Galeria

foto

Rekrutacja

Rekrutacja trwa - ZAPRASZAMY do studiowania na Wydziale Zarządzania !!!

rekrutacja_trwa_-_small_

www.rekrutacja.utp.edu.pl

 

 

5.06.2017r. rusza internetowa rekrutacja na studia I i II stopnia.
Zanotuj tę datę w swoim kalendarzu !!!

baner_rekrutacja-www_small

Szczegółowe informacje na:
http://utp.edu.pl/pl/rekrutacja/rekrutacja-2017-2018


Rekrutacja online na studia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

 

Kierunek: Finanse i rachunkowość I stopień - studia licencjackie

studia stacjonarne i niestacjonarne - 6 semestrów
specjalności:
   a) rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
   b) finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
   c) finanse i rachunkowość sektora publicznego

Kierunek: Zarządzanie I stopień - studia licencjackie

studia stacjonarne i niestacjonarne  - 6 semestrów
specjalności:
a) zarządzanie w gospodarce żywnościowej
b) zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym
c) marketing w organizacji
d) zarządzanie w handlu i usługach

Kierunek: Zarządzanie II stopień - studia magisterskie

studia stacjonarne i niestacjonarne  - 4 semestry
specjalności:
a) zarządzanie przedsiębiorstwem
b) zarządzanie logistyką
c) informatyka w zarządzaniu
d) marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia inżynierskie

studia stacjonarne i niestacjonarne - 7 semestrów
specjalności:
a) projektowanie usług logistycznych
b) zarządzanie procesami produkcyjnymi

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia magisterskie

studia stacjonarne i niestacjonarne - 3 semestry
specjalności:
a) inżynieria produkcji w agrobiznesie
b) zarządzanie recyklingiem


Wysokość czesnego na studiach niestacjonarnch pierwszego i drugiego stopnia dla naboru w roku akademickim 2016/2017

Lp. Kierunek studiów

Wysokość czesnego za semestr na studiach
niestacjonarnych dla naboru 2016/2017 (zł)

I stopnia II stopnia
1. zarządzanie 1555 1418
2. zarządzanie i inżynieria produkcji 1786 1684
3. finanse i rachunkowość 2018 -

Dokumenty należy składać w Punkcie rekrutacyjnym na studia (PR)
(na studia pierwszego i drugiego stopnia)

Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon)
Auditorium Novum
tel. (52) 340 88 25

  

Kontakt

Dział Spraw Studenckich, Biuro Rekrutacji
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 94 11, fax. 52 374 94 05
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zarządzanie

Organizacja studiów - studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie z jedną specjalnością zarządzanie przedsiębiorstwem w formie stacjonarnej i niestacjonarnej trwają 4 semestry. Uruchomienie studiów jest możliwe przy naborze przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji jest ponad 900 godzin, w tym co najmniej 345 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje - zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Nabędziesz umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy), przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych, a także organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Zostaniesz przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:

 • koncepcji zarządzania - rozumienie klasycznych i współczesnych koncepcji zarządzania, stosowanie współczesnych koncepcji zarządzania w opisie i wyjaśnianiu zjawisk z zakresu zarządzania;
 • makroekonomii - rozumienie kategorii makroekonomicznych, opisu i interpretacji zjawisk makroekonomicznych i ich wpływu na zarządzanie;
 • prawa cywilnego - rozumienie roli prawa cywilnego w obrocie prawnym, posługiwania się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi, dokonywanie podstawowych czynności prawych;
 • etyki w zarządzaniu - rozumienie zasad etycznych, ocenianie etycznych aspektów funkcjonowania organizacji, wybór właściwych zachowań z punktu widzenia etyki;
 • statystyki matematycznej - analizowanie problemów zarządzania metodami statystyki matematycznej.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

