header03

Studia podyplomowe


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

organizuje STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie

 

mgr inż. Dorota Stosik- sekretarz studiów 
tel. 052 340 80 59, fax. 52 340 88 78
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. UTP - kierownik studiów
tel. 052 340 80 59, fax. 52 340 88 78

 

Adresaci:

Uczestnicy studiów: absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższych o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności w zakresie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych podstaw  funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne w  organizacji i oceny systemów kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Absolwent będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do: prowadzenia działań kontrolnych według obowiązujących standardów, tworzenia struktur organizacyjnych służących celom kontrolnym, sprawowania nadzoru nad pracami zespołów audytorskich oraz sporządzania raportów służących identyfikacji i zapobieganiu ryzyka wystąpienia niegospodarności, nieefektywności lub oszustw.

Program I edycji studiów:

- finanse publiczne,
- rachunkowość i sprawozdawczość finansowa,
- prawo gospodarcze,
- przedmiot i metody audytu wewnętrznego,
- audyt funduszy unijnych,
- kontrola finansowa.

Forma i czas trwania:

- studia niestacjonarne płatne,
- dwa semestry (5 zjazdów w semestrze, zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele)
- 180 godzin zajęć dydaktycznych.

Zasady naboru:

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów przy zachowaniu  kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

- oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk do pobrania),
- kwestionariusz osobowy (druk do pobrania),
- dwa zdjęcia,
- kserokopia dowodu osobistego, 
- dowód wniesienia opłaty za I semestr.

Termin składania dokumentów:

do dnia 30 września

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, p. 210

Przewidziana opłata:
3600,00 zł.

Opłatę za I semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu , kolejną opłatę do dnia pierwszego zjazdu II semestru. 

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. II/O BYDGOSZCZ
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256

Ukończenie studiów:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Audyt Wewnętrzny.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Controlling i rachunkowość zarządcza w praktyce

Kierownik

dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP

Adres

Sekretariat Studium:
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
ul. Fordońska 430,
85-790 Bydgoszcz, pokój 304
Elżbieta Łopatkowa - sekretarz studiów
tel: 52-340-81-81; fax. 52 340-81-92
e-mail: lopatkowa@utp.edu.pl

Studium gwarantuje:
 • autorski, unikalny program studiów
 • praktyczne podejście do omawianych zagadnień
 • dużą liczbę zajęć praktycznych (40% zajęć prowadzonych w laboratorium komputerowym!)
 • duży nacisk na rolę systemów informatycznych stosowanych w controllingu i rachunkowości
 • przekazanie doświadczeń z praktyki
Celem studiów podyplomowych jest:
 • uzyskanie przez absolwentów niezbędnej wiedzy z zakresu projektowania i wdrażania systemów controllingu, budżetowania operacyjnego i rachunkowości zarządczej (w tym rachunku kosztów działań) oraz umiejętności stosowania ich w praktyce;
 • nabycie praktycznych umiejętności tworzenia systemów budżetowania operacyjnego i systemów rachunku kosztów działań (dzięki zajęciom prowadzonym w formie warsztatów komputerowych);
 • nabycie bądź doskonalenie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym w kalkulacji kosztów i zysku oraz umiejętności analizy danych i interpretacji wyników generowanych przez systemy rachunkowości zarządczej i controllingu;
 • przygotowanie absolwentów do twórczego uczestnictwa w zespołach realizujących przedsięwzięcia wdrożeniowe z zakresu tworzenia i wdrażania systemów controllingowych.
Studium adresowane jest do: 
 • kadry zarządzającej (prezesów, dyrektorów, kierowników), która chce poznac metody i narzędzia (w tym informatyczne) rachunkowości zarządczej i controllingu oraz zrozumieć w jaki sposób ich stosowanie może wpłynąć na ocenę sytuacji przedsiębiorstwa oraz pomóc w podejmowaniu odpowiednich decyzji biznesowych; 
 • kierowników działów i specjalistów ds. rachunkowości zarządczej i controllingu, dla których niezbędne są praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu operacyjnego;
 • projektantów i wdrożeniowców systemów rachunkowości zarządczej i controllingu;
 • wszystkich pozostałych osób pragnących poszerzyć wiedzę i nabyć umiejętności z zakresu projektowania systemów controllingu oraz stosowania w praktyce metod i narzędzi rachunkowości zarządczej.

