - Vol. 6, iss. 1 (2008), pp. 29-36  - ISSN 1645-7641, Lisbon, Portugal 2008

 

15. Wachowicz J., Drygas P., In Search of Values in Internet Shopping – Method and Preliminary Research, in: International Multiconference on Computer Science and Information Technology, October 20–22, 2008. Wisła, Poland : proceedings. Vol. 3. / Polish Information Processing Society, 2008. - pp. 429 – 432, ISBN 978-83-60810-14-9 - ISSN 1896-7094

 

16. Wachowicz J. Data Gathering Methods: Review - Questionnaire, in: R3UEMs: Review, Report and Refine Usability Evaluation Methods: The 3rd COST294-MAUSE International Workshop, 5th March 2007, Athens, Greece, eds. Scapin D., Law. E., pp. 13-14.

 

17. Wachowicz J., A Purchasing Power Indicator as a Tool for Predicting Market Attractiveness for SMEs in a Changing Currency Environment, in: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, October 15 – 17, 2007, Wisła, Poland. Volume 2 / eds. Ganzha M., Paprzycki M., Pełech-Pilichowski T. Wisła, 2007. pp. 597 – 606 ISSN 1896-7094

 

18. Downar Zapolska R., Wachowicz J., Warunki rozwoju gospodarki elektronicznej a problemy dotyczące informatyzacji państwa i zastosowania podpisu elektronicznego w administracji [Eng.: Public Services Informatization and Digital Signature Use in Public Administration in Context of Electronic Economy Development], in: Electronic Commerce : technologie, komunikacja, zagadnienia społeczne / eds. Tomczak Zb., Wachowicz J. ; Gdansk University of Technology and  JIB e-consulting, 2006. - pp. 49-53 - ISBN 83-924834-0-5

 

19. Latos M., Szczerbicki E., Wachowicz J., KM supported process improvement, in: Electronic Commerce : technologie, komunikacja, zagadnienia społeczne / eds. Tomczak Zb., Wachowicz J. ; Gdansk University of Technology and  JIB e-consulting, 2006. - pp. 17-31 - ISBN 83-924834-0-5

Publikacje z lat 2005 - 2012


 

