Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

mgr inż. Dorota Stosik- sekretarz studiów
tel./fax 052 340 80 59/052 340 88 78
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

dr Grażyna Voss- kierownik studiów
tel./fax 052 340 80 59/052 340 88 78

Adresaci:
Uczestnicy studiów: absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższych o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności w zakresie obsługi kadrowo-płacowej.

Sylwetka absolwenta:
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w dziale kadrowo-płacowym i samodzielnie prowadzić dokumentację osobową, sporządzanie list płac i rozliczeń z tytułu umów cywilnoprawnych.  Ponadto absolwent pozna programy kadrowo-płacowe i program płatnik,  co pozwoli na samodzielne sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS.

Program I edycji studiów:
– prawo pracy,
– cywilnoprawne formy zatrudnienia,
– wynagrodzenia i zasady ich ustalania,
– psychologia zarządzania kadrami,
– programy kadrowo-płacowe,
– bezpieczeństwo i higiena pracy,
– zatrudnienie cudzoziemców.

Forma i czas trwania:
– studia niestacjonarne płatne,
– dwa semestry (5 zjazdów w semestrze, zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele)
– 180 godzin zajęć dydaktycznych.

Zasady naboru:
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów przy zachowaniu kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
– oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– dwa zdjęcia,
– kserokopia dowodu osobistego,
– dowód wniesienia opłaty za I semestr.

Termin składania dokumentów:
do dnia 30 września

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, p. 210

Przewidziana opłata:
3600,00 zł.
Opłatę za I semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu , kolejną opłatę do dnia pierwszego zjazdu II semestru.

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. II/O BYDGOSZCZ
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256

Ukończenie studiów:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Kadry i płace w praktyce.