O programie Erasmus

Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, powstał w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji.

Począwszy od roku 2007, Erasmus jest częścią zakrojonego na szerszą skalę programu Lifelong Learning - Uczenie się przez całe życie. Od roku akademickiego 2007/08 uczelnie biorące udział w Erasmusie mają możliwość prowadzenia wymiany studentów obejmującej:

 • wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni
 • wysyłanie studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego

Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i http://www.erasmus.org.pl

Pobyt na studiach w ośrodkach zagranicznych trwa, w zależności od uczelni, jeden semestr lub jeden rok akademicki.

Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Osoby wyjeżdżające zachowują status studenta i wszelkie związane z tym prawa, w tym uprawnienia do otrzymywania stypendiów naukowych i socjalnych.

 • Rozliczenie nakładu pracy stypendysty po powrocie na Uniwersytet możliwe jest dzięki systemowi punktowemu ECTS (European Credit Transfer System).
 • Studenci nie ponoszą opłat za studia w uczelni partnerskiej.
 • Studenci otrzymują stypendia finansowane ze środków Programu Erasmus.
 • Kwota stypendium przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania za granicą i jest różnicowana ze względu na kraj docelowy. Stypendium przyznawane na wyjazd nie pokrywa całkowitych kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą.

Karta Studenta Erasmusa

Status studenta Erasmusa uzyskują studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię  na wyjazd Erasmusa za granicę - do uprawnionej partnerskiej uczelni w celu zrealizowania części studiów lub do przedsiębiorstwa albo innej właściwej instytucji w celu odbycia praktyki. W przypadku wyjazdu na część studiów zarówno uczelnia macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca, muszą posiadać Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter) nadaną przez Komisję Europejską. W przypadku wyjazdu na praktykę w przedsiębiorstwie uczelnia macierzysta studenta musi posiadać rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (extended Erasmus University Charter), która określa między innymi prawa i obowiązki związane z realizacją praktyki.


Jako student/studentka Erasmusa masz prawo oczekiwać że:

 • Twoja uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca podpisały umowę międzyinstytucjonalną;
 • Uczelnia macierzysta i uczelnia lub przedsiębiorstwo/ instytucja przyjmująca podpiszą z Tobą przed wyjazdem za granicę „Porozumienie o programie zajęć” lub „Porozumienie o programie praktyki” (Learning/ Training Agreement), w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów lub praktyki za granicą, w tym liczba punktów, jaką powinieneś/powinnaś uzyskać;
 • Uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego, ani żadnych opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów czy bibliotek podczas studiów w programie Erasmus;
 • Twoja uczelnia macierzysta w pełni uzna uzyskane przez Ciebie podczas okresu studiów lub praktyki Erasmusa zadowalające osiągnięcia akademickie lub zawodowe, zgodnie z ustaleniami „Porozumienia o programie zajęć” lub „Porozumienia o programie praktyki”;
 • Po zakończeniu okresu studiów lub praktyki Erasmusa otrzymasz podpisany przez uczelnię lub przedsiębiorstwo/instytucję przyjmującą „Wykaz zaliczeń” lub „Wykaz zrealizowanych prac” (Transcript of Records), w którym zamieszczone będą uzyskane przez Ciebie osiągnięcia akademickie lub zawodowe wraz z oceną i liczbą zdobytych punktów. W przypadku, gdy praktyka nie stanowi części Twojego programu studiów informacja o praktyce zostanie zamieszczona przynajmniej w „Suplemencie do dyplomu”;
 • W uczelni przyjmującej będziesz posiadać takie same prawa i obowiązki jak studenci tej uczelni;
 • Uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca zapewnią Ci dostęp do treści swoich Kart Uczelni Erasmusa i Deklaracji Polityki Erasmusa;
 • Zachowasz prawo do korzystania z krajowych stypendiów lub pożyczki/kredytu, do których nabyłeś/ nabyłaś prawo przed wyjazdem;

Jako student/studentka Erasmusa będziesz zobowiązany/a:

 • Przestrzegać zasad i zobowiązań wynikających z umowy Erasmusa podpisanej z Twoją uczelnią macierzystą lub Narodową Agencją;
 • Dopilnować, aby wszystkie zmiany treści „Porozumienia o programie zajęć” lub „Porozumienia o programie praktyki” były uzgodnione z uczelnią macierzystą i uczelnią lub przedsiębiorstwem/instytucją przyjmującą i bezzwłocznie wprowadzone do „Porozumienia” w formie pisemnej;
 • Spędzić w uczelni lub przedsiębiorstwie/ instytucji przyjmującej pełny ustalony okres studiów lub praktyki, obejmujący również egzaminy lub inne formy oceny, oraz przestrzegać zasad i przepisów uczelni lub przedsiębiorstwa/instytucji przyjmującej;
 • Wypełnić ankietę i/lub przygotować sprawozdanie z okresu studiów lub praktyki za granicą po powrocie do kraju oraz udzielać informacji na temat pobytu na stypendium, jeżeli będzie to wymagane przez uczelnię macierzystą, Komisję Europejską lub Narodową Agencję;

Jeżeli będziesz mieć problem związany z którymkolwiek z powyższych praw i obowiązków:

 • Dokładnie określ dany problem i sprawdź swoje prawa i obowiązki;
 • Zwróć się do wydziałowego lub uczelnianego koordynatora Erasmusa w Twojej uczelni i wykorzystaj oficjalne procedury odwoławcze Twojej uczelni macierzystej, jeżeli będzie to konieczne.


Podziel się linkiem

 

2017-05-29Plakat-www

2017-05-29Rejestracja-wolontariuszy

Dziekanat

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
telefon: +48 52 340 82 28
tel/fax: +48 52 340 82 18
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.