 1. Zajdel M., Raport z badań Podmiotów Ekonomii Społecznej (audiobook)
 2. Zajdel M. Michalcewicz-Kaniowska M., Możliwości rozwoju Gminy woj. kuj-pom w aspekcie funkcjonowania w warunkach UE. Zrównoważony rozwój lokalny obszarów wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie, Tom II, Szczecin 2012, s. 77-90.
 3. Zajdel M. Michalcewicz-Kaniowska M., Modele procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Zrównoważony rozwój lokalny obszarów wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie, Tom II, Szczecin 2012, s. 91-101.
 4. Zajdel M. Michalcewicz-Kaniowska M., Diagnoza stanu wykorzystania bezpłatnych narzędzi  w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w woj. kujawsko-pomorskim - wyniki z badań” (w druku) Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2012.
 5. Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Uwarunkowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Zrównoważony rozwój lokalny obszarów wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie, Tom II, Szczecin 2012, s. 17-28.
 6. Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., OZE szansą na zwiększenie niezależności energetycznej. Zrównoważony rozwój lokalny obszarów wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie, Tom II, Szczecin 2012, s. 29-43.
 7. Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Zuzek D., Wykorzystanie źródeł termalnych i ich wpływ na rozwój basenów termalnych w Polsce – wyniki badań (międzynarodowa konferencja, artykuł w druku, Słowacja).
 8. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Administracja publiczna w aspekcie działań e-urzędu – wyniki z badań. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, Tom 37 s. 356-367.
 9. Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Kaniowski R., Stan wiedzy w zakresie podpisu elektronicznego – wyniki z badań Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, Tom 37 s. 239-251.
 10. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M., Analiza skuteczności procesu konsultacji społecznych przedsięwzięć szkoleniowych w aspekcie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego Journal of Agribusiness and Rural Development 1(19) 2011 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 105 - 113.
 11. Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Podnoszenie kwalifikacji zawodowej pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego – wyniki z badań. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(20) 2011r Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 77 - 88.
 12. Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Jasińska K., Analiza dynamiki zmian struktury kosztów i przychodów w latach 2004-2008 w przedsiębiorstwie usługowym – case study. Zrównoważony rozwój lokalny – badania, doświadczenia i praktyka, Tom II, Szczecin 2011, s. 107-115.
 13. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M, Małaczyński Sz. Czynniki determinujące chów bydła na terenie woj. kuj-pom. Zrównoważony rozwój lokalny – badania, doświadczenia i praktyka, Tom II, Szczecin 2011, s. 305-313.
 14. Zajdel M. Ocena wykształcenia ludności rolniczej w woj. kuj-pom. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 282, Szczecin 2010, s. 185- 191.
 15. Zajdel M. Michalcewicz-Kaniowska M, Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w opinii projektodawców kluczowych. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, Tom 44 s.125-134.
 16. Małgorzata Zajdel, Tworzenie i zastosowanie wiedzy dla efektownego wykorzystania środków Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, s.268 – 277.
 17. Małgorzata Michalcewicz, Małgorzata Zajdel, Możliwość rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – Case Study, Zrównoważony rozwój lokalny- warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Tom II, Szczecin 2010, s. 83 – 94.
 18. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz, Elektroniczna administracja publiczna- wyniki badań w województwie Kujawsko- Pomorskim, Zrównoważony rozwój lokalny- warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Tom II, Szczecin 2010, s. 175- 182.
 19. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz, Analiza skuteczności działań informacyjno- promocyjnych w aspekcie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Zrównoważony rozwój lokalny- warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Tom I, Szczecin 2010, s. 173- 179.
 20. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz, Wspieranie gospodarstw o niekorzystnych warunkach gospodarowania PROW na lata 2004- 2006 w porównaniu z PROW na lata 2007- 2013, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 277, Szczecin 2010, s. 99- 106
 21. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Radosław Kaniowski, Badanie struktury podmiotów elektronicznej gospodarki na podstawie e-podpisu, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Tom 36, Bydgoszcz 2010, ss. 258-267
 22. Małgorzata Zajdel, Characteristic of agricultural structure In the system of districts on the ex ample of the Kuyavian-Pomeranian Province, s. 297-305, Understasnding the requirments for development of agricultural production and of rural areas In the Kuyavian-Pomeranian Provence as a result of scientific resarch, University Press University of Technology and Life Sciences In Bydgoszcz
 23. Understanding the requirments for development of agricultural production and of rural areas in the Kuyavian-Pomeranian Provence as a result of scientific research, University Press University of Technology and Life Sciences In Bydgoszcz, 2009
 24. Zajdel M., Characteristic of agricultural structure In the system of districts on the ex ample of the Kuyavian-Pomeranian Province, s. 297-305,
 25. Zajdel M., Ocena wykształcenia ludności rolniczej w woj. kujawsko-pomorskim, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Szczecin 2010 
 26. Zajdel M., Michalcewicz M.,, Wspieranie gospodarstw o niekorzystnych warunkach gospodarowania PROW na lata 2004- 2006 w porównaniu z PROW na lata 2007- 2013, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 277, Szczecin 2010, s. 99- 106
 27. Zajdel M., Michalcewicz M., Analiza skuteczności działań informacyjno- promocyjnych w aspekcie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, Zrównoważony rozwój lokalny − warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Tom I, Szczecin 2010, s. 173- 179
 28. Zajdel M., Michalcewicz M., Elektroniczna administracja publiczna − wyniki badań w województwie kujawsko-pomorskim, Zrównoważony rozwój lokalny- warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Tom II, Szczecin 2010, s. 175-182
 29. Michalcewicz M., Zajdel M., Możliwość rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – Case Study, Zrównoważony rozwój lokalny- warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Tom II, Szczecin 2010, s. 83 – 94
 30. Zajdel M., Tworzenie i zastosowanie wiedzy dla efektownego wykorzystania środków Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, s. 268-277
 31. Zajdel M., Methods of managing the branch organization of agricultural manufactures shown on the example of employers – sharecroppers and land owners association (Part I), Studies & Proceedings of Polish association for knowledge management, Bydgoszcz 2009, nr 20, ss. 126-130
 32. Zajdel M., Michalewicz M., Porównanie programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w stosunku do planów z poprzedniego okresu (2004-2006), Zrównoważony rozwój lokalny – Instrumenty wsparcia, Tom I, Szczecin 2009, ss. 223-231
 33. Zajdel M., Programy rolnośrodowiskowe w świetle PROW z lat 2004-2006 w porównaniu do PROW z 2007-2013, Zrównoważony rozwój lokalny – Instrumenty wsparcia, Tom I, Szczecin 2009, ss. 215-223
 34. Zajdel M., Rozwój kapitału ludzkiego w świetle działalności Kujawsko – Pomorskiego ośrodka doradztwa rolniczego w Minikowie (część I), Zrównoważony rozwój lokalny – Instrumenty wsparcia, Tom I, Szczecin 2009, ss. 207-215
 35. Zajdel M., Michalcewicz M.:  Promotion tools used by household dealing with farm tourism in the Kujawy and Pomeranie provinces of Poland (part two) - JCFA – (przyjęty do druku)
 36. Zajdel M.:  The analysis of the resources of state treasury agricultural property agency (APA) – regional Branch in Bydgoszcz (part two). Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumenty wsparcia rolnictwa I obszarów wiejskich w latach 2007 – 2013. Szczecin 2008, Tom III, s. 113 – 117
 37. Zajdel M.:  The methods of professional activation for the unemployed in agricultural areas within the project of the Community Initiative EQUAL (part one), Economic science for rural development, No 16, ss. 242 -247, 2008 Jelgava
 38. Michalcewicz M., Zajdel M., Analiza zabezpieczeń systemów informatycznych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (14)., ss. 185 - 195. (2008)
 39. Zajdel M. (2007). Doskonalenie kadry doradczej jako forma wspierania rolnictwa w Polsce. Białoruska Akademia Rolnicza , 2007 s. 64-66
 40. Zajdel M., Michalcewicz M., Graul C. (2007). Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora rolno-produkcyjnego w zakresie wykorzystania Internetu. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (10), s. 226-231
 41. Zajdel M., Michalcewicz M. (2007). Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora rolno-produkcyjnego w zakresie wykorzystania technik komputerowych. . Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (10), s. 218-225
 42. Michalcewicz M., Zajdel M. (2007). Analiza tendencji rozwojowych w zakresie poziomu usług dla konsumenta w Polsce poprzez rozwiązania technologii internetowej. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (12)., s. 86-96
 43. Zajdel M. (2007). Diagnoza z zakresu usług elektronicznych w wybranej sieci sektora MŚP . Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (12).s. 108-112
 44. Zajdel M. (2007). Przebieg I realizacja działań w ramach Sektorowego programu operacyjnego Rolnictwo w latach 2004-2006, Folia Universitaties Argiculturae Stetinensis 256, Oeconomia 48 s. 327-335.
 45. Zajdel M. (2007). Publikacja zbiorowa:. Rola Partnerów i realizacja ich zadań w projekcie _ uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w: Wstań, unieś głowę, s. 22-26
 46. Zajdel M. (2007). Experience of Transnational Partnership „Stand Up” In the field of national Project implementation within the framework of the Community initiative EQUAL, s. 6-14
 47. Zajdel M. (2007). Wyniki analizy badań przeprowadzonych wśród uczestników szkoleń komputerowych – zalecenia dla przyszłych realizatorów szkoleń. w: Dobre praktyki w realizacji szkoleń komputerowych dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, Monografia UTP, s. 75-83
 48. Zajdel M. (2007). Doświadczenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju w realizacji Projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL “Wstań, unieś głowę. w: Dobre praktyki w realizacji szkoleń komputerowych dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, Monografia UTP, s. 5-20
 49. Zajdel M., Michalcewicz M. (2007). Analiza Programu Wspierania Rozwoju Grup Producentów Rolnych w ramach PROW w latach 2004-2006, w: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa  i Agrobiznesu, Tom IX, Zeszyt 1, s. 563-566
 50. Wawrzyniak B., Zajdel M. (2006): Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego jako jeden z czynników zmian struktury agrarnej (4’06 (48), Centrum Doradztwa Rolniczego, s. 72-78
 51. Wawrzyniak B., Zajdel M. (2006). Program rent strukturalnych w rolnictwie polskim, Zagadnienia  Doradztwa Rolniczego 3’06 (47), Centrum Doradztwa Rolniczego, s. 103-110. 
 52. Zajdel M. (2006). Pozarolnicza działalność gospodarcza indywidualnych gospodarstw rolnych. Scientarum Polonorum Oeconomia 5 (2), s. 77-86
 53. Zajdel M. (2006) Przebieg procesów demograficznych na obszarach wiejskich. Materiały konferencyjne – Międzyzdroje, AR Szczecin, s. 759-769
 54. Zajdel M. (2006). Praca i zatrudnienie w rolnictwie polskim, Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, s. 233-241
 55. Kucharska T., Zajdel M. (2006). Problematyka bezrobocia na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, s. 81-87.  
 56. Zajdel M. (2006). Analiza stanu przygotowania planów i strategii lokalnego rozwoju gmin woj. kujawsko – pomorskiego. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis seria Oeconomia 45, s. 79-84
 57. Zajdel M. (2006). Proces kształtowania dochodów gospodarstw rolniczych. Scientarum Polonorum Oeconomia 5 (1), s. 81-88
 58. Zajdel M. (2006). Przebieg i realizacja programu SAPARD w regionie północno-zachodnim, Prace  Naukowe AE nr 1118 we Wrocławiu – Agrobiznes 2006, s. 529-533 
 59. Zajdel M. (2006). Gospodarstwa wielkoobszarowe w dobie przemian społeczno-gospodarczych. w: Rozwój lokalny , Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału zasobu Skarbu Państwa i jednostek samorządowych, AR Szczecin, s. 116-119
 60. Zajdel M. (2006). Tendencies of changes in directions of agricultural production in Poland. Regional Development Creation of Conditions For Rational Use Of State Treasure And Local Governments Potential, Szczecin 2006, s. 123-129
 61. Zajdel M. (2006). Proces sof developing rural areas by technical infrastructure. Regional Development Creation of Conditions For Rational Use Of State Treasure And Local Governments Potential, Szczecin 2006, s. 117-123
 62. Zajdel M. (2006). Local Government Administration officers In the Ligot of Information Technology – Survey Report.Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2006, s. 120-125
 63. Zajdel M. (2005). Analiza możliwości wykorzystania środków Unii Europejskiej – metoda grupowania powiatów. Kraków 2005 Acta Agraria At Silvestra
 64. Zajdel M, (2005). Doświadczenia urzędów gmin w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIII.BTN. Seria B, Nr 57. ISSN 0572-5844, s. 869-874
 65. Zajdel M. (2005). Analysis of activity of the provincial fund for environmental protection and water management In Torun over 2000 – 2004 in the Kujawy and Pomorze province. w: Applications of Informatisc in Environment Engineering and Medicine. POLISH ACADEMY OF SCIENCE, s. 171- 179
 66. Zajdel M., Michalcewicz M (2005): Analiza możliwości rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim, Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Akademia Rolnicza Szczecin, 2005, ss. 309- 314
 67. Zajdel M. (2005). Tendencje zmian w dochodach gmin w latach 2000  - 2003 w woj. Kujawsko-pomorskim. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIV.BTN. Seria B, Nr 58. ISSN 0572-5844, s. 646-652
