kandydaci-na-studia-wydzial-zarzadzania-utp

CO NAS WYRÓŻNIA?

0
atrakcyjne kierunki studiów
0
nowoczesnych specjalności
0
prężnie działających kół naukowych
0
partnerów biznesowych w kraju i na świecie

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UTP?

WYSOKO WYKWALIFIKOWANI NAUCZYCIELE I NAUKOWCY

Zajęcia prowadzone są przez entuzjastycznych pasjonatów, którzy w inspirujący sposób dzielą się swoją wiedzą ze studentami

NOWOCZESNE LABORATORIA KOMPUTEROWE I SALE WYKŁADOWE

Proces dydaktyczny realizowany jest w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych i salach wykładowych wyposażonych w najnowsze oprogramowanie biznesowe

KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE

Prężnie działające Koła Naukowe stwarzają możliwość realizowania swoich pasji, poszerzania zakresu swoich umiejętności, zdobywania nowych kompetencji, a także odbywania podróży zagranicznych

INNOWACYJNE PROGRAMY NAUCZANIA

Ciekawe programy nauczania projektowane są z udziałem przedsiębiorców i opierają się o aktualne wymagania rynku pracy

OFERTA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

Studia licencjackie – I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne – 6 semestrów)

Specjalności:

 • rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • finanse i rachunkowość sektora publicznego

Czego możesz się nauczyć – zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.

Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów jesteś przygotowany do pracy w charakterze: specjalisty ds. finansów w bankach lub firmach ubezpieczeniowych, doradcy finansowo-inwestycyjnego lub podatkowego, analityka finansowego lub audytora, a także jesteś gotowy do prowadzenia własnej działalności.

Gdzie będziesz studiował – kierunek finanse i rachunkowość  prowadzony jest przez Wydział Zarządzania zlokalizowany przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy.

Co będziesz studiował – najpierw poznasz podstawy ekonomii, prawa gospodarczego, matematyki, statystyki, teorii zarządzania, których znajomość jest niezbędna, by w dalszym toku studiów zgłębiać tajniki finansów i rachunkowości. Przedmioty najważniejsze dla kierunku finanse i rachunkowość związane są z: finansami, finansami przedsiębiorstw, podatkami i systemem podatkowym, zarządzaniem ryzykiem, bankowością, ubezpieczeniami gospodarczymi, rachunkowością finansową i zarządczą, rachunkiem kosztów, zarządzaniem płynnością finansową, ewidencją i sprawozdawczością finansową oraz planowaniem finansów w przedsiębiorstwie.

Jak długo będziesz studiować – kierunek finanse i rachunkowość realizowany jest na 3-letnich stacjonarnych i niestacjonarnych studiach licencjackich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w kraju albo za granicą w ramach programu LLP/ERASMUS i ERASMUS PLUS.

Specjalności, specjalności, specjalności – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych masz do wyboru jedną z trzech specjalności: rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, finanse i rachunkowość sektora publicznego.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek finanse i rachunkowość znajdziesz na stronie wydziałowej http://wz.utp.edu.pl

Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam – oferujemy studia, które spełniają polskie i europejskie standardy kształcenia; około 30% godzin możesz wybrać sam, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i  przyszłą pracą zawodową.

Coś praktycznego – w trakcie studiów odbędziesz 3-miesięczną praktykę.

Wysoka jakość – kierunek „Finanse i rachunkowość” spełnia standardy i wszelkie warunki wysokiej jakości kształcenia obowiązujące w polskim państwowym szkolnictwie wyższym.

Organizacja zajęć na studiach niestacjonarnych

 • liczba zjazdów w semestrze: 10 (piątek po południu, sobota, niedziela) + egzaminacyjny
 • liczba godzin zajęć podczas jednego zjazdu: około 25

Odpłatność za studia niestacjonarne

 • studenci studiów niestacjonarnych zobowiązani są do wnoszenia tzw. czesnego (prognozowana opłata w roku akademickim 2016/2017 wynosi 2 527,00 zł za I semestr).

* Student ma możliwość wyboru specjalności według przyjętych zasad.