W studiach może uczestniczyć każda osoba, która ukończyła studia wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie) dowolnego kierunku.

Dyplom

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Controllingu i rachunkowości zarządczej w praktyce” podpisane przez Dziekana Wydziału Zarządzania i Rektora  Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy studiów otrzymują materiały dydaktyczne do wszystkich przedmiotów (głównie w formie prezentacji w Power Point). 
Po ukończeniu przedmiotu prowadzonego w formie laboratorium komputerowego otrzymują elektroniczne wersje arkuszy Ms Excel z prawidłowo rozwiązanym zadaniami.

Informacje

Bieżące informacje dostepne są na stronie internetowej: www.wz.utp.edu.pl


2. PROGRAM STUDIÓW:

Program studiów jest realizowany z zastosowaniem następujących metod kształcenia:
 • wykłady i ćwiczenia,
 • laboratoria komputerowe (MS Excel),
 • przykłady i studia przypadków ilustrujące omawiane zagadnienia
 • wymiana doświadczeń,
 • dyskusje.
Wykładowcy

Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Zarządzania UTP oraz praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów controllingu, m.in. z Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku. Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie zatrudnionych specjalistów, praktyków i dydaktyków z zakresu zarządzania, zapewniają realizację zagadnień controllingu i rachunkowości zarządczej z zachowaniem wysokiej jakości kształcenia.
Dotychczas wszyscy wykładowcy byli bardzo wysoko oceniani przez słuchaczy studiów /opinia na podstawie anonimowych ankiet ewaluacyjnych.

3. ZAPISY I KONTAKT

Zapisy i informacje organizacyjne

Nabór trwa  od 15 maja do 30 września br.

Zgłoszenia należy składać do:
Pani Elżbiety Łopatkowej - sekretarza studiów
elektronicznie lub telefonicznie:
e-mail: lopatkowa@utp.edu.pl
52 340-81-81; fax. 52 340-81-92  

lub pisemnie: 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz, pokój 304 

Informacje merytoryczne:

dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP - kierownik studium
email: arekj@utp.edu.pl
tel: 52 340-88-64; 608-442-152

Czas trwania:

 • studia podyplomowe obejmują 180 godzin zajęć i trwają dwa semestry (od października do czerwca)
 • 5-6 zjazdów w semestrze (zajęcia w soboty i niedziele), w godz. od. 9:00 do maks. 16:00
 • zajęcia realizowane są w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430 (dogodny dojazd i ogrodzony parking na terenie Wydziału)
 • praktyczne zajęcia komputerowe w małych grupach do maksymalnie 15 osób
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty

Warunki przyjęcia:

 • Warunkiem przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra) bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa,
 • kandydaci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń,
 • przyjęcie następuje na podstawie złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów w wersji elektronicznej (oryginały dokumentów należy dostarczyć na pierwszym zjeździe).
  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk do pobrania),
 • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania),
 • dwa zdjęcia,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty należy składać w  wersji elektronicznej (lopatkowa@utp.edu.pl).

Warunki ukończenia studium

Warunkiem zaliczenia studiów jest:

 • zdanie egzaminów: egzaminy odbywają się bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych przedmiotów (nie ma wyznaczonej sesji egzaminacyjnej!) i obejmują następujące przedmioty: Zasady rachunkowości finansowej, Systemy informatyczne zarządzania, Rachunkowość zarządcza, Controlling i budżetowanie operacyjne
 • uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów na  podstawie przygotowanych projektów, testu zaliczeniowego, wykonanych zadań na komputerze, itp.,
 • wniesienie obowiązkowych opłat.