 68. Zajdel M. (2005). Program „PHARE 2001 - Spójność Społeczna i Gospodarcza” w woj. kujawsko-pomorskim – analiza case study. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom VII, Zeszyt 4. s. 441-445
 69. Zajdel M. (2005). Doświadczenia urzędów gmin wiejskich w zakresie aplikowania o fundusze strukturalne – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).w: Przedsiębiorczość Po Wstąpieniu Polski Do Unii Europejskiej. Tworzenie Warunków Sprzyjających Racjonalnemu Wykorzystaniu Potencjału Produkcyjnego Zasobu Skarbu Państwa. AR, Szczecin, s. 341-346 
 70. Łowicka H., Zajdel M (2005). Inwestycje w gospodarstwach  rolnych w zakresie  ochrony środowiska. ISBN 83-88077-83-X. Wyd. BUR Media. ss 1-64. 
 71. Zajdel M., (2005). Aktywność powiatów woj. kujawsko-pomorskiego w kontekście Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Prace  Naukowe AE we Wrocławiu – Agrobiznes 2005. NR 1070,  s 440-445.
 72. Zajdel M., Michalcewicz M., Monografia pt.”Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych-IV”, s. 297-304.
 73. Zajdel M., Michalcewicz M., Jagodziński M.,(2004). System do zarządzania relacjami z klientami. Monografia pt.: Metody, narzędzia i systemy informatyczne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, s. 64-69
 74. Bojar W., Zajdel M.(2004).  Rozwój narzędzi wspomagania zarządzania 
 75. przedsiębiorstwami rolnymi w świetle zastosowania sztucznej inteligencji, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XXXIX, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, Seria B, nr 52, s. 7-12.
 76. Zajdel M., Łowicka H., (2004). Fundusze strukturalne dla gospodarstw rolnych. Katedra Informatyki w Zarządzaniu – Akademia Techniczno – Rolnicza, ISBN: 83-919617-1-0, s. 1-82
 77. Zajdel M., (2004). Wstępna ocena realnych szans pozyskania funduszy strukturalnych w województwie kujawsko-pomorskim. Wieś i Rolnictwo, Suplement do Nr 4(125),200, s. 227-230.
 78. Zajdel M., (2004). Przedsiębiorczość jako warunek rozwoju gmin województwa kujawsko – pomorskiego w strukturach Unii Europejskiej. Naukowe AE we Wrocławiu – Agrobiznes 2004. NR 1015,  s. 453 - 458.
 79. Zajdel M., Michalcewicz M.: (2004). Renty strukturalne jako element polityki struktury państwa. Kraków 2004
 80. Kucharska T, Zajdel M, (2003): Problem bezrobocia na przykładzie Gminy Gąsawa. Folia Univesitats Agriculture Stetinensis 232. OECONOMICA 42. Wydawnictwo AR Szczecin 2003. s. 317-321.
 81. Kucharska T., Zajdel M., (2003): Rola programu Sapard w rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego). Prace Naukowe AE we Wrocławiu – Wyzwania stojace przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku. NR 980,  s. 242-247.
 82. Zajdel M., Michalcewicz M., (2003): Skup mleka w Polsce – model ekonometrytczny. Roczniki Naukowe, Tom V, Zeszyt 5, Warszawa-Poznań- Koszalin, s. 163 – 167.
 83. Zajdel M., Michalcewicz M., (2003): Analiza tendencji zmian w systemach klasy CRM. . IX Konferencja z cyklu: Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW 2003, s. 247 – 259.
 84. Zajdel M., Tomczak E., (2003): Technologia informacyjna w edukacji. IX Konferencja z cyklu: Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW 2003, s. 87 – 96.
 85. Zajdel M., E. Tomczak., (2003): Nauczanie na odległość jako jedna z form kształcenia – wyniki z badań. IX Konferencja z cyklu: Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW 2003, s. 79 - 86.
 86. Zajdel M., (2003): Jakość mleka w aspekcie integracji europejskiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu – AGROBIZNES 2003 nt. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. NR 983, Tom 2, s. 574-578
 87. Kucharska T., Zajdel M., (2002): Wpływ produkcji rolniczej na środowisko przyrodnicze.  Roczniki Naukowe, Warszawa - Bydgoszcz; T. IV.,Z. 6, s.116-121
 88. Zajdel M., (2002): Analiza przedsiębiorstwa wielkoobszarowego w strukturze agrobiznesu – studium przypadku. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Szczecinie pt.: Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich, Tom 1, s. 335-340.
 89. Kucharska T., Zajdel M., (2002): Występowanie i zagospodarowanie odpadów w wybranych wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Szczecinie pt.: Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich, Tom 2, s. 291-299.
 90. Zajdel M., (2002): Tendencje zmian w sytuacji wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych. Prace naukowe  we Wrocławiu pt: Agrobiznes 2002 – Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, Tom 2, s. 526-531.
 91. Zajdel M., Januszewski A., (2002): Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach rolnych Polsce i na świecie. Postępy Nauk Rolniczych, Nr 2, s. 19-27.
 92. Zajdel M., Michalcewicz M., (2002): Technologia informacyjna jako środek wspomagający edukację. VIII Konferencja z cyklu: Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW 2002, s.209 - 213.
 93. Zajdel M., (2002): Działalność Banku Spółdzielczego na tle lokalnych uwarunkowań Gminy. Monografia: Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA METODY I ZASTOSOWANIAN, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, s. VI-79 – VI 86
 94. Kucharska T, Zajdel M: Evaluation of Environmental Hazards Created by Wastes and Pollutants of Agricultural Origin in Northern Poland. PROBLEMS AND PROSPECTS OF BALKAN AGRICULTURE IN A RESTRUCTURING ENVIRONMENT. 70 th EAAE SEMINAR, JUNE 20001     (OPUBLIKOWANO W 2001 r)
 95. Zajdel M. (2001): Analiza przedsiębiorstwa wielkoobszarowego w strukturze agrobiznesu – studium przypadku. Materiały konferencyjne: Rola agrobiznesu w rozwoju obszarów wiejskich, Szczecin, s. 293-299.
 96. Zajdel M, Januszewski A (2001): Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach rolnych. VII Konferencja z cyklu: Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW 2001, s. 99-107.
 97. Zajdel M, Małaczyńska A. (2001): Rola i miejsce Banku Spółdzielczego w systemie rolnictwa polskiego w aspekcie funkcjonowania gospodarstw rodzinnych. Materiały Międzynarodowej Konferencji nt.: Rola i miejsce gospodarstw rodzinnych w systemie-rolnictwa polskiego i Europejskiego, s. 307-312
 98. Zajdel M. (2001): Przedsiębiorstwa wielkoobszarowe wobec integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe, zeszyt  81, AR Kraków, s.401-405
 99. Zajdel M., 2000: Przedsiębiorstwa wielkoobszarowe-produkcja i finanse. Roczniki Naukowe, Warszawa-Poznań-Zamość; T2.,Z3, s.102-107
 100. Kucharska T., Zajdel M.,Abstract ; 9-11 June 2000„ Evaluation of Environmental Dangers Created By Wastes and Pollutants of Agricultural Origin in Northern Poland”. EUROPEAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL ECONOMISTS-EAAE, ,Thessaloniki, Greece, 32
 101. Kucharska T., Zajdel M., 2000: Występowanie i zagospodarowanie odpadów w gospodarstwach indywidualnych w opinii rolników woj. bydgoskiego. Zeszyty Naukowe Nr 226-Rolnictwo 45ATR Bydgoszcz, 71-75
 102. Zajdel M., 2000: Analiza zmian w technologii produkcji zwierzęcej w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach rolnych woj. bydgoskiego. Zeszyty Naukowe Rolnictwo Nr 226-Rolnictwo 45; ATR Bydgoszcz, 127-134
 103. Zajdel M., 2000: Informatyka – Stan zastosowań w przedsiębiorstwach rolnych. Zeszyty Naukowe Nr 226-Rolnictwo 45;ATR Bydgoszcz, 135-140
 104. Kucharska T., Zajdel M., Abstract 1999„ Evaluation of Environmental Dangers Created By Wastes and Pollutants of Agricultural Origin in Northern Poland”. EUROPEAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL ECONOMISTS-EAAE, Thessaloniki, Greece.
 105. Zajdel M., 1999: Analiza zmian w technologii produkcji roślinnej w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach rolnych województwa bydgoskiego, Inżynieria Rolnicza nr 5(11), ISSN 1429-7264, s 285-292
 106. Kucharska T., Zajdel M: 1999. Expoitation of Machines at Farms in the Opinion of the Farmers. International Conference „Trends in Agricultural Engineering , Czech University of Agriculture Prague Technical Faculty, s. 213-215.
 107. Bojar W., Drelichowski L., Dzieża G., Zajdel M., 1999: Agicultural Resructuring Processes, Modernisation of Production Technology and Costs of Mechanisation on Farms. Zeszyty Naukowe Nr  220 Rolnictwo 44, ATR Bydgoszcz, s. 17-24.
 108. Bojar W., Zajdel M., 1999: Procesy dostosowawcze zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw rolnych w zakresie stosowanych technologii produkcji i zarządzania, Zeszyty Naukowe Nr 217 Rolnictwo 43, ATR Bydgoszcz, s. 153-159.
 109. Drelichowski L., Zajdel M., 1999: Merytoryczne i techniczne problemy realizacji zajęć z informatyki oraz zastosowań matematyki z uwzględnieniem opinii studentów.  Publikacja zbiorowa pt., Dydaktyka informatyki i przedmiotów matematyczno-statystycznych w uczelniach rolniczych, SGGW Warszawa i ATR Bydgoszcz, s. 45-52.
 110. Zajdel M., Kucharska T., 1999: Poziom techniki rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w opinii najlepszych rolników w kraju. Roczniki Akademii Rolniczej, Część I, Poznań, str. 263-269
 111. Zajdel M., 1999: Zarządzanie marketingiem. Rozdział w Przewodniku do Ćwiczeń pt.: Podstawy Marketingu, ATR Bydgoszcz, s. 77-83
 112. Zajdel M., 1999: Wyniki ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw rolnych na przykładzie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy. Materiały Konferencji Naukowej pt.: Agrobiznes w Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej w Warunkach Integracji Europejskiej, AR Szczecin, s. 165-172
 113. Zajdel M., 1999: Kierunki zmian procesów zarządzania restrukturyzowanych przedsiębiorstw rolnych. Wieś i Rolnictwo, Nr 3, s. 109-117
 114. Zajdel M., 1999: Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie w procesie integracji z Unią Europejską. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom 1, Zeszyt 2, Rzeszów, s. 119-123
 115. Zajdel M., 1999: Streszczenie rozprawy doktorskiej pt.: Analiza mechanizmów zmian w zarządzaniu i w technologii produkcji w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach rolnych (na przykładzie gospodarstw Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy). Zagadnienia Ekonomi Rolnej, NR 2-3, s. 108-109
 116. Zajdel M., 1999: Some Problems of Labour Safety on Polish Farms. XXVIII Ciosta-Cigr V CONGRESS, Horsens-Denmark, s.222-226
 117. Zajdel M., Bojar W., 1999: Kierunki rozwoju technologii produkcji rolniczej w Polsce i na świecie. Postępy Nauk Rolniczych, Nr 4, s. 11-20
 118. Kucharska T, Zajdel ., 1998: Występowanie i zagospodarowanie odpadów w gospodarstwach indywidualnych (na przykładzie gospodarstw woj. bydgoskiego). ). Komunikat naukowy w mat. X Międzynarodowa Konferencja naukowa nt. Aktualne Problemy Inżynierii Rolniczej, AR Szczecin
 119. Zajdel M, 1998: Analiza zmian w technologii produkcji roślinnej w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach rolnych (na przykładzie gospodarstw AWRSP w Bydgoszczy). Komunikat naukowy w mat. X Międzynarodowa Konferencja naukowa nt. Aktualne Problemy Inżynierii Rolniczej, AR Szczecin
 120. Kucharska T., Zajdel M., 1998: Opis gospodarstwa rolniczego - Materiały do ćwiczeń z organizacji gospodarstw rolniczych, Skrypt ATR
 121. Kucharska T., Zajdel M., 1997: Kształtowanie treści informacji rynkowej poprzez organizowanie konkursu na najlepszych rolników w Polsce. Materiały Konferencji Naukowej pt.: Informacja rynkowa dla potrzeb doradztwa rolniczego i podejmowania decyzji produkcyjnych rolników, ATR, Bydgoszcz
 122. Bojar W., Zajdel M., 1997: Progress in Production Technology in Polish Agriculture as a Factor determining High Quality Products. Proceedings XXVII Ciosta-Cigr V CONGRESS, Kaposvar-Hungary
 123. Zajdel M., Bojar W., Dzieża G., 1997: Procesy dostosowawcze zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw rolnych w zakresie stosowanych technologii produkcji”. Materiały Konferencji Naukowej pt.: Informatyka, Zarządzanie i Technika Rolnicza w Procesach Dostosowawczych Gospodarki Żywnościowej, ATR, PIMR, AWR SP, Bydgoszcz
 124. Dzieża G., Bojar W., Zajdel M., 1997: Materiały Konferencji Naukowej pt.: Informatyka, zarządzanie i technika rolnicza w procesach dostosowawczych gospodarki żywnościowej, ATR, PIMR, AWR SP, Bydgoszcz
 125. Kucharska T., Zajdel M., 1997: Gospodarstwa indywidualne w warunkach konkurencji   gospodarki rynkowej w opinii najlepszych rolników w kraju. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Przedsiębiorczość i problemy ekologii a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, AR, Szczecin.
 126. Fladrowska E., Zajdel M., 1996: Rozwój komputerowych systemów zarządzania na podstawie wybranych dużych restrukturyzowanych przedsiębiorstw rolnych w regionie bydgoskim, Zeszyty Naukowe Rolnictwo nr 199, ATR ,Bydgoszcz . 
 127. Drelichowski L., Zajdel M.,  Januszewski A., 1996:  Systemy informacji finansowej dla różnych form organizacyjno-prawnych gospodarstw rolnych niezbędnych dla kształtowania polityki rolnej w Polsce, Zeszyty Naukowe Rolnictwo nr 199 ATR , Bydgoszcz.
 128. Drelichowski L., Januszewski A., Zajdel M., 1995: Komputerowe wspomaganie sterowania finansowego w przedsiębiorstwach rolnych, Materiały konferencyjne pt. Metodyka 95, Zeszyty Naukowe ,AR ,Poznań.
 129. Drelichowski L., Zajdel M., Januszewski A.,: 1995: Badania stanu zastosowań techniki komputerowej w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach rolnych rolnych na terenie działania Oddziału AWRSP w Bydgoszczy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy zarządzania restrukturyzowanymi przedsiębiorstwami rolnymi, ATR, IMAG-DLO, AWR SP, Bydgoszcz.
 130. Drelichowski L., Zajdel M., 1995: Ocena kierunków zmian technoloii i organizacji produkcji w gospodarstwach rolnych na terenie działąnia bydgoskiego oddziału AWR SP w Bydgoszczy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy zarządzania restrukturyzowanymi przedsiębiorstwami rolnymi, ATR, IMAG-DLO, AWR SP, Bydgoszcz
 131. Drelichowski L., Januszewski A.,  Zajdel M., 1994: Algorytmizacja komputerowego wspomagania sterowania finansowego restrukturyzowanych gospodarstw rolnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy zarządzania restrukturyzowanymi przedsiębiorstwami rolnymi, ATR, IMAG-DLO, AWR SP, Bydgoszcz
 132. Drelichowski L., Januszewski A., Zajdel M., 1994: Komputerowe wspomaganie sterowania finansowego restrukturyzowanych gospodarstw rolnych, Materiały konferencyjne pt. Przekształcenia w rolnictwie wielkotowarowym woj. bydgoskiego, toruńskiego, włocławskiego, ATR, AWR SP, Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz

 

Publikacje z lat 2014 - 2016

 


 

 1. Dąbek M., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Chmury obliczeniowe, jako szansa na zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez lepsze zarządzanie zasobami informacyjnymi. PWE Marketing i Rynek 10/2014, ss.28-35
 2. Kowalski A., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Ocena rozwiązań ekologistki przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. PWE Marketing i Rynek 10/2014, ss. 112-123
 3. Szewczykowski P., Bojar W., Sobota D., Zajdel M., Design Thinking jako metoda intensyfikacji rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego. PWE Marketing i Rynek 10/2014, ss. 183-190
 4. Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania stref ekonomicznych, Europa Regionum (w druku)
 5. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M, Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej– wyniki z badań. Europa Regionum (w druku)
 6. Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania stref ekonomicznych, Europa Regionum 2015, t. 21, s.151-162
 7. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M, Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej – wyniki z badań. Europa Regionum, 2015, t.22, s.87-95
 8. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M. Social Cooperatives as Social Economy Actors in the Development of Entrepreneurship - Based on the Example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship,  Economic Science for Rural Development, Yelgava 2015, no 39, p 227-235
 9. Grabowska M., Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Działania crowdsourcingowe jako innowacyjna metoda wykorzystania wiedzy tłumu, Marketing i Rynek nr 10.2015 ss. 155-162
 10. Pietrkiewicz K. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M., Wdrażanie programu „Owoce i warzywa w szkole” jako element profilaktyki zdrowotnej w Polsce, Marketing i Rynek nr 10.2015 ss. 244-255
 11. Kaniowska B., Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., Elektroniczny system skanowania cen produktów – szanse i możliwości, Marketing i Rynek nr 10.2015 ss. 131-139
 12. Wielewska I., Smuga-Kogut M., Prus P., Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M., Możliwości produkcji biomasy na cele energetyczne w województwie pomorskim, Roczniki Naukowe SERiA, tom XVII ,zeszyt 5, s. 329-335
 13. Zajdel M., Toader C.S., Michalcewicz-Kaniowska M. Sustainable rural development- European Union Programmes in Poland and Romania, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author 
 14. Toader C.S., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Dumitrescu C.S., Some aspect regarding crowsfunding as an alternative source of funding projects in Poland and Romania, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author
 15. Toader C.S., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Dumitrescu C.S., Turism information centers – proof of turism management, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author 
 16. Michalcewicz-Kaniowska M. Toader C.S., Zajdel M., Similarities and differences in adaptive strategies between recent retirees from Poland and Romania, LUCRÄƑRI ÈTIINÈ IFICE MANAGEMENT AGRICOL http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author
 17. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M. Factors determining development of businesses in the Kujawsko-Pomorskie province as a part of the Pomeranian Special Economic Zone - study results., Economic Science for rural development, Yelgava 2016, no, p 180-185
 18. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Changing data patterns in certain aspects of road transport in Poland and Turkey, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce,  2/2016(21), ss 120-133
 19. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Izabela Wielewska, Piotr Prus , The Role of the EU Support in Development of Inland Waterway Shipping in Poland, and the Kujawsko-Pomorskie Province, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej W Ostrołęce, 3/2016(22) ss. 143 - 155
 20. Michalcewicz-Kaniowska Małgorzata, Zajdel Małgorzata Tendencies in Production of Baked Goods, on the basis of "Tosta" Co-operative, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis OECONOMICA 331(85)4, Szczecin 2016, ss.87-97
 21. Zajdel Małgorzata, Michalcewicz-Kaniowska Małgorzata, DEVELOPMENT POTENTIAL OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AS EVALUATED BY „RESEARCH VOUCHER” PROJECT BENEFICIARIES, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis OECONOMICA 331(85)4, Szczecin 2016, ss. 175-183
 22. Magdalena Hebda, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Rola agrologistyki w zrównoważonym rozwoju regionu na przykładzie grupy przedsiębiorstw rolnych, Marketing i Rynek nr 10/2016, s. 192-202
 23. Piotr Prus, Izabela Wielewska, Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Integracja producentów i przetwórców biomasy na cele energetyczne w kontekście podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, Marketing i Rynek nr 10/2016, 436 – 448
 24. Klaudia Sadłowska, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel, Determinanty kształtujące wizerunek firmy – case study, Marketing i Rynek nr 10/2016, 448 – 457
 25. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Dagmara Zuzek, Uwarunkowania aktywności zawodowej i determinanty sukcesu kobiet na obszarach wiejskich – wyniki z badań w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku, s. 595-605
 26. Malgorzata Zajdel, Malgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Cosmina-Simona Toader INSTRUMENTS FOR MANAGING DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 2 (2016), http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author/submission/838
 27. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Cosmina-Simona Toader, THE AGRITOURISM IN ASPECTS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 2 (2016), http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author/submission/837
 28. Cosmina-Simona Toader, Malgorzata Zajdel, Malgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Gheorghe Pribeanu, TOURISM DEVELOPMENT POSSIBILITIES THROUGH EFFICIENT RISK MANAGEMENT OF THE PROJECTS, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 2 (2016),  ss.111-115 http://www.lsma.ro/index.php/lsma/author/submission/937
 29. Cosmina-Simona Toader, Malgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Malgorzata Zajdel, TRAINING STRATEGIES USED IN PROJECT MANAGEMENT DISCIPLINE, AGRICULTURAL MANAGEMENT, MARKETING AND CONSULTANCY, Vol 18, No 2 (2016),  ss.115-119  http://www.lsma.ro/index.php/lsma/article/view/983
 30. ALEXANDRA VUICI, ADRIANNA LIS, Małgorzata Zajdel, COSMINA-SIMONA TOADER, A COMPARATIVE STUDY CONCERNING THE YOUNG PEOPLE'S ATTITUDES TOWARDS VOLUNTOURISM LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL.XVII (1) 2016, pp 29 - 36

 

 

 

