Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

mgr inż. Dorota Stosik- sekretarz studiów 
tel. 052 340 80 59, fax. 052 340 88 78
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. UTP – kierownik studiów
tel. 052 340 80 59, fax. 52 340 88 78

Adresaci:
Uczestnicy studiów: absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, kadra zarządzająca przedsiębiorstwami, właściciele przedsiębiorstw, także inne osoby zainteresowane tematyką praktycznego wykorzystania komunikacji i negocjacji w biznesie.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu komunikacji i negocjacji w biznesie oraz praktyczne umiejętności wykorzystania technik metod w tym zakresie. Absolwent uzyska umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z: nowoczesnym zarządzaniem organizacjami, gospodarowaniem zasobami ludzkimi, kulturą organizacyjną, indywidualnymi i grupowymi zachowaniami w organizacjach oraz psychologicznymi mechanizmami zachowania człowieka. Dzięki zajęciom prowadzonym w formie warsztatów uczestnik studiów zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania i stosowania technik efektywnej komunikacji, negocjacji, manipulacji oraz autoprezentacji. Uczestnik pozna również nowoczesne metody zarządzania zespołem, rekrutacji pracowników, konstruowania reklam oraz odbędzie trening interpersonalny i asertywności.

Program I edycji studiów:
– podstawy psychologii ogólnej i społecznej,
– zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
– zarządzanie zasobami ludzkimi,
– metody rekrutacji pracowników,
– metody konstruowania reklamy,
– zachowania organizacyjne,
– nowoczesne metody zarządzania zespołem,
– techniki negocjacyjne,
– techniki manipulacji,
– techniki autoprezentacji,
– trening interpersonalny,
– trening asertywności.

Forma i czas trwania:
– studia niestacjonarne, płatne,
– dwa semestry (5 zjazdów w semestrze, zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele),
– 180 godzin zajęć dydaktycznych.

Zasady naboru:
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów przy zachowaniu kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
– oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk do pobrania)
– kwestionariusz osobowy (druk do pobrania)
– dwa zdjęcia
– kserokopia dowodu osobistego
– dowód wniesienia opłaty za I semestr

Termin składania dokumentów:
do dnia 30 września.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, p. 210

Przewidziana opłata:
3600,00 zł.
Opłatę za I semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu, kolejną opłatę do dnia pierwszego zjazdu II semestru.

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. II/O BYDGOSZCZ
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, studia podyplomowe KOMUNIKACJA I NEGOCJACJE W BIZNESIE.

Ukończenie studiów:
Absolwenci otrzymają Świadectwo Studiów Podyplomowych w zakresie Komunikacja i Negocjacje w Biznesie.