Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

mgr inż. Dorota Stosik- sekretarz studiów 
tel. 052 340 80 59, fax. 52 340 88 78
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. UTP – kierownik studiów
tel. 052 340 80 59, fax. 52 340 88 78

Adresaci:

Uczestnicy studiów: absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższych o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności w zakresie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych podstaw  funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne w  organizacji i oceny systemów kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Absolwent będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do: prowadzenia działań kontrolnych według obowiązujących standardów, tworzenia struktur organizacyjnych służących celom kontrolnym, sprawowania nadzoru nad pracami zespołów audytorskich oraz sporządzania raportów służących identyfikacji i zapobieganiu ryzyka wystąpienia niegospodarności, nieefektywności lub oszustw.

Program I edycji studiów:

– finanse publiczne,
– rachunkowość i sprawozdawczość finansowa,
– prawo gospodarcze,
– przedmiot i metody audytu wewnętrznego,
– audyt funduszy unijnych,
– kontrola finansowa.

Forma i czas trwania:

– studia niestacjonarne płatne,
– dwa semestry (5 zjazdów w semestrze, zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele)
– 180 godzin zajęć dydaktycznych.

Zasady naboru:

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów przy zachowaniu  kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

– oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk do pobrania),
– kwestionariusz osobowy (druk do pobrania),
– dwa zdjęcia,
– kserokopia dowodu osobistego,
– dowód wniesienia opłaty za I semestr.

Termin składania dokumentów:

do dnia 30 września

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, p. 210

Przewidziana opłata:
3600,00 zł.

Opłatę za I semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu , kolejną opłatę do dnia pierwszego zjazdu II semestru. 

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. II/O BYDGOSZCZ
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256

Ukończenie studiów:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Audyt Wewnętrzny.