 • Etyczny wymiar przywództwa w organizacji, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, nr 85, s. 71-79 (z: A. Nowakowska, L. Nowakowska).
 • Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego z perspektywy studentów wybranych uczelni Polski i Francji, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, nr 85, s. 42-50 (z: L. Nowakowska, O. Kurtyka).
 • Kultura etyczna organizacji – zróżnicowanie regionalne, Marketing i Rynek, 2017, nr 10, s. 777-786 (z: Z. Zgoda, A. Nowakowska).
 • Partycypacja obywatelska w regionie kujawsko- pomorskim, Marketing i Rynek, 2017, nr 10, s. 433-446 (z: Z. Zgoda, A. Nowakowska).
 • Uwarunkowania postaw moralnych menedżera w organizacji w regionie, Marketing i Rynek, 2016, nr 10, s. 605-613 (z: Z. Zgoda, A. Nowakowska).
 • Regiony a napływ cudzoziemców do Polski, Marketing i Rynek, 2016, nr 10, s. 327-341 (z Z. Zgoda, A. Nowakowska).
 • Model opiekuna spolegliwego a zarządzanie etyką w organizacji, w: Studies  & Proceedings Of Polish Association For Knowledge  Managment, nr 75, Bydgoszcz 2015,s.100-110.
 • Obszary Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu. Uwarunkowania zachowań polskiego konsumenta, w: Handel wewnętrzny 2015, nr4.
 • Prawne i polityczne znaczenie partnerstwa publiczno- prywatnego jako instrumentu rozwoju regionalnego, Marketing i Rynek, 2015, nr 10, s. 236-242 (z: A. Nowakowska, L. Nowakowska).
 • Wartości moralne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Marketing i Rynek, 2015, nr 10, s. 397- 405 (z: Z. Zgoda, A. Nowakowska).
 • Programy etyczne firm jako element budowania strategii organizacji, w: Marketing i Rynek 10/2014,s.227-235.
 • Etyczne uwarunkowania strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu, w: Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, red. Z. Wyszkowska, M. Gotowska, Bydgoszcz 2013, s. 451-458.
 • Odpowiedzialność moralna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Naukowego Instytutu Gospodarki  i Rynku, red. B. Mickiewicz, Szczecin 2013,s. 365-376 (z: M. Michalcewicz- Kaniowska. M. Zajdel).
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych średnich przedsiębiorstwach województwa Kujawsko- Pomorskiego, w: Europa Regionum 2013/16, s. 345-356.
 • Etyczne uwarunkowania strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu, w: Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, red. Z. Wyszkowska, M. Gotowska, Bydgoszcz 2013, s. 451-458.
 • Biznes w poszukiwaniu zasad ,w: Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, z. 49/2011, 203-209.
 • Idea szacunku dla życia w etyce Alberta Schweitzera, w: Człowiek współczesny. Jego religia i kultura, red. L. Nowakowska, Z. Zgoda, Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2010, s.53-71.
 • Modele etyki autonomicznej. Próba rekonstrukcji i analizy, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio, Bydgoszcz 2010, s. 125.

1. Ludosław Drelichowski, Daniel Zwierzchowski, (2013) Zastosowanie text mining do analizy struktury treści artykułów polskojęzycznych publikacji „Studia i Materiały” Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, PSZW tom 64, Bydgoszcz, s. 45-58

 

2. Ludosław Drelichowski, Krzysztof Grochowski, Daniel Zwierzchowski, Jacek Kurkus, (2014) Doskonalenie rozwiązań logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowań systemu klasy ERP MS DYNAMICS AX w przedsiębiorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy, PSZW tom 68, Bydgoszcz, s. 71-81

 

3. Ludosław Drelichowski, Grzegorz Dzieża, Krzysztof Grochowski, Marek Sikora, Daniel Zwierzchowski, (2014) Infrastruktura rozwiązań logistycznych środkiem buforowania ryzyka w globalnej gospodarce, Monografie PŁ, Łódź, s. 161-171

 

4. Krzysztof Grochowski, Daniel Zwierzchowski, (2015) Wykorzystanie narzędzia data mining w nadawaniu rang instrumentom konkurowania przedsiębiorstw usług transportowych sektora MSP, Zeszyty Naukowe Studia Informatica nr 38, Szczecin, s. 37-47

 

5. Małgorzata Bagniewska, Daniel Zwierzchowski, (2015) Impact of text mining application for assessment tasks implemented by the workers cooperative bank, PSZW tom 77, Bydgoszcz, s. 5-14

 

6. Ludosław Drelichowski, Tomasz Drelichowski, Daniel Zwierzchowski, Krzysztof Łukomski, (2016) Analiza rozwiązań logistycznych i marketingowych źródłem przewagi konkurencyjnej w rozwoju sektora mikro przedsiębiorstw, PSZW tom 78, Bydgoszcz, s. 13-21

 

7. Daniel Zwierzchowski, Cezary Graul, (2016) Evaluation of legitimacy of teaching and quality of students education in the area of ERP systems application, EDULEARN16 Proceedings, Barcelona, s. 2517-2523

 

8. Daniel Zwierzchowski, (2016) Text mining i narzędzia eksploracji tekstu, w: K. Śmiatacz (red.), Zastosowanie narzędzi IT w badaniu opinii usługobiorców na przykładzie służby zdrowia, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 34-49

 

9. Krzysztof Grochowski, Daniel Zwierzchowski, (2016) Performance appraisal at SME sector transport service providers as a motivator for informed strategic management, Torun Business Review 15 (3) , Toruń, s. 45-52

Publikacje z lat 2009 - 2014

 

 

 • Bojar W., Bielski I., Woźnicka K., Żarski W., Brzykcy W. Współczesne uwarunkowania procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie spółki PKP Cargo S.A., Logistyka 6/2014 str. 12602-12611
 • Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Bojar W., Knopik L., Żarski W. 2014. Agroklimatologiczna ocena opadów atmosferycznych okresu wegetacyjnego w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014/ II (3 (Jun 2014)
 • Bojar W., Knopik L., Żarski J., Sławiński C., Baranowski P., Żarski W. Impact of extreme climate changes on the predicted crops in Poland. Acta Agrophysica, 2014, 21(4), 415-431.
 • Żarski W., Bojar W., Wykorzystanie oprogramowania result scorecard do wspomagania monitorowania strategii, przedsiębiorstwa transportowego, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Tom II Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2014, ISBN: 978-83-930399-6-8. Str. 914-922
 • Żarski W., Utilization of biomass for energy production purposes in the Kujawsko-Pomorskie Province. Examples and development prospects, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 61, Bydgoszcz 2012, s. 150-159.
 • Żółtowski M., Żarski W., Structure of computer management systems design, Systems supporting production engineering. Monografia pod redakcją naukową W. Białego I J. Kaźmierczaka. Gliwice 2012, s.288-300.
 • Żarski W., Economic aspects of production of fuel briquette from agro biomass, Innovations in management and production engineering editor Knosala R., Opole 2012, s. 183-190
 • Bojar W., Żarski W., Zastosowanie  modelu  kalkulacji  różnicowych  do usprawnienia procesu produkcji brykietu opałowego z agrobiomasy. Zarządzanie Produkcją nr 1, 2012, s.13-18
 • Żarski W., Szacowanie potencjału energetycznego biomasy roślinnej pochodzenia rolniczego w województwie kujawsko-pomorskim. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 44, Bydgoszcz 2011, s. 134-143.
 • Żółtowski M., Żarski W., TPM system as a chance to raise product quality in industry, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 35, Bydgoszcz 2010, s.256-264
 • Żarski W., System zarządzania danymi rachunkowymi z gospodarstw rolnych (FADN) jako przykład informacyjnego zasobu ekonomicznego w rolnictwie, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 27, Bydgoszcz 2010, s.294-305
 • Żarski W.,  Wpływ dopłat na dochód i możliwości rozwojowe gospodarstw w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 105-112

 

Najnowsze publikacje:

