dr inż. Małgorzata Zajdel - publikacje

Strona pracownika

Publikacje z lat 2005 - 2012


 

 1. Zajdel M., Raport z badań Podmiotów Ekonomii Społecznej (audiobook)
 2. Zajdel M. Michalcewicz-Kaniowska M., Możliwości rozwoju Gminy woj. kuj-pom w aspekcie funkcjonowania w warunkach UE. Zrównoważony rozwój lokalny obszarów wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie, Tom II, Szczecin 2012, s. 77-90.
 3. Zajdel M. Michalcewicz-Kaniowska M., Modele procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Zrównoważony rozwój lokalny obszarów wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie, Tom II, Szczecin 2012, s. 91-101.
 4. Zajdel M. Michalcewicz-Kaniowska M., Diagnoza stanu wykorzystania bezpłatnych narzędzi  w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w woj. kujawsko-pomorskim - wyniki z badań” (w druku) Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2012.
 5. Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Uwarunkowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Zrównoważony rozwój lokalny obszarów wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie, Tom II, Szczecin 2012, s. 17-28.
 6. Michalcewicz-Kaniowska M, Zajdel M., OZE szansą na zwiększenie niezależności energetycznej. Zrównoważony rozwój lokalny obszarów wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie, Tom II, Szczecin 2012, s. 29-43.
 7. Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Zuzek D., Wykorzystanie źródeł termalnych i ich wpływ na rozwój basenów termalnych w Polsce – wyniki badań (międzynarodowa konferencja, artykuł w druku, Słowacja).
 8. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Administracja publiczna w aspekcie działań e-urzędu – wyniki z badań. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, Tom 37 s. 356-367.
 9. Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Kaniowski R., Stan wiedzy w zakresie podpisu elektronicznego – wyniki z badań Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, Tom 37 s. 239-251.
 10. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M., Analiza skuteczności procesu konsultacji społecznych przedsięwzięć szkoleniowych w aspekcie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego Journal of Agribusiness and Rural Development 1(19) 2011 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 105 - 113.
 11. Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Podnoszenie kwalifikacji zawodowej pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego – wyniki z badań. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(20) 2011r Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 77 - 88.
 12. Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Jasińska K., Analiza dynamiki zmian struktury kosztów i przychodów w latach 2004-2008 w przedsiębiorstwie usługowym – case study. Zrównoważony rozwój lokalny – badania, doświadczenia i praktyka, Tom II, Szczecin 2011, s. 107-115.
 13. Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M, Małaczyński Sz. Czynniki determinujące chów bydła na terenie woj. kuj-pom. Zrównoważony rozwój lokalny – badania, doświadczenia i praktyka, Tom II, Szczecin 2011, s. 305-313.
 14. Zajdel M. Ocena wykształcenia ludności rolniczej w woj. kuj-pom. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 282, Szczecin 2010, s. 185- 191.
 15. Zajdel M. Michalcewicz-Kaniowska M, Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w opinii projektodawców kluczowych. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, Tom 44 s.125-134.
 16. Małgorzata Zajdel, Tworzenie i zastosowanie wiedzy dla efektownego wykorzystania środków Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, s.268 – 277.
 17. Małgorzata Michalcewicz, Małgorzata Zajdel, Możliwość rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – Case Study, Zrównoważony rozwój lokalny- warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Tom II, Szczecin 2010, s. 83 – 94.
 18. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz, Elektroniczna administracja publiczna- wyniki badań w województwie Kujawsko- Pomorskim, Zrównoważony rozwój lokalny- warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Tom II, Szczecin 2010, s. 175- 182.
 19. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz, Analiza skuteczności działań informacyjno- promocyjnych w aspekcie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Zrównoważony rozwój lokalny- warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Tom I, Szczecin 2010, s. 173- 179.