Nie ma egzaminu końcowego i pracy dyplomowej.
Średnia ocen uzyskana ze wszystkich przedmiotów jest oceną widniejącą na świadectwie.


Dokumentem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji jest „świadectwo ukończenia studiów podyplomowych” wydawane po spełnieniu wymogów określonych w planie studiów.

Opłata za studia

Całkowita opłata wynosi: 3 600 zł
Opłatę w wysokości 1800 zł za pierwszy semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu.
Opłatę w wysokości 1800 zł za drugi semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu w drugim semestrze (opłata jednorazowa).
Uczelnia wystawia fakturę VAT.

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. II/O BYDGOSZCZ
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256

Miejsce odbywania zajęć i zakwaterowanie:

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430, (dogodny dojazd i ogrodzony parking na terenie Wydziału).

Osoby spoza Bydgoszczy mogą skorzystać z noclegów w Domu Studenta UTP przy ul. Kaliskiego 7 w pokojach gościnnych w segmentach dwupokojowych z łazienką.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, iż nabór na studia podyplomowe w zakresie „Controllingu i rachunkowości zarządczej w praktyce” w roku akademickim 2016/2017 nie zostanie uruchomiony, ze względu na zbyt małą liczbę osób potwierdzających chęć podjęcia studiow.
Z poważaniem
dr hab. Arkadiusz Januszewski-prof. UTP

mgr inż. Dorota Stosik- sekretarz studiów
tel./fax 052 340 80 59/052 340 88 78
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

dr Grażyna Voss- kierownik studiów
tel./fax 052 340 80 59/052 340 88 78

Adresaci:
Uczestnicy studiów: absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższych o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności w zakresie obsługi kadrowo-płacowej.

Sylwetka absolwenta:
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w dziale kadrowo-płacowym i samodzielnie prowadzić dokumentację osobową, sporządzanie list płac i rozliczeń z tytułu umów cywilnoprawnych.  Ponadto absolwent pozna programy kadrowo-płacowe i program płatnik,  co pozwoli na samodzielne sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS.

Program I edycji studiów:
- prawo pracy,
- cywilnoprawne formy zatrudnienia,
- wynagrodzenia i zasady ich ustalania,
- psychologia zarządzania kadrami,
- programy kadrowo-płacowe,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- zatrudnienie cudzoziemców.

Forma i czas trwania:
- studia niestacjonarne płatne,
- dwa semestry (5 zjazdów w semestrze, zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele)
- 180 godzin zajęć dydaktycznych.

Zasady naboru:
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów przy zachowaniu kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
- kwestionariusz osobowy,
- dwa zdjęcia,
- kserokopia dowodu osobistego, 
- dowód wniesienia opłaty za I semestr.

Termin składania dokumentów:
do dnia 30 września

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, p. 210

Przewidziana opłata:
3600,00 zł.
Opłatę za I semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu , kolejną opłatę do dnia pierwszego zjazdu II semestru.

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. II/O BYDGOSZCZ
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256

Ukończenie studiów:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Kadry i płace w praktyce.

mgr inż. Dorota Stosik- sekretarz studiów 
tel. 052 340 80 59, fax. 052 340 88 78
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. UTP - kierownik studiów
tel. 052 340 80 59, fax. 52 340 88 78

Adresaci:
Uczestnicy studiów: absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, kadra zarządzająca przedsiębiorstwami, właściciele przedsiębiorstw, także inne osoby zainteresowane tematyką praktycznego wykorzystania komunikacji i negocjacji w biznesie.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu komunikacji i negocjacji w biznesie oraz praktyczne umiejętności wykorzystania technik metod w tym zakresie. Absolwent uzyska umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z: nowoczesnym zarządzaniem organizacjami, gospodarowaniem zasobami ludzkimi, kulturą organizacyjną, indywidualnymi i grupowymi zachowaniami w organizacjach oraz psychologicznymi mechanizmami zachowania człowieka. Dzięki zajęciom prowadzonym w formie warsztatów uczestnik studiów zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania i stosowania technik efektywnej komunikacji, negocjacji, manipulacji oraz autoprezentacji. Uczestnik pozna również nowoczesne metody zarządzania zespołem, rekrutacji pracowników, konstruowania reklam oraz odbędzie trening interpersonalny i asertywności.