 1. Żółtowski B., Żółtowski M.: Creating knowledge in the structures interdisciplinary teams. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie Tom II Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo zarzadzania Produkcją, Opole 2014, ISSN: 1643-4773. Str. 307-320.
 2. Żółtowski M., Żółtowski B.: Miary drganiowe w inżynierii produkcji elementów budowlanych. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie Tom II Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo zarzadzania Produkcją, Opole 2014, ISSN: 1643-4773. Str. 489-502. 
 3. Żółtowski M.: Strategie eksploatacji konstrukcji budowlanych. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie Tom II Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo zarzadzania Produkcją, Opole 2014, ISSN: 1643-4773,. Str. 737-746.
 4. Żółtowski M.: Investigations of harbour brick structures by using operational modal analysis. Polish Maritime Research No 1/2014, ISSN 1233-2585. Str.  42-52.  
 5. Żółtowski M.: Assessment State of Masonry Components Degradation. Applied Mechanics and Materials Vol. 617(2014), Trans Tech Publications, Switzerland 2014, ISSN 1662-7482. Str. 142-147.
 6. Żółtowski B., Żółtowski M.: Vibrations in the Assessment of Construction State. Applied Mechanics and Materials Vol. 617(2014), Trans Tech Publications, Switzerland 2014,. ISSN 1662-7482. Str. 136-141.
 7. Żółtowski M.: The use of modal analysis to examine the bricks in the saline environment. Indian Journal of Applied Research, Vol 4, Issue:7,  ISSN; 2249-555X, July 2014. Str. 393-399.
 8. Żółtowski M..: Diagnostyka uszkodzeń konstrukcji ceglanych z wykorzystaniem operacyjnej analizy modalnej, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą zeszyt nr. 70, ISSN 1732-324X, Bydgoszcz 2014. Str. 174-186.
 9. Żółtowski B., Żółtowski M.: Research of toxic exhaust emissions of engines, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 11883-11893.
 10. Żółtowski B., Żółtowski M.: Zwalczanie emisji szkodliwych składników spalin, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 11894-11905.
 11. Żółtowski M.: Wybrane narzędzia i metody mechaniki stosowanej w ocenie statystycznej degradacji maszyn i budowli, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 11872-11882.
 12. Żółtowski B., Żółtowski M.: Redukcja informacji w zagdnieniach opisu dynamiki systemów mechaniki stosowanej, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 11906-11915.
 13. Żółtowski B., Stanowski P., Żółtowski M.: Impact studies of ethanol on selected engine parameters, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 396-403.
 14. Żółtowski B., Stanowski P., Żółtowski M.: Research methodology of fuel substitute, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 404-411.
 15. Żółtowski B., Żółtowski M.: Opis drganiowy konstrukcji budowlanych, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 412-423.
 16. Żółtowski M.: Analiza modalna narzędziem mechaniki stosowanej w identyfikacji stanu budowli, Logistyka 6/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 424-435.
 17. Żółtowski M., Jędrzejak M.: Badanie konstrukcji ceglanych narażonych na działanie środowiska zasolonego, Przegląd budowlany 12/2014, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 174-186.
 18. Żółtowski M.: The use of modal analysis to examine the bricks walls elements, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą zeszyt nr. 72, ISSN 1732-324X, Bydgoszcz 2014. Str. 117-132.
 19. Żółtowski B., Drelichowski L., Żółtowski M.: Creating structures of the interdisciplinary teams, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą zeszyt nr. 72, ISSN 1732-324X, Bydgoszcz 2014. Str. 102-117.
 20. Żółtowski M., Żółtowski B.: The use of modal analysis to examine the bricks walls elements, Journal of Vibroengineering, ISSN 1392-8716, 2014. Str. 174-186.
 21. Żółtowski B., Żółtowski M.: The vibration description for the identyfication of degradation the machine condition, Journal of Vibroengineering, ISSN 1392-8716, 2014. Str. 124-137.
 22. Żółtowski B., Żółtowski M.: The creativity starters of rational exploitation machines, Technical Sciences/ University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Nr.17/3, ISSN 1505-4675, 2014. Str. 275-290.
 23. Żółtowski B., Castaneda L., Żółtowski M.: Instrumented study of the wheel-rail interaction, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F- Journal of Rail and Rapid Transit, ISSN 0954-4097, 2014. Str. 1-.8
 24. Kałaczyński T., Żółtowski M., Martinod R., Betancur G., Castaneda L.: Study of industrial machines dynamic state using SVD method, International journal of Industrial Engineering-Theory Applications and Practice, ISSN 1943-670X, 2014.
 25. Bojar W., Dzieża G., Sikora M., Śpiewak J., Wyszkowska Z., Januszewski A, Żółtowski M.: Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SGGW), T. 101, z. 4, s.XX, „Wieś Jutra” Sp. z o.o., Warszawa [8pkt]
 26. Żółtowski B., Żółtowski M.: Assessment of technical condition of the car braking mechanism in the process of operation, Diagnosis of working mechanisms in machinery and equipment. Monografia pod redakcją Adama Idzikowskiego – rozdział 4, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, ISBN 978-93-63500-95-5. Str. 46-76.
 27. Żółtowski B., Żółtowski M.: Operation and evaluation of working mechanisms of railway vehicles, Diagnosis of working mechanisms in machinery and equipment. Monografia pod redakcją Adama Idzikowskiego – rozdział 5, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, ISBN 978-93-63500-95-5. Str. 76-97.
 28. Żółtowski B., Stanowski P., Żółtowski M.: Research on vibrations of friction linings of the braking mechanism, Diagnosis of working mechanisms in machinery and equipment. Monografia pod redakcją Adama Idzikowskiego – rozdział 4, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, ISBN 978-93-63500-95-5. Str. 33-46.
 29. Żółtowski B., Żółtowski M.: Transformacja wiedzy i transfer technologii w systemach technicznych, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą zeszyt nr. 71, ISSN 1732-324X, Bydgoszcz 2015. Str. 174-186.
 30. Żółtowski M.: Strategie badania degradacji budowli, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą zeszyt nr. 71, ISSN 1732-324X, Bydgoszcz 2015. Str. 174-186.
 31. Żółtowski M., Jędrzejak M.: Badanie konstrukcji ceglanych narażonych na działanie środowiska zasolonego, Przegląd budowlany 3/2015, ISSN 1231-5478, Poznań 2014. Str. 24-28.
 32. Żółtowski B., Tylicki H., Żółtowski M.: Practical applications elements of the state prediction of technical systems design and construction. Tom II Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo Zarzadzania Produkcją, Opole 2015, ISSN: 1643-4773. Str. 596-609.
 33. Żółtowski B., Żółtowski M.: Vibrations signal to the description of structural damage of dynamic the technical systems. XIV International Technical Systems Degradation Conference, Liptovsky Mikulas 2015, ISBN 978-83-930944-7-9, Str. 45-49.
 34. Żółtowski B., Kałaczyński T., Łukasiewicz M., Liss M., Żółtowski M.: Analiza modalna w ocenie stanu wybranych elementów nadwozia pojazdów, Logistyka 4/2015, ISSN 1231-5478, Poznań 2015. Str. 2166-2176.
 35. Żółtowski B., Pioch J., Żółtowski M.: Zasilanie silnika wysokoprężnego paliwem rzepakowym, Logistyka 4/2015, ISSN 1231-5478, Poznań 2015. Str. 2176-2195.
 36. Żółtowski B., Żółtowski M.: Methodology of the signal vibration signal use in evaluation of degradation. Indian Journal of Applied Research, Vol 4, Issue:7, ISSN; 2250-1991, July 2015. Str. 404-406.
 37. Żółtowski B., Castaneda L., Żółtowski M.: Instrumented study of the wheel-rail interaction. Vibroengineering PROCEDIA, Vol 6, ISSN; 2345-0533, Katowice 2015. Str. 228-233.
 38. Żółtowski M., Martinod R.: Quality identification methodology applied to wall-elements based on modal analysis. Multidyscipline Modeling in Materials and Structures, Vol 11, No:4, ISSN; 2250-1991, 1573-6105, 2015. Str. 1-10.
 39. Żółtowski M., Liss M., Radecka K., Melcer J.: Modal research construction of selected items lattice harbor cranes. Journal of Polish CIMEEAC Vol. 10 No 1, ISSN 1231-3998.  
 40. Żółtowski M., Liss M., Żółtowski B., Melcer J.: Truss harbor cranes modal design elements research. Polish Maritime Research No 4(88) Vol.22/2015, ISSN 1233-2585. Str. 84-92
 41. Żółtowski M, Hadzima B., Żółtowski B.: Elementy mechaniki stosowanej w inżynierii diagnostyki degradacji systemów technicznych. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Tom II Monografia pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Polskie Towarzystwo Zarzadzania Produkcją, Opole 2016, ISSN: 1643-4773. Str. 651-663.
 42. Żółtowski M., Żółtowski B., Melcer J.: The Use of Applied Mechanics in The Diagnosis of the State Of Degradation. Indian Journal of Research, Vol. 5, Issue 2, ISSN: 2250-1991, Indie 2016, Str. 17-22.
 43. Żółtowski M., Żółtowski B., Liss M.:The use of modal analysis in the evaluation of welded steel structures. Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Tom 79,  ISSN: 1732-324X, Bydgoszcz 2016, Str. 233-248.
 44. Żółtowski B., Żółtowski M.: Zarządzanie systemem utrzymania stanu zdatności. Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Tom 79,  ISSN: 1732-324X, Bydgoszcz 2016, Str. 5-23.
 45. Liss M., Żółtowski B., Żółtowski M., Sadowski A., Kuliś E.: Zastosowanie eksperymentalnej analizy modalnej w ocenie zmian sztywności prostego elementu konstrukcyjnego. Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Tom 80,  ISSN: 1732-324X, Bydgoszcz 2016, Str. 103-126.
 46. Żółtowski B., Żółtowski M., Napieraj K.: Research of degradation state at the use of the vibration signal. International Journal of Engineering and Advanced Research Technology (IJEART), Vol. 2, Issue 10,  ISSN: 2454-9290,  2016, Str. 16-21.
 47. Żółtowski B., Żółtowski M., Napieraj K.: Nonlinear regression model for ride on railway. International Education and Research Journal, Vol. 2, Issue 12,  ISSN: 2454-9916,  2016, Str. 1-11.
 48. Żółtowski M., Martinod R.: Nonlinear regression model for ride on railway. Masonry International Journal of the International Masonry Society, Vol. 29, No 1,  ISSN: 2398-757X,  2016, Str. 23-26.

 

 

Opracowania zwarte:

 

 1. Żółtowski B., Żółtowski M.: Vibration signals in mechanical engineering and construction. Bydgoszcz 2015, Wydawnictwo ITEE Radom, ISBN 978-83-7789-350-0.
 2. Żółtowski M., Żółtowski B.: Kreatywne zarzadzanie procesem eksploatacji i systemów i konstrukcji. Radom - Bydgoszcz 2016, Wydawnictwo ITEE Radom, ISBN 978-83-7789-416-3.
 3. Żółtowski M.: Noninvasive degradation research of materials and buildings. LAP LAMBERT Academic Publishng, Saarbrucken, Niemcy 2016, ISBN 978-3-330-00881-6.
 4. Żółtowski B., Żółtowski M.: Poradnik kreatywnego twórcy. Wydawnictwo UTP Bydgoszcz 2016, ISBN 978-83-7789-416-3.