 20. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz, Wspieranie gospodarstw o niekorzystnych warunkach gospodarowania PROW na lata 2004- 2006 w porównaniu z PROW na lata 2007- 2013, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 277, Szczecin 2010, s. 99- 106
 21. Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Radosław Kaniowski, Badanie struktury podmiotów elektronicznej gospodarki na podstawie e-podpisu, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Tom 36, Bydgoszcz 2010, ss. 258-267
 22. Małgorzata Zajdel, Characteristic of agricultural structure In the system of districts on the ex ample of the Kuyavian-Pomeranian Province, s. 297-305, Understasnding the requirments for development of agricultural production and of rural areas In the Kuyavian-Pomeranian Provence as a result of scientific resarch, University Press University of Technology and Life Sciences In Bydgoszcz
 23. Understanding the requirments for development of agricultural production and of rural areas in the Kuyavian-Pomeranian Provence as a result of scientific research, University Press University of Technology and Life Sciences In Bydgoszcz, 2009
 24. Zajdel M., Characteristic of agricultural structure In the system of districts on the ex ample of the Kuyavian-Pomeranian Province, s. 297-305,
 25. Zajdel M., Ocena wykształcenia ludności rolniczej w woj. kujawsko-pomorskim, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Szczecin 2010 
 26. Zajdel M., Michalcewicz M.,, Wspieranie gospodarstw o niekorzystnych warunkach gospodarowania PROW na lata 2004- 2006 w porównaniu z PROW na lata 2007- 2013, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 277, Szczecin 2010, s. 99- 106
 27. Zajdel M., Michalcewicz M., Analiza skuteczności działań informacyjno- promocyjnych w aspekcie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, Zrównoważony rozwój lokalny − warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Tom I, Szczecin 2010, s. 173- 179
 28. Zajdel M., Michalcewicz M., Elektroniczna administracja publiczna − wyniki badań w województwie kujawsko-pomorskim, Zrównoważony rozwój lokalny- warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Tom II, Szczecin 2010, s. 175-182
 29. Michalcewicz M., Zajdel M., Możliwość rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – Case Study, Zrównoważony rozwój lokalny- warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Tom II, Szczecin 2010, s. 83 – 94
 30. Zajdel M., Tworzenie i zastosowanie wiedzy dla efektownego wykorzystania środków Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, s. 268-277
 31. Zajdel M., Methods of managing the branch organization of agricultural manufactures shown on the example of employers – sharecroppers and land owners association (Part I), Studies & Proceedings of Polish association for knowledge management, Bydgoszcz 2009, nr 20, ss. 126-130
 32. Zajdel M., Michalewicz M., Porównanie programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w stosunku do planów z poprzedniego okresu (2004-2006), Zrównoważony rozwój lokalny – Instrumenty wsparcia, Tom I, Szczecin 2009, ss. 223-231
 33. Zajdel M., Programy rolnośrodowiskowe w świetle PROW z lat 2004-2006 w porównaniu do PROW z 2007-2013, Zrównoważony rozwój lokalny – Instrumenty wsparcia, Tom I, Szczecin 2009, ss. 215-223
 34. Zajdel M., Rozwój kapitału ludzkiego w świetle działalności Kujawsko – Pomorskiego ośrodka doradztwa rolniczego w Minikowie (część I), Zrównoważony rozwój lokalny – Instrumenty wsparcia, Tom I, Szczecin 2009, ss. 207-215
 35. Zajdel M., Michalcewicz M.:  Promotion tools used by household dealing with farm tourism in the Kujawy and Pomeranie provinces of Poland (part two) - JCFA – (przyjęty do druku)
 36. Zajdel M.:  The analysis of the resources of state treasury agricultural property agency (APA) – regional Branch in Bydgoszcz (part two). Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumenty wsparcia rolnictwa I obszarów wiejskich w latach 2007 – 2013. Szczecin 2008, Tom III, s. 113 – 117
 37. Zajdel M.:  The methods of professional activation for the unemployed in agricultural areas within the project of the Community Initiative EQUAL (part one), Economic science for rural development, No 16, ss. 242 -247, 2008 Jelgava
 38. Michalcewicz M., Zajdel M., Analiza zabezpieczeń systemów informatycznych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (14)., ss. 185 - 195. (2008)
 39. Zajdel M. (2007). Doskonalenie kadry doradczej jako forma wspierania rolnictwa w Polsce. Białoruska Akademia Rolnicza , 2007 s. 64-66
 40. Zajdel M., Michalcewicz M., Graul C. (2007). Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora rolno-produkcyjnego w zakresie wykorzystania Internetu. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (10), s. 226-231
 41. Zajdel M., Michalcewicz M. (2007). Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora rolno-produkcyjnego w zakresie wykorzystania technik komputerowych. . Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (10), s. 218-225
 42. Michalcewicz M., Zajdel M. (2007). Analiza tendencji rozwojowych w zakresie poziomu usług dla konsumenta w Polsce poprzez rozwiązania technologii internetowej. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (12)., s. 86-96
 43. Zajdel M. (2007). Diagnoza z zakresu usług elektronicznych w wybranej sieci sektora MŚP . Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (12).s. 108-112
 44. Zajdel M. (2007). Przebieg I realizacja działań w ramach Sektorowego programu operacyjnego Rolnictwo w latach 2004-2006, Folia Universitaties Argiculturae Stetinensis 256, Oeconomia 48 s. 327-335.
 45. Zajdel M. (2007). Publikacja zbiorowa:. Rola Partnerów i realizacja ich zadań w projekcie _ uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w: Wstań, unieś głowę, s. 22-26
 46. Zajdel M. (2007). Experience of Transnational Partnership „Stand Up” In the field of national Project implementation within the framework of the Community initiative EQUAL, s. 6-14
 47. Zajdel M. (2007). Wyniki analizy badań przeprowadzonych wśród uczestników szkoleń komputerowych – zalecenia dla przyszłych realizatorów szkoleń. w: Dobre praktyki w realizacji szkoleń komputerowych dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, Monografia UTP, s. 75-83
 48. Zajdel M. (2007). Doświadczenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju w realizacji Projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL “Wstań, unieś głowę. w: Dobre praktyki w realizacji szkoleń komputerowych dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, Monografia UTP, s. 5-20
 49. Zajdel M., Michalcewicz M. (2007). Analiza Programu Wspierania Rozwoju Grup Producentów Rolnych w ramach PROW w latach 2004-2006, w: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa  i Agrobiznesu, Tom IX, Zeszyt 1, s. 563-566
 50. Wawrzyniak B., Zajdel M. (2006): Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego jako jeden z czynników zmian struktury agrarnej (4’06 (48), Centrum Doradztwa Rolniczego, s. 72-78
 51. Wawrzyniak B., Zajdel M. (2006). Program rent strukturalnych w rolnictwie polskim, Zagadnienia  Doradztwa Rolniczego 3’06 (47), Centrum Doradztwa Rolniczego, s. 103-110. 
