Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

Kierownik studiów
dr inż. Małgorzata Zajdel
e-mail: m.zajdel@utp.edu.pl

Obszar kształcenia, w który wpisują się studia podyplomowe:
Nauki społeczne

Kierunek studiów, z którym związane są studia podyplomowe:
Zarządzanie

Jednostka prowadząca studia:
Wydział Zarządzania

Liczba semestrów:
Dwa semestry

Liczba punktów ECTS:
60

Planowany termin rozpoczęcia kształcenia (czas trwania):
od 10.2013 r. do 07.2014 r.

Uczestnicy

Oczekiwane kompetencje kandydata na studia podyplomoweUkończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopniaZasady rekrutacjiKolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty wpisowejLimit przyjęćBez limituWarunki uzyskania świadectwa ukończenia studiówZdanie egzaminów z wyznaczonych przedmiotów oraz uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów·

Efekty kształcenia

Opis kwalifikacji absolwenta studiów podyplomowych

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje w zakresie· umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metodyk zarządzania projektami oraz nabędzie uszczegółowioną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w kluczowych obszarach zarządzania projektami.

Dotyczy to m.in.:
– właściwego działania w ramach systemu zarządzania projektami istniejącego w organizacji,
– wykorzystania i planowania zasobów projektu, w tym zasobów ludzkich,
– stosowania skutecznych technik i narzędzi zarządzania projektami,
– zapewnienia efektywnego systemu komunikacji,
– opracowania planu biznesowego projektu, który będzie punktem odniesienia dla pomiaru zaawansowania budżetu projektu,
– tworzenia budżetu projektu,
– szacowania czasu trwania czynności w projekcie, sporządzania diagramów sieciowych i harmonogramów, wyznaczania ścieżki krytycznej,
– zarządzania ryzykiem w projekcie, badania odchyleń CV i SV wraz z zastosowaniem metody Earned Value przy kontroli realizacji projektu,
– analizy efektywności projektów, metody kontroli realizacji projektu, metody wartości uzyskanej, monitorowania i kontroli postępów prac nad projektem,
– poznaniem narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami,
– kontroli jakości projektu i procedury zamykania projektu.

Wymiar i zasady odbywania praktyk, jeżeli są przewidziane w planie studiów:

Praktyki nie są przewidziane w planie studiów.

Wymiar godzinowy zajęć dydaktycznych

Ogólna liczba godzin 180, w tym:

Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria): 37

Liczba godzin praktycznych (ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne, projektowe): 143

Koszt studiów

Przewidywana odpłatność jednego uczestnika3200,00

Certyfikacja

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia niestacjonarnych studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania projektami i ich ewaluacji. Z uwagi na rosnące wymagania dotyczące jakości kształcenia oraz jakości zarządzania zostanie utworzona dodatkowa certyfikacja dla słuchaczy, których poziom wiedzy i umiejętności gwarantować będzie wysoką jakość ich przyszłej pracy. Osoby te otrzymają więc dodatkowy certyfikat i zostaną wpisane na listę certyfikowanych managerów projektów, która zamieszczona będzie na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.

Zgłoszenia

Rekrutacja

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia 2013 r.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem. Na podstawie tego zostanie utworzona lista chętnych do udziału w studiach. Przewidywany termin uruchomienia studiów to październik 2013 r.

Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać e-mailem na adres: m.zajdel@utp.edu.pl lub malgosia@utp.edu.pl bądź faxem: (52) 340-82-18