Najnowsze publikacje:

 1. L. Drelichowski, C. Graul, B. Ptaszyńska, W. Zwara, G. Oszuścik, A model of dynamic analysis of the influence of the development of Poland's infrastructure on the level of changes arising from the financing costs of its construction and maintenance, using business intelligence tools, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis, vol. 33, Warszawa, 2014, s. 87-114.
 2. L. Drelichowski, C. Graul, G. Oszuścik, Zastosowanie hurtowni danych i narzędzi business intelligence w zarządzaniu budżetami gmin, metodą ograniczenia ryzyka deficytu budżetowego, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łodź, 2014, s. 239-250.
 3. L. Drelichowski, C. Graul, Zastosowanie hurtowni danych oraz narzędzi Business Intelligence do planowania i analizy budżetów samorządu terytorialnego, Scientific journal HERALD of Khmelnickyj University Economic Sciences, 2014, Part 1, Issue 5, s.142-145.
 4. J. Śpiewak, A. Januszewski, C. Graul, Concept of the academic programs evaluation system for the University of Science and Technology in Bydgoszcz, EDULEARN15 Proceedings, Barcelona, Hiszpania, 2015, s. 7297-7304.
 5. C. Graul, A. Januszewski, Comparative analysis of blended learning tools applications in the process of students education and employees training, EDULEARN15 Proceedings, Barcelona, Hiszpania, 2015, s. 5744-5750.
 6. L. Drelichowski, C. Graul, G. Oszuścik, Koncepcja zastostosowań benchmarkingu do zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego (JST), Zarządzanie Publiczne Tom 32, Wydanie 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015, s. 407-418.
 7. L. Drelichowski, C. Graul, W. Olszewski, G. Oszuścik, B. Ptaszyńska, K. Sikora, W. Zwara, Analiza możliwości zastosowania hurtowni danych i narzędzi Business Intelligence (BI) do wspomagania decyzji w zakresie budowy strategii rozwoju obszarów metropolitarnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2015.
 8. L. Drelichowski, C. Graul, A. Cemel, Analiza tendencji rozwojowych na podstawie budżetów jednorodnych gmin makroregionu Śląska z zastosowaniem Hurtowni Danych i Narzędzi Business Intelligence (BI), Regionalne analizy ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016, s. 133-147.
 9. C. Graul, Possibilities for commercial application of e-learning platform based on internet marketing tools, EDULEARN16 Proceedings, Barcelona, Hiszpania, 2016, s. 2492-2500.
 10. D. Zwierzchowski, C. Graul, Evaluation of legitimacy of teaching and quality of students education in the area of ERP systems application, EDULEARN16 Proceedings, Barcelona, Hiszpania, 2016, s. 2517-2523.
 11. K. Andruszkiewicz, A. Błachnio, A. S, Dyszak, C. Graul, G. Oszuścik, K. Śmiatacz, D. Zwierzchowski, Zastosowanie narzędzi IT w badaniu opinii usługobiorców na przykładzie służby zdrowia, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytety Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz, 2016,
 12. C. Graul, J. Wachowicz, R. Bielski, K. Kufel, M. Żółtowski, Enterprise gamification – learning as a side effect of competition, INTED2017 Proceedings, Valencia, Hiszpania, 2017, s. 9637-9642.
 13. K. Kufel, J. Wachowicz, R. Bielski, C. Graul, M. Żółtowski (2017) Introducing design for disassembly concept to the MSc curricula, INTED2017 Proceedings, Valencia, Hiszpania, 2017, s. 9598-9604.

Najnowsze publikacje:

 

2014

1.       Arkadiusz Januszewski, 2014, Zastosowanie technologii informatycznych w kształceniu studentów w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej, w: Informatyka Ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr  32, s. 300-310.

2.       Arkadiusz Januszewski, Justyna Śpiewak, 2014, IT for Controlling and Management Accounting Courses, Proceedings of ICERI2014 Conference, 17th-19th November, Seville, Spain, pp.4896-4905.

3.       Waldemar Bojar, Grzegorz Dzieża, Marek Sikora, Justyna Śpiewak, Zofia Wyszkowska, Arkadiusz Januszewski, Mariusz Żółtowski, 2014, Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SGGW), T. 101, z. 4, s.7-18, „Wieś Jutra” Sp. z o.o., Warszawa

2015

4.      Januszewski A., Śpiewak, J. 2015, Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie rentowności kanałów dystrybucji na przykładzie drukarni, Logistyka 3/2015, 5674-5681

5.       J. Śpiewak, A. Januszewski, C. Graul, 2015,Concept of the academic programs evaluation system for the university of science and technology in Bydgoszcz. Proceedings of EDULEARN 2015 Conference, 6th-8th Barcelona, Spain, pp. 7297-7304.

6.       A. Januszewski, J. Śpiewak, 2015, Students' scientific studies of controlling as an essential part of educating managers. Proceedings of EDULEARN 2015 Conference, 6th-8th Barcelona, Spain,, ISBN: 978-84-606-8243-1, pp. 4172-4178.

7.       C. Graul, A. Januszewski, 2015, Comparative analysis of blended learning tools applications in the process of students education and employees training, Proceedings of EDULEARN 2015 Conference, 6th-8th Barcelona, Spain, ISBN: 978-84-606-8243-1, pp. 5744-5750.

2016

8.       A. Januszewski, 2016, Evaluation of Education Programs and Educational Outcomes - Results of the Pilot Graduates Survey, INTED2016 Proceedings, 10th International Technology, Education and Development Conference, 7-9 March, Valencia, Spain, pp. 5451-5458.

9.       A. Januszewski, 2016, Results of Scientific Studies Performed by Students in the Computer Laboratory of Managerial Accounting and Controlling Systems, INTED2016 Proceedings, 10th International Technology, Education and Development Conference, 7-9 March, Valencia, Spain, pp. 4220-4226.

10.     A. Januszewski, J. Kujawski, 2016, Case Study as a Research Method Used in Controlling and Managerial Accounting Education, INTED2016 Proceedings, 10th International Technology, Education and Development Conference, 7-9 March, Valencia, Spain, pp. 8543-8552.

11.      A. Januszewski, 2016, Evaluation of Educational Outcomes – Results of the Pilot Employers Survey, EDULEARN16 Proceedings, 4-6 July, 2016, Barcelona, Spain, pp.  8296-8303.

12.     K. Grochowski, A. Januszewski, 2016, State of Knowledge of the ERP Systems - Results of the Pilot Study Performed Among Management Faculty Students, EDULEARN16 Proceedings, 4-6 July,  Barcelona, Spain, pp. 154-160.

13.     A. Januszewski, 2016, Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie kosztów procesów i kanałów dystrybucji na przykładzie Zamrażalni Warzyw i Owoców. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Tom 78, ss.55-64.

14.     A. Januszewski, 2016, Diagnoza potrzeb informacyjnych w zakresie controllingu operacyjnego w firmie doradczo-szkoleniowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 440,  ss. 215-224.

15.     A. Januszewski, 2016, Studium przypadku jako metoda badawcza w procesie reali­zacji prac dyplomowych z zakresu rachunkowości zarząd­czej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis
seria Oeconomica, Wydanie nr 327 (83) 2, ss.53-62.

16.     A. Januszewski, K. Samek, 2016, Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie rentowności klientów wytwórni opakowań z tektury, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, zeszyt 99, ss.133-144.

17.     A. Januszewski,  2016, Ms Excel in Educating University Students Majoring In Management. A Case of the Faculty of Management at the UTP University of Science and Technology, Proceedings of ICERI2016 Conference, 14th-16th November, Seville, Spain, pp. 3825-3831.

18.     A. Januszewski,  2016, Evaluation of Education Program – Results of the Pilot Students Survey, Proceedings of ICERI2016 Conference, 14th-16th November, Seville, Spain, pp.3832-3840.

Najnowsze publikacje:

 1. Ewolucja koncepcji przestępstwa gospodarczego [w:] Wybrane problemy kary i karalności, pod red. A. Wedeł – Domaradzkiej i A. Purata, Bydgoszcz 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 104-120;
 2. Regiony a napływ cudzoziemców do Polski – wybrane problemy, Marketing i Rynek 2016, nr 10, s. 327-341 [współautor];
 3. Uwarunkowania postaw moralnych menedżera w funkcjonowaniu organizacji w regionie, Marketing i Rynek 2016, nr 10, s. 605-613 [współautor];
 4. Śledztwo w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r. [w:] Nowe karne prawo dowodowe, pod red. T. Gardockiej i D. Jagiełło, Warszawa 2015, s. 67 – 77;
 5. Prawne i polityczne znaczenie partnerstwa publiczno - prywatnego jako instrumentu  rozwoju regionalnego, Marketing i Rynek 2015 nr 10, s. 236 – 243 [współautor];
 6. Krajowy Rejestr Karny jako baza danych i jego wykorzystanie, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 2015 nr 74, s. 56 - 68 [współautor];
 7. Wartości moralne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Marketing i Rynek 2015 nr 10, s. 397 - 405 [współautor];
 8. Przesłanki wyłączające odpowiedzialność przewoźnika za naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Logistyka 2015 nr 3, s. 5776 – 5780;
 9. Prawa wyborcze cudzoziemców w państwach europejskich, [w:] Oblicza władzy. Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej, pod red. T. Nowakowskiego, Bydgoszcz 2014, s. 129-142 [współautor];

Najnowsze publikacje:

 1. Lidia Nowakowska, Zofia Zgoda, Anna Nowakowska, Regiony a napływ cudzoziemców do Polski - wybrane problemy, Marketing i Rynek, 2016, 10, s. 327-341;
 2. Zofia Zgoda, Lidia Nowakowska, Anna Nowakowska, Uwarunkowania postaw moralnych menedżera w funkcjonowaniu organizacji w regionie, Marketing i Rynek, 2016, nr 10, s. 605-613.
 3. Lidia Nowakowska, Konsument muzułmański w wielokulturowej Europie, Handel Wewnętrzny, 2015, nr 1, s. 182-192.
 4. Lidia Nowakowska, Polityczne konsekwencje wielokulturowości we współczesnej Europie, Bydgoszcz 2015 Wydawnictwa Uczelniane UTP, ss. 189 .
 5. Anna Nowakowska, Lidia Nowakowska, Zofia Zgoda, Prawne i polityczne znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu rozwoju regionalnego, Marketing i Rynek - 2015, nr10, s. 236-243.
 6. Zofia Zgoda, Lidia Nowakowska, Anna Nowakowska, Wartości moralne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Marketing i Rynek, 2015, nr 10, s. 397-405.
 7. Lidia Nowakowska, Anna Nowakowska, Prawa wyborcze cudzoziemców w państwach europejskich, w: Oblicza władzy. Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej, pod redakcją Tomasza Nowakowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 129-142.
 8. Lidia Nowakowska, Tożsamość regionalna i lokalna w perspektywie przemian europejskich, Marketing i Rynek, 2014, nr, 10, 147-154.