 52. Zajdel M. (2006). Pozarolnicza działalność gospodarcza indywidualnych gospodarstw rolnych. Scientarum Polonorum Oeconomia 5 (2), s. 77-86
 53. Zajdel M. (2006) Przebieg procesów demograficznych na obszarach wiejskich. Materiały konferencyjne – Międzyzdroje, AR Szczecin, s. 759-769
 54. Zajdel M. (2006). Praca i zatrudnienie w rolnictwie polskim, Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, s. 233-241
 55. Kucharska T., Zajdel M. (2006). Problematyka bezrobocia na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, s. 81-87.  
 56. Zajdel M. (2006). Analiza stanu przygotowania planów i strategii lokalnego rozwoju gmin woj. kujawsko – pomorskiego. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis seria Oeconomia 45, s. 79-84
 57. Zajdel M. (2006). Proces kształtowania dochodów gospodarstw rolniczych. Scientarum Polonorum Oeconomia 5 (1), s. 81-88
 58. Zajdel M. (2006). Przebieg i realizacja programu SAPARD w regionie północno-zachodnim, Prace  Naukowe AE nr 1118 we Wrocławiu – Agrobiznes 2006, s. 529-533 
 59. Zajdel M. (2006). Gospodarstwa wielkoobszarowe w dobie przemian społeczno-gospodarczych. w: Rozwój lokalny , Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału zasobu Skarbu Państwa i jednostek samorządowych, AR Szczecin, s. 116-119
 60. Zajdel M. (2006). Tendencies of changes in directions of agricultural production in Poland. Regional Development Creation of Conditions For Rational Use Of State Treasure And Local Governments Potential, Szczecin 2006, s. 123-129
 61. Zajdel M. (2006). Proces sof developing rural areas by technical infrastructure. Regional Development Creation of Conditions For Rational Use Of State Treasure And Local Governments Potential, Szczecin 2006, s. 117-123
 62. Zajdel M. (2006). Local Government Administration officers In the Ligot of Information Technology – Survey Report.Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2006, s. 120-125
 63. Zajdel M. (2005). Analiza możliwości wykorzystania środków Unii Europejskiej – metoda grupowania powiatów. Kraków 2005 Acta Agraria At Silvestra
 64. Zajdel M, (2005). Doświadczenia urzędów gmin w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIII.BTN. Seria B, Nr 57. ISSN 0572-5844, s. 869-874
 65. Zajdel M. (2005). Analysis of activity of the provincial fund for environmental protection and water management In Torun over 2000 – 2004 in the Kujawy and Pomorze province. w: Applications of Informatisc in Environment Engineering and Medicine. POLISH ACADEMY OF SCIENCE, s. 171- 179
 66. Zajdel M., Michalcewicz M (2005): Analiza możliwości rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim, Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Akademia Rolnicza Szczecin, 2005, ss. 309- 314
 67. Zajdel M. (2005). Tendencje zmian w dochodach gmin w latach 2000  - 2003 w woj. Kujawsko-pomorskim. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIV.BTN. Seria B, Nr 58. ISSN 0572-5844, s. 646-652
 68. Zajdel M. (2005). Program „PHARE 2001 - Spójność Społeczna i Gospodarcza” w woj. kujawsko-pomorskim – analiza case study. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom VII, Zeszyt 4. s. 441-445
 69. Zajdel M. (2005). Doświadczenia urzędów gmin wiejskich w zakresie aplikowania o fundusze strukturalne – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).w: Przedsiębiorczość Po Wstąpieniu Polski Do Unii Europejskiej. Tworzenie Warunków Sprzyjających Racjonalnemu Wykorzystaniu Potencjału Produkcyjnego Zasobu Skarbu Państwa. AR, Szczecin, s. 341-346 
 70. Łowicka H., Zajdel M (2005). Inwestycje w gospodarstwach  rolnych w zakresie  ochrony środowiska. ISBN 83-88077-83-X. Wyd. BUR Media. ss 1-64. 
 71. Zajdel M., (2005). Aktywność powiatów woj. kujawsko-pomorskiego w kontekście Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Prace  Naukowe AE we Wrocławiu – Agrobiznes 2005. NR 1070,  s 440-445.
 72. Zajdel M., Michalcewicz M., Monografia pt.”Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych-IV”, s. 297-304.
 73. Zajdel M., Michalcewicz M., Jagodziński M.,(2004). System do zarządzania relacjami z klientami. Monografia pt.: Metody, narzędzia i systemy