Studia inżynierskie – I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne – 7 semestrów)

Specjalności:

 • projektowanie usług logistycznych
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi

Studia magisterskie – II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne – 3 semestry)

Specjalności:

 • inżynieria produkcji w agrobiznesie
 • zarządzanie recyklingiem

Absolwenci inżynierskich studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji posiadają wiedzę w wybranym zakresie procesów wytwórczych oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Posiadają umiejętności menedżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu działalności przedsiębiorstw, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu. Posiadają wiedzę z zakresu: zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, marketingu, logistyki, zarządzania projektami, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności, oceny jakości, znajomości przepisów prawnych wyznaczających ramy działalności jednostek gospodarczych. Absolwenci są przygotowani do: zarządzania organizacjami gospodarczymi w wybranym zakresie procesów wytwórczych przemysłu oraz gospodarki żywnościowej, zarządzania zasobami ludzkimi, koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych. Możliwy jest efektywny udział absolwenta w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie działalności organizacji gospodarczych różnego typu, w szczególności również sektora MŚP.

Studia licencjackie – I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne – 6 semestrów)

Specjalności:

 • zarządzanie w gospodarce żywnościowej
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • marketing w organizacji
 • zarządzanie w handlu i usługach

Studia magisterskie – II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne – 4 semestry)

Specjalności:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie logistyką
 • informatyka w zarządzaniu
  • marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  • rachunkowość dla menedżerów
  • zarządzanie agrobiznesem

Absolwent kierunku studiów „Zarządzanie” (I stopień) nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie organizowania procesu usług, w tym w sektorze usług komercyjnych (rynkowych) oraz usług publicznych. Identyfikuje prawidłowości problemy organizacji działających na podstawowych rynkach usług biznesowych: finansowych, ubezpieczeniowych, informatycznych, logistycznych, szkoleniowych. Posiada umiejętności i wiedzę niezbędną do zarządzania instytucjami publicznymi, jak również umiejętności realizowania podstawowych funkcji zarządzania i analizowania popytu oraz tworzenia systemów rejestracji popytu na usługi, budowania wizerunku i tożsamości organizacji usługowej. Odpowiednie nachylenie tematyczne pozwala na poznanie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji (np. non-profit), jakie wynikają m. in. postępujących procesów integracji gospodarczej globalizacji. Absolwent tej specjalności oprócz gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania, będzie posiadać również umiejętności specjalistyczne w zakresie pisania projektów unijnych i pozyskiwania środków finansowych. Powinien także posiadać kwalifikacje w zakresie mediacji w obszarze tworzenia warunków do współpracy dla organizacji publicznych i biznesowych.

Absolwent specjalności „Zarządzanie przedsiębiorstwem” posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących: istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent umie organizować pracę zespołową i kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Specjalność „Zarządzanie logistyką” jest odpowiedzią na rosnące potrzeby pracodawców krajowych, przedsiębiorstw związanych z logistyką, transportem spedycją i magazynowaniem, znajdujących się w naszym regionie. Jednocześnie kształcenie na kierunkach I stopnia związanych z logistyką w bydgoskich uczelniach wskazuje na potencjalnie duże zainteresowanie absolwentów studiów inżynierskich podjęciem dalszego kształcenia na studiach magisterskich. Kształcenie w tym zakresie na I stopniu prowadzą takie uczelnie, jak Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoska Szkoła Wyższa czy Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, oddział Bydgoszcz. Przygotowane programy kształcenia umożliwiają uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchami dostaw oraz odpowiadającym im rozwiązaniom biznesowym. Absolwent tego kierunku będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych oraz centrach dystrybucyjnych lub placówkach naukowo-badawczych zajmujących się tym obszarem wiedzy, jak również w charakterze managerów, a w szczególności ds. logistyki we wszystkich innych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Specjalność „Informatyka w zarządzaniu” jest odpowiedzią na rosnące potrzeba pracodawców, związane ze specyfiką gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności chodzi tu o umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów gospodarczych, z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych. Działalność gospodarcza w coraz większym stopniu zależna jest od efektywnego wykorzystania i przetwarzania informacji. Z tego powodu na rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu przetwarzania i analizy danych ekonomicznych oraz zastosowań informatyki w biznesie. Dostrzega to m. in. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, gdzie Międzyresortowy Zespół Prognozowania Popytu na Pracę informując o szybkim rozwoju techniki, który prowadzi do wdrażania rozwiązań elektronicznych do biznesu. Zespół prognozuje wzrost zapotrzebowania na  specjalistów, którzy znają się na usługach biznesowych i posiadają wiedzę z zakresu zastosowań informatyki i technologii informacyjnych. Przygotowane programy kształcenia umożliwiają uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu technologii informacyjnych podporządkowanych praktyce zarządzania i  rozwiązań biznesowych. Absolwent tego kierunku będzie mógł wspomagać tworzenie lub rozwijanie rozwiązań informatycznych w biznesie lub placówkach naukowo-badawczych wykorzystujących technologie informatyczne.