Program I edycji studiów:
- podstawy psychologii ogólnej i społecznej,
- zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- metody rekrutacji pracowników,
- metody konstruowania reklamy,
- zachowania organizacyjne,
- nowoczesne metody zarządzania zespołem,
- techniki negocjacyjne,
- techniki manipulacji,
- techniki autoprezentacji,
- trening interpersonalny,
- trening asertywności.

Forma i czas trwania:
- studia niestacjonarne, płatne,
- dwa semestry (5 zjazdów w semestrze, zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele),
- 180 godzin zajęć dydaktycznych.

Zasady naboru:
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów przy zachowaniu kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk do pobrania)
- kwestionariusz osobowy (druk do pobrania)
- dwa zdjęcia
- kserokopia dowodu osobistego
- dowód wniesienia opłaty za I semestr

Termin składania dokumentów:
do dnia 30 września.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, p. 210

Przewidziana opłata:
3600,00 zł.
Opłatę za I semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu, kolejną opłatę do dnia pierwszego zjazdu II semestru.

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. II/O BYDGOSZCZ
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, studia podyplomowe KOMUNIKACJA I NEGOCJACJE W BIZNESIE.

Ukończenie studiów:
Absolwenci otrzymają Świadectwo Studiów Podyplomowych w zakresie Komunikacja i Negocjacje w Biznesie.

mgr inż. Dorota Stosik- sekretarz studiów
tel. 052 340 80 59, fax. 52 340 88 78


e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

dr hab. inż. Zofia Wyszkowska , prof. UTP - kierownik stduiów
tel. 052 340 80 59, fax. 52 340 88 78

Adresaci:
Uczestnicy studiów: absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, kadra zarządzająca przedsiębiorstwami, właściciele przedsiębiorstw, także inne osoby zainteresowane tematyką praktycznego wykorzystania marketingu i zarządzania w przedsiębiorstwie.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem oraz praktyczne umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w tym zakresie. Absolwent uzyska umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z: nowoczesnym zarządzaniem organizacjami, zarządzaniem strategicznym, gospodarowaniem zasobami ludzkimi oraz marketingiem. Dzięki zajęciom prowadzonym w formie warsztatów uczestnik studiów zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania i stosowania technik efektywnej komunikacji i negocjacji.

Program IV edycji studiów:
- elementy statystyki,
- podstawy zarządzania,
- rachunkowość finansowa,
- podstawy marketingu,
- zarządzanie strategiczne,
- badania marketingowe,
- marketing międzynarodowy,
- zarządzanie kadrami,
- komunikacja i negocjacje w biznesie,
- zarządzanie sprzedażą i finansami,
- systemy informacyjne zarządzania.

Forma i czas trwania:
- studia niestacjonarne, płatne,
- dwa semestry (5 zjazdów w semestrze, zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele),
- 180 godzin zajęć dydaktycznych.

Zasady naboru:
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów przy zachowaniu kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk do pobrania)
- kwestionariusz osobowy (druk do pobrania)
- dwa zdjęcia
- kserokopia dowodu osobistego
- dowód wniesienia opłaty za I semestr

Termin składania dokumentów:
do dnia 30 września.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, p. 210

Przewidziana opłata:
3600,00 zł.
Opłatę za I semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu, kolejną opłatę do dnia pierwszego zjazdu II semestru.

