Kierownik Kursów Pedagogicznych
dr Zofia Zgoda

pokój 101, ul. Fordońska 430

telefon: 52 340 84 35

e-mail: pedagog@utp.edu.pl

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

KURSY PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

85-790 BYDGOSZCZ, UL. FORDOŃSKA 430, POKÓJ 101

 

Sekretariat czynny: poniedziałek – 11.00 – 13.00

Tel./Fax: 52 340 84 35

e-mail: pedagog@utp.edu.pl

NABÓR NA STACJONARNY KURS PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się:

Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, pokój 101

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 12 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Należy złożyć podanie oraz dowód opłaty wpisowego w wys. 20,00 zł.

wzór podania

 

NR KONTA: 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256

Tytuł przelewu: wpisowe, Imię i Nazwisko

Dotyczy: Studentów studiów I, II i III stopnia.

O przyjęciu na I semestr decyduje data wpływu podania. Termin składania podań upływa z dniem 12 października 2018 r. Podania przyjmowane są bezpośrednio w sekretariacie (poniedziałek 11.00-13.00) – pokój 101 lub drogą mailową. Do podania należy dołączyć dowód opłaty wpisowej na Stacjonarny Kurs Przygotowania Pedagogicznego, na konto uczelni. (NR KONTA: 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256).

Limit miejsc: 60

Zajęcia:

 • odbywają się równolegle z zajęciami na podstawowym kierunku studiów, podczas czterech semestrów;
 • odbywają się zgodnie z terminarzem roku akademickiego UTP, w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 21.00
 • opłata semestralna (po uruchomieniu Kursu) – 500 zł. – Nr konta 62 1240 2092 9128 8040 0150 0000 – Tytuł przelewu: czesne za I semestr Stacjonarnego Kursu Przygotowania Pedagogicznego – Imię i Nazwisko – XI nabór.

PLAN ZAJEĆ – SEMESTR IV – X  EDYCJA

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA (UL. FORDOŃSKA 430)

Plan obowiązuje od 25 lutego do 25 marca 2019 roku.

Godzina Przedmiot Prowadzący Godziny dydaktyczne Sala
15.00 – 17.15 Emisja głosu z profilaktyką

(5 godz. w, 10 godz. ćw.)

 

dr Halina Laskowska 3 121
17.20 – 19.35 Wybrane zagadnienia z etyki zawodowej nauczyciela                       (15 godz. w)  dr Zofia Zgoda 3 121
Praktyka pedagogiczna II

– podpisanie umów z opiekunami

do 11 marca;

– zaliczenie do 20 czerwca 2019 r.

 

dr Zofia Zgoda 75

 

PLAN ZAJEĆ – SEMESTR II – XI  EDYCJA

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA (UL. FORDOŃSKA 430)

Plan obowiązuje od 25 lutego 2019 roku.

Godzina Przedmiot Prowadzący Godziny dydaktyczne Sala
15.00 – 16.30 Psychologia (15 godz. w, 15 godz. ćw.)

 

mgr Dorota Trybuś-Gruszka 2 219
16.35 – 18.50 Pedagogika ogólna z elementami teorii wychowania   (30 godz. w, 15 godz. ćw.)  dr Natalia Gniadek 3 219
18.55 – 20.45 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych (5 godz. w, 15 godz. ćw.) mgr inż. Marek Wiosna 2,15 219
Praktyka pedagogiczna I

– podpisanie umów z opiekunami

do 20 czerwca 2019 r.

– zaliczenie do 07 października 2019 r.

 

dr Zofia Zgoda 75
Niestacjonarny roczny Kurs Przygotowania Pedagogicznego dla Pracowników UTP
KURS DLA PRACOWNIKÓW

Dotyczy: pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych tj. dla nauczycieli akademickich UTP i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

O przyjęciu na I semestr decyduje:

 1. W przypadku nauczycieli akademickich – na podstawie listy przygotowanej przez Dział Spraw Pracowniczych zatwierdzonej przez Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju.
 2. W przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na podstawie wniosku pracownika zaopiniowanego przez kierownika katedry/zakładu                                 i Dziekana/Dyrektora jednostki organizacyjnej.
 3. Wszyscy zainteresowani zobowiązani są do złożenia dokumentów w wymaganym terminie:
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kwestionariusz osobowy;

Podania przyjmowane są w sekretariacie Pracowni Pedagogiki.

Limit miejsc: 25-30 osób

ODPŁATNOŚĆ:

 • bezpłatny dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w UTP;
 • płatny dla pracowników niebędących nauczycielami
Niestacjonarny Kurs Przygotowania Pedagogicznego dla Pracowników UTP

2 semestry – 135 godzin

Przedmioty:

 1. Pedagogika – 25 godzin
 2. Dydaktyka z metodyką przedmiotów kierunkowych – 40 godzin
 3. Psychologia z warsztatami umiejętności interpersonalnych – 30 godzin
 4. Kultura żywego słowa z elementami retoryki – 10 godzin
 5. Etyka zawodowa nauczyciela – 10 godzin
 6. Jakość kształcenia w szkole wyższej – 10 godzin
 7. Prawo w szkolnictwie wyższym – 10 godzin

Razem: 135 godzin