Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

Elżbieta Łopatkowa – sekretarz studiów
tel: 52-340-81-81; fax. 52 340-81-92
e-mail: lopatkowa@utp.edu.pl

Kierownik
dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP

Studium gwarantuje:

 • autorski, unikalny program studiów
 • praktyczne podejście do omawianych zagadnień
 • dużą liczbę zajęć praktycznych (40% zajęć prowadzonych w laboratorium komputerowym!)
 • duży nacisk na rolę systemów informatycznych stosowanych w controllingu i rachunkowości
 • przekazanie doświadczeń z praktyki

Celem studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie przez absolwentów niezbędnej wiedzy z zakresu projektowania i wdrażania systemów controllingu, budżetowania operacyjnego i rachunkowości zarządczej (w tym rachunku kosztów działań) oraz umiejętności stosowania ich w praktyce;
 • nabycie praktycznych umiejętności tworzenia systemów budżetowania operacyjnego i systemów rachunku kosztów działań (dzięki zajęciom prowadzonym w formie warsztatów komputerowych);
 • nabycie bądź doskonalenie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym w kalkulacji kosztów i zysku oraz umiejętności analizy danych i interpretacji wyników generowanych przez systemy rachunkowości zarządczej i controllingu;
 • przygotowanie absolwentów do twórczego uczestnictwa w zespołach realizujących przedsięwzięcia wdrożeniowe z zakresu tworzenia i wdrażania systemów controllingowych.

Studium adresowane jest do: 

 • kadry zarządzającej (prezesów, dyrektorów, kierowników), która chce poznac metody i narzędzia (w tym informatyczne) rachunkowości zarządczej i controllingu oraz zrozumieć w jaki sposób ich stosowanie może wpłynąć na ocenę sytuacji przedsiębiorstwa oraz pomóc w podejmowaniu odpowiednich decyzji biznesowych;
 • kierowników działów i specjalistów ds. rachunkowości zarządczej i controllingu, dla których niezbędne są praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu operacyjnego;
 • projektantów i wdrożeniowców systemów rachunkowości zarządczej i controllingu;
 • wszystkich pozostałych osób pragnących poszerzyć wiedzę i nabyć umiejętności z zakresu projektowania systemów controllingu oraz stosowania w praktyce metod i narzędzi rachunkowości zarządczej.

W studiach może uczestniczyć każda osoba, która ukończyła studia wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie) dowolnego kierunku.

Dyplom

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Controllingu i rachunkowości zarządczej w praktyce” podpisane przez Dziekana Wydziału Zarządzania i Rektora  Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy studiów otrzymują materiały dydaktyczne do wszystkich przedmiotów (głównie w formie prezentacji w Power Point).
Po ukończeniu przedmiotu prowadzonego w formie laboratorium komputerowego otrzymują elektroniczne wersje arkuszy Ms Excel z prawidłowo rozwiązanym zadaniami.

Informacje

Bieżące informacje dostepne są na stronie internetowej: www.wz.utp.edu.pl

PROGRAM STUDIÓW:

Program studiów jest realizowany z zastosowaniem następujących metod kształcenia:

 • wykłady i ćwiczenia,
 • laboratoria komputerowe (MS Excel),
 • przykłady i studia przypadków ilustrujące omawiane zagadnienia
 • wymiana doświadczeń,
 • dyskusje.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Zarządzania UTP oraz praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów controllingu, m.in. z Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku. Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie zatrudnionych specjalistów, praktyków i dydaktyków z zakresu zarządzania, zapewniają realizację zagadnień controllingu i rachunkowości zarządczej z zachowaniem wysokiej jakości kształcenia.
Dotychczas wszyscy wykładowcy byli bardzo wysoko oceniani przez słuchaczy studiów /opinia na podstawie anonimowych ankiet ewaluacyjnych.

ZAPISY I KONTAKT

Zapisy i informacje organizacyjne

Nabór trwa  od 15 maja do 30 września br.

Zgłoszenia należy składać do:
Pani Elżbiety Łopatkowej – sekretarza studiów
elektronicznie lub telefonicznie:
e-mail: lopatkowa@utp.edu.pl
52 340-81-81; fax. 52 340-81-92  

lub pisemnie:

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz, pokój 304 

Informacje merytoryczne:

dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP – kierownik studium
email: arekj@utp.edu.pl
tel: 52 340-88-64; 608-442-152

Czas trwania:

 • studia podyplomowe obejmują 180 godzin zajęć i trwają dwa semestry (od października do czerwca)
 • 5-6 zjazdów w semestrze (zajęcia w soboty i niedziele), w godz. od. 9:00 do maks. 16:00
 • zajęcia realizowane są w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430 (dogodny dojazd i ogrodzony parking na terenie Wydziału)
 • praktyczne zajęcia komputerowe w małych grupach do maksymalnie 15 osób

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty

Warunki przyjęcia:

 • Warunkiem przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra) bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa,
 • kandydaci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń,
 • przyjęcie następuje na podstawie złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów w wersji elektronicznej (oryginały dokumentów należy dostarczyć na pierwszym zjeździe).
  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk do pobrania),
 • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania),
 • dwa zdjęcia,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty należy składać w  wersji elektronicznej (lopatkowa@utp.edu.pl).

Warunki ukończenia studium

Warunkiem zaliczenia studiów jest:

 • zdanie egzaminów: egzaminy odbywają się bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych przedmiotów (nie ma wyznaczonej sesji egzaminacyjnej!) i obejmują następujące przedmioty: Zasady rachunkowości finansowej, Systemy informatyczne zarządzania, Rachunkowość zarządcza, Controlling i budżetowanie operacyjne
 • uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów na  podstawie przygotowanych projektów, testu zaliczeniowego, wykonanych zadań na komputerze, itp.,
 • wniesienie obowiązkowych opłat.

Nie ma egzaminu końcowego i pracy dyplomowej.
Średnia ocen uzyskana ze wszystkich przedmiotów jest oceną widniejącą na świadectwie.

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji jest „świadectwo ukończenia studiów podyplomowych” wydawane po spełnieniu wymogów określonych w planie studiów.

Opłata za studia

Całkowita opłata wynosi: 3 600 zł
Opłatę w wysokości 1800 zł za pierwszy semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu.
Opłatę w wysokości 1800 zł za drugi semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu w drugim semestrze (opłata jednorazowa).
Uczelnia wystawia fakturę VAT.

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. II/O BYDGOSZCZ
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256

Miejsce odbywania zajęć i zakwaterowanie:

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430, (dogodny dojazd i ogrodzony parking na terenie Wydziału).

Osoby spoza Bydgoszczy mogą skorzystać z noclegów w Domu Studenta UTP przy ul. Kaliskiego 7 w pokojach gościnnych w segmentach dwupokojowych z łazienką.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, iż nabór na studia podyplomowe w zakresie „Controllingu i rachunkowości zarządczej w praktyce” w roku akademickim 2016/2017 nie zostanie uruchomiony, ze względu na zbyt małą liczbę osób potwierdzających chęć podjęcia studiow.

Z poważaniem
dr hab. Arkadiusz Januszewski-prof. UTP