 

Najnowsze publikacje:

 1. M. Schulz, Badania preferencji i opinii nabywcy na przykładzie przedsiębiorstw działających na terenie Polski,  Marketing i rynek, nr 8/2014, PWE, Warszawa 2014, str. 669-676.
 2. M. Schulz, Determinanty prowadzenia badań marketingowych przez przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego na tle innych regionów Polski, Marketing i rynek, nr 10/2014, PWE, Warszawa 2014, str. 176-183.
 3. M. Schulz, K. Andruszkiewicz, System informacji marketingowej w procesie budowania trwałych relacji z klientem na przykładzie polskich przedsiębiorstw Marketing i rynek, nr 11/2014, PWE, Warszawa 2014, str. 508-517.
 4. M. Schulz, E. Sokołowska, Metody ustalania cen produktów na rynku usług w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Rocznik 2014, Nr 353 Usługi 2014 Sektor usług – uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wrocław  2014, str. 155-164.
 5. K. Andruszkiewicz, M. Schulz, Znaczenie cech produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska w decyzjach zakupowych konsumentów, Logistyka, nr 2/2015, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.
 6. M. Schulz, Rola promocji pośredniej w kształtowaniu wizerunku miasta, Marketing i rynek, nr 10/2015, PWE, Warszawa 2015, str. 323-329.
 7. M. Schulz, Oczekiwania konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska, W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy,  Zeszyt 45 (1/2016)Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, str. 122-131.
 8. M. Schulz, K. Śmiatacz, Wykorzystanie narzędzi promocji w budowaniu lojalności klienta na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim, Marketing i rynek, nr /2016, PWE, Warszawa 2016, str. 794-806.
 9. K. Andruszkiewicz, M. Schulz, Podejmowane działania marketingowe i zakres badań marketingowych w urzędach gmin województwa kujawsko-pomorskiego, Marketing i rynek, nr 10/2016, PWE, Warszawa 2016, str. 8-16.
 10. M. Schulz, K. Andruszkiewicz, Public relations w urzędach gmin województwa kujawsko-pomorskiego, Marketing i rynek, nr 10/2016, PWE, Warszawa 2016, str. 457-466.
 11. K. Andruszkiewicz, M. Schulz, Zarządzanie marketingowe w gminach regionu kujawsko-pomorskiego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce nr 2/2016 (21), Ostrołęka 2016, str. 34-45.
 12. K. Andruszkiewicz, M. Schulz, Postawy samorządowców wobec działań marketingowych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Studia i Prace WNEiZ US nr 43/2 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, ISSN 2450-7733, s. 7-17.

Najnowsze publikacje:


Monografie:

 1. Daniel R. Sobota, Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2017, ss. 775. 


Prace pod redakcją:

 1. Daniel R. Sobota, Marek K. Siwiec (red.), Twórca, twórczość, źródło, „Filo-Sofija”, 2014/4/1, nr 27, ss. 226.
 2. Daniel R. Sobota, Marek K. Siwiec (red.), W poszukiwaniu twórczego źródła, „Filo-Sofija”, 2015/4, nr 31/1, ss. 280.
 3. Daniel R. Sobota, Marek K. Siwiec (red.), „Filo-Sofija”, 2016/3.


 Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

 1. Co to jest przyroda?, [w:] „Ruch Filozoficzny”, 2014, 1 (71), s. 85-104;
 2. Rickert i Heidegger, [w:] "Archiwum Filozofii i Myśli Społecznej", vol. 59, 2014, s. 263-289;
 3. Heidegger i neopozytywizm. U źródeł rozłamu filozofii XX wieku [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 2014, nr 2 (90), s. 189-205;
 4. Ku filozofii ubogiej [w:] „Filo-Sofija”, nr 26, 2014/3, s.175-206;
 5. P. Szewczykowski, D. Sobota, W. Bojar, M. Zajdel, Design Thinking jako metoda intensyfikacji rozwoju regionalnego [w:] „Marketing i Rynek”, 10, 2014, s. 183-189;
 6. D. Sobota, P. Szewczykowski, Design Thinking jako metoda twórczości [w:] „Filo-Sofija”, nr 27 (2014/4/I), s. 91-113.
 7. Johannes Daubert – szara eminencja ruchu fenomenologicznego, [w:] Edyta Stein. Fenomenologia Getyńsko-Monachijska. Analizy, Wrocław 2015, s. 77-98. 
 8. Historiosophy of August Cieszkowski in the context of contemporary consciousness, [w:] "Scientia et Fides”, 2015, 3 (1), s. 227-263;
 9. Drzewo filozofii. Przyczynki do metafizyki dendrycznej, [w:] „Filo-Sofija”, 2015, tom 31/1, nr 4, s. 11-30;
 10. Bycie czy byt? O dwóch podstawowych terminach filozofii Heideggera i problemach z ich polskimi przekładami [w:] „Analiza i egzystencja”, 31, 2015, s. 65-96;
 11. Antinomies of professionalism. The Historical and Philosophical Considerations, [w:] “Journal of Corporate Responsibility and Leadership”, 2016, Vol. 3, Issue 2, s. 79-97.
 12. Narodziny fenomenologii z ducha sztuki. Estetyczne początku ruchu fenomenologicznego w kontekście tzw. zwrotu estetycznego we współczesnej fenomenologii francuskiej, [w:] „Filo-Sofija”, 2016/3,
 13. Nic już nas nie może uratować. Topografie namysłu w „Czarnych Zeszytach” Martina Heideggera, [w:] „Filo-Sofija”, 2017, [recenzja czterech książek: Martin Heidegger, Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen, Band. 94: Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938), Hrsg. P. Trawny, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2014, ss. 536; Martin Heidegger, Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen, Band. 95: Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938-1939), Hrsg. P. Trawny, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2014, ss. 455; Martin Heidegger, Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen, Band. 96: Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-1941), Hrsg. P. Trawny, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2014, ss. 285];
 14. Rozumieć całym sobą. Próba ugruntowania etyki w hermeneutycznej etyce działania fizycznego, część I i II, [w:] „Etyka”, 2017;
 15. Heidegger i kwestia żydowska [w:]  artykuł do księgi pamiątkowej, 2017.
 16. 16.   Czytając Arystotelesa w XX wieku Enrico Bertiego, [w:] „Kronos”, 2017/1;
 17. Heidegger „na nowo” odczytany, [w:]  Homo communicativus. Między historią filozofii a filozofią komunikacji. Księga pamiątkowa na 70. urodziny prof. B. Andrzejewskiego, 2017;
 18. The Question of Reality. The Postscript to K. Schuhmann and B. Smith’s Article on Daubert’s Reception of Husserl’s Idee I, Springer, Seria: Contribution to Phenomenology, 2017,
 19. Fenomenologia i religia. Analiza porównawcza podobieństw strukturalnych, [w:] Epistemologia religii, (red.) J. Dobieszewski, 2017; 
 20. Towards a Poor Phenomenology: J. Grotowski’s Philosophy of Theater; artykuł po konferencji w Gdańsku, 2018;


 Recenzje

Między episteme i doxa: Witold Płotka, Studia z fenomenologii poznania. Transcendentalna filozofia Edmunda Husserla a problem wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, ss. 291. [w:] Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 2017.

 

 

Najnowsze publikacje:

 

Monografie:

 1. Dynamika biegunowości na Bliskim Wschodzie, Bydgoszcz 2015

Artykuły w czasopismach:

 1. Klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) jako instrument definiowania obszarów problemowych w Unii Europejskiej, w: Marketing i Rynek 10/2015.
 2. Pozycja konkurencyjna regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie modernizacji struktur gospodarczych (współautor M. Szatlach), w: Marketing i Rynek 10/2015.
 3. Metropolie jako przestrzeń rozwoju społecznego, kulturalnego
  i ekonomicznego we współczesnym świecie (współautor M. Bierzyńska-Sudoł), w: Marketing i Rynek 10/2015.
 4. Aspekty konceptualne i organizacyjno-prawne polityki regionalnej z uwzględnieniem zasobów wiedzy i szkolnictwa wyższego, Marketing i Rynek, 10/2016