 • zarządzania strategicznego - rozumienie istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego oraz metod i stosowania analizy strategicznej i planowania strategicznego do rozwiązania problemów zarządzania;
 • zarządzania procesami - rozumienie istoty i prawidłowości podjęcia procesowego w zarządzaniu, rozumienie i stosowanie zasad i narzędzi zarządzania procesowego;
 • marketingu międzynarodowego - rozumienie problemów i uwarunkowań marketingu międzynarodowego na tle procesów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, rozumienie i stosowanie koncepcji i instrumentów marketingu międzynarodowego;
 • rachunkowości zarządczej - rozumienie i stosowanie koncepcji i instrumentów rachunkowości zarządczej w zakresie zarządzania kosztami przedsiębiorstwa;
 • przedsiębiorczości - rozumienie znaczenia przedsiębiorczości w zarządzaniu, formułowanie i wdrażanie rozwiązań przedsiębiorczych;
 • prawa handlowego - rozumienie natury i źródeł prawa handlowego, interpretacji i stosowania prawa handlowego w praktyce;
 • logistyki - rozumienie istoty i roli logistyki w sprawnym funkcjonowaniu organizacji, korzystanie z zasad organizacji procesów logistycznych;
 • psychologii w zarządzaniu - rozumienie podstawowych zjawisk społecznych i zachowań ludzkich w organizacji oraz czynników powodujących te zjawiska i zachowania, przeciwdziałanie zjawiskom i zachowaniom negatywnym;
 • negocjacji - rozumienie istoty i znaczenia negocjacji, stosowanie podstawowych technik negocjacyjnych w praktyce;
 • badań operacyjnych - formułowanie zasobów optymalizacyjnych, doboru właściwych metod analitycznych do rozwiązywania problemu, stosowanie metod badań operacyjnych jako narzędzia wspomagającego analizy decyzyjne;
 • bezpieczeństwa - rozumienie zależności występujących między zagrożeniami i stanem bezpieczeństwa, rozumienie mechanizmów kształcenia bezpieczeństwa oraz sposobów reagowania kryzysowego.

 

Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Nauczysz się rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Będziesz przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym, a także skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. W szczególności Twoja wiedza dotyczyć będzie istoty i prawidłowości zachowań organizacyjnych, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie organizacji i zarządzanie, projektów w zarządzaniu, podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów zarządzania zasobami ludzkimi, współczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu, problemów marketingu, roli, zasad i metod badań marketingowych, istoty, zasad i instrumentów rachunkowości finansowej, finansów przedsiębiorstwa, analizy i planowania finansowego, kapitału i roli informacji w procesie kierowania. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów jesteś przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/ kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.

Nie jesteś pierwszy i zapewne nie ostatni - kierunek "Zarządzanie" prowadzony jest przez Wydział Zarządzania w siedzibie przy ul. Fordońskiej 430. Pierwsi studenci rozpoczęli studia na tym kierunku w roku akademickim 2007/2008.

Co będziesz studiował - na pierwszych semestrach spotkasz się z przedmiotami humanistycznymi, w tym dotyczącymi ochrony własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Najpierw poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. technik informatycznych, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki menedżerskiej i/lub prezentacyjnej etc., a potem przedmioty podstawowe dla kierunku zarządzanie - a więc podstawy zarządzania, organizacji, mikroekonomii, finansów, prawa, matematyki i statystyki opisowej. W skład treści programowych przedmiotów najważniejszych (kierunkowych) dla kierunku zarządzanie wchodzą zagadnienia związane z zachowaniami organizacyjnymi, zarządzaniem projektami, zasobami ludzkimi i jakością, informatyką w zarządzaniu, marketingiem i badaniami marketingowymi, rachunkowością finansową i finansami przedsiębiorstwa, procesami informacyjnymi w zarządzaniu, bezpieczeństwem publicznym, dowodzeniem, operacjami i technikami operacyjnymi.

Jak długo będziesz studiować - kierunek zarządzanie realizowany jest na 3-letnich stacjonarnych i niestacjonarnych studiach licencjackich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w kraju w ramach programu MOSTAR (dotyczy uczelni rolniczych) lub MOSTECH (w politechnikach) albo za granicą w ramach programu LLP/ERASMUS.

Specjalności, specjalności, specjalności - na studiach masz do wyboru jedną z czterech specjalności: zarządzanie w gospodarce żywnościowej lub zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym lub zarządzanie w administracji lub zarządzanie w handlu i usługach .

Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam - około 30% godzin spoza standardu masz do wyboru według własnych zainteresowań (ale też i oferty profesorów Wydziału).

Coś praktycznego - w trakcie studiów masz obowiązek odbycia praktyki nie krótszej niż 4 tygodnie.

Prorektor czuwa! - kierunek zarządzanie uzyskał akceptację planów i programu studiów prorektora ds. dydaktycznych i studenckich co oznacza, że spełnia standardy i wszelkie warunki wysokiej jakości kształcenia.


Kręci Cię kierowanie - przyjdź na Zarządzanie na UTP

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz kwalifikacje łącząc wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania. Połączenie dwóch obszarów wiedzy zapewnia pozyskanie umiejętności inżynierskich i menedżerskich - do rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; kierowania organizacjami, obiektami i systemami, doborem i doskonaleniem personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem, marketingiem i logistyką; zarządzania inwestycjami rzeczowymi i finansowymi; rozwoju transferu technologii i innowacyjności. Będziesz przygotowany do projektowania zarządzania procesami produkcyjnymi, projektami technologicznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi; wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i zarządczych; planowania i koordynowania prac badawczych i rozwojowych (zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych) oraz do udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Zapewniamy wiedzę ogólną - masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów jesteś przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, stosujących wybrany zakres inżynierii produkcji; jednostkach projektowych i doradczych; w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania.

Nie jesteś pierwszy i zapewne nie ostatni - kierunek "Zarządzanie i inżynieria produkcji" prowadzony jest przez Wydział Zarządzania w siedzibie przy ul. Fordońskiej 430. Pierwsi studenci rozpoczęli studia na tym kierunku w roku akademickim 2008/2009.

Co będziesz studiował - na pierwszych semestrach spotkasz się z przedmiotami humanistycznymi oraz dotyczącymi ochrony własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Czterosemestralny kurs języka obcego pozwoli zdobyć praktyczne umiejętności i zadbać o ich potwierdzenie odpowiednimi certyfikatami. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjnych, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc. W bloku przedmiotów podstawowych dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdują się matematyka, statystyka i badania operacyjne, fizyka, chemia, mikro i makroekonomia, prawo gospodarcze, marketing, ekologia i zarządzanie środowiskowe. Kształcenie kierunkowe obejmuje treści, które zapewnią wiedzę o najważniejszych procesach inżynierskich i zarządczych - poznasz zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistykę w przedsiębiorstwie, nauki o materiałach, projektowanie inżynierskie i grafikę inżynierską, procesy produkcyjne, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, metrologię oraz informatykę i metody komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

Jak długo będziesz studiować - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji realizowany jest na 3,5-letnich stacjonarnych i niestacjonarnych studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w kraju w ramach programu MOSTAR (dotyczy uczelni rolniczych) lub MOSTECH (w politechnikach) albo za granicą w ramach programu LLP/ERASMUS.

Specjalności, specjalności, specjalności - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych masz do wyboru jedną z dwóch specjalności: informatyka w gospodarce żywnościowej lub zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz na stronie wydziałowej http://wz.utp.edu.pl

Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam - oferujemy studia, które spełniają polskie i europejskie standardy kształcenia inżynierów; około 30% godzin możesz wybrać sam, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i przyszłą pracą zawodową.

Coś praktycznego - w trakcie studiów masz obowiązek odbycia praktyki nie krótszej niż 4 tygodnie.

Prorektor czuwa! - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji uzyskał akceptację planów i programu studiów prorektora ds. dydaktycznych i studenckich co oznacza, że spełnia standardy i wszelkie warunki wysokiej jakości kształcenia.


Czy wiesz, że pierwsi zawodowi kierownicy byli inżynierami?
Będziesz bardziej skuteczny, bardziej konkurencyjny na rynku pracy -
- będziesz miał wiedzę, której potrzebują organizacje XXI wieku

Zapisz

Zapisz

Podziel się linkiem

 

2017-05-29Plakat-www

2017-05-29Rejestracja-wolontariuszy

Dziekanat

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
telefon: +48 52 340 82 28
tel/fax: +48 52 340 82 18
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.