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. II/O BYDGOSZCZ
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, studia podyplomowe MARKETING I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM.

Ukończenie studiów:
Absolwenci otrzymają Świadectwo Studiów Podyplomowych w zakresie Marketing i Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

mgr inż. Dorota Stosik- sekretarz studiów 
tel. 052 340 80 59, fax. 52 340 88 78


e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. UTP - kierownik studiów
tel. 052 340 80 59, fax. 52 340 88 78

Adresaci:
Uczestnicy studiów: absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, kadra zarządzająca przedsiębiorstwami, właściciele przedsiębiorstw, także inne osoby zainteresowane tematyką praktycznego wykorzystania rachunkowości przedsiębiorstw.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw oraz praktyczne umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w tym zakresie. Absolwent uzyska umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z: finansami przedsiębiorstw, rachunkowością finansową, zarządczą, komputerową oraz kontrolą finansową. Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu systemów podatkowych i sprawozdawczości. Dzięki zajęciom prowadzonym w formie warsztatów uczestnik studiów zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania i stosowania technik efektywnej komunikacji i negocjacji.

Program I edycji studiów:
- rachunkowość finansowa,
- techniki rachunkowości,
- elementy statystyki,
- wybrane zagadnienia z organizacji przedsiębiorstw,
- finanse przedsiębiorstw,
- rachunkowość komputerowa,
- rachunkowość zarządcza,
- analiza finansowa przedsiębiorstw,
- system podatkowy i sprawozdawczość,
- kontrola finansowa,
- komunikacja i negocjacje w biznesie,
- systemy informacyjne zarządzania.

Forma i czas trwania:
- studia niestacjonarne , płatne,
- dwa semestry (5 zjazdów w semestrze, zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele),
- 180 godzin zajęć dydaktycznych.

Zasady naboru:
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów przy zachowaniu kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk do pobrania)
- kwestionariusz osobowy (druk do pobrania)
- dwa zdjęcia
- kserokopia dowodu osobistego
- dowód wniesienia opłaty za I semestr

Termin składania dokumentów:
do dnia 30 września.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, p. 210

Przewidziana opłata:
3600,00 zł.
Opłatę za I semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu, kolejną opłatę do dnia pierwszego zjazdu II semestru.

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. II/O BYDGOSZCZ
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, studia podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Ukończenie studiów:
Absolwenci otrzymają Świadectwo Studiów Podyplomowych w zakresie Rachunkowość Przedsiębiorstw.

mgr inż. Dorota Stosik- sekretarz studiów
tel./fax 052 340 80 59/052 340 88 78
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

dr Rafał Drewniak- kierownik studiów
tel./fax 052 340 80 59/052 340 88 78

Adresaci:
Uczestnicy studiów: absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższych o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności w zakresie zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu planowania i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym, uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne w  organizacji do efektywnego kierowania innowacjami oraz opracowania budżetu i strategii dla działalności innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Absolwent będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do: projektowania innowacji produktowych (usługowych), strategii biznesowej opartej na wdrażaniu innowacji, kreowania wizerunku i marki, opracowania biznes planu oraz budżetu dla innowacji, wykorzystywania metodologii pracy projektowej (design thinking), analizy strategicznej w zakresie możliwości wdrożenia innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, jak również zintegrowanego projektowania  strategii, marki i produktu.

Program I edycji studiów:
- zarządzanie innowacją,
- analiza strategiczna w biznesie,
- badania i projektowanie innowacji produktowych,
- tworzenie biznes planu dla innowacji,
- design thinking,
- źródła finansowania innowacji,
- kreowanie tożsamości i wizerunku marki.

Forma i czas trwania:
- studia niestacjonarne płatne,
- dwa semestry (5 zjazdów w semestrze, zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele)
- 180 godzin zajęć dydaktycznych.

Zasady naboru:
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów przy zachowaniu  kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
- kwestionariusz osobowy,
- dwa zdjęcia,
- kserokopia dowodu osobistego, 
- dowód wniesienia opłaty za I semestr.

Termin składania dokumentów:
do dnia 30 września

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, p. 210

Przewidziana opłata:
3600,00 zł.
Opłatę za I semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu , kolejną opłatę do dnia pierwszego zjazdu II semestru.

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. II/O BYDGOSZCZ
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256

Ukończenie studiów:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Innowacjami w Biznesie.

Charakterystyka studiów

Nazwa studiów podyplomowychZarządzanie projektami i ich ewaluacjaKierownik studiówdr inż. Małgorzata ZajdelObszar kształcenia, 
w który wpisują się studia podyplomoweNauki społeczneKierunek studiów, 
z którym związane są studia podyplomoweZarządzanieJednostka prowadząca studiaWydział ZarządzaniaLiczba semestrówDwa semestryLiczba punktów ECTS60Planowany termin 
rozpoczęcia kształcenia 
(czas trwania)Od 10.2013 r. do 07.2014 r.

Uczestnicy

Oczekiwane kompetencje kandydata na studia podyplomoweUkończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopniaZasady rekrutacjiKolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty wpisowejLimit przyjęćBez limituWarunki uzyskania świadectwa ukończenia studiówZdanie egzaminów z wyznaczonych przedmiotów oraz uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów·

Efekty kształcenia

Opis kwalifikacji absolwenta studiów podyplomowych

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje w zakresie· umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metodyk zarządzania projektami oraz nabędzie uszczegółowioną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w kluczowych obszarach zarządzania projektami. 
Dotyczy to m.in.: 
- właściwego działania w ramach systemu zarządzania projektami istniejącego w organizacji, 
- wykorzystania i planowania zasobów projektu, w tym zasobów ludzkich,
- stosowania skutecznych technik i narzędzi zarządzania projektami, 
- zapewnienia efektywnego systemu komunikacji,
- opracowania planu biznesowego projektu, który będzie punktem odniesienia dla pomiaru zaawansowania budżetu projektu, 
- tworzenia budżetu projektu, 
- szacowania czasu trwania czynności w projekcie, sporządzania diagramów sieciowych i harmonogramów, wyznaczania ścieżki krytycznej, 
- zarządzania ryzykiem w projekcie, badania odchyleń CV i SV wraz z zastosowaniem metody Earned Value przy kontroli realizacji projektu, 
- analizy efektywności projektów, metody kontroli realizacji projektu, metody wartości uzyskanej, monitorowania i kontroli postępów prac nad projektem,
- poznaniem narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami,
- kontroli jakości projektu i procedury zamykania projektu.

Wymiar i zasady odbywania praktyk, jeżeli są przewidziane w planie studiówPraktyki nie są przewidziane w planie studiów

Wymiar godzinowy zajęć dydaktycznych

Ogólna liczba godzin 180, w tym:

Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria): 37

Liczba godzin praktycznych (ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne, projektowe): 143

Koszt studiów

Przewidywana odpłatność jednego uczestnika3200,00

Certyfikacja

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia niestacjonarnych studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania projektami i ich ewaluacji. Z uwagi na rosnące wymagania dotyczące jakości kształcenia oraz jakości zarządzania zostanie utworzona dodatkowa certyfikacja dla słuchaczy, których poziom wiedzy i umiejętności gwarantować będzie wysoką jakość ich przyszłej pracy. Osoby te otrzymają więc dodatkowy certyfikat i zostaną wpisane na listę certyfikowanych managerów projektów, która zamieszczona będzie na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.

Zgłoszenia

Rekrutacja

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia 2013 r.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem. Na podstawie tego zostanie utworzona lista chętnych do udziału w studiach. Przewidywany termin uruchomienia studiów to październik 2013 r.

Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać e-mailem na adres: m.zajdel@utp.edu.pl lub malgosia@utp.edu.pl bądź faxem: (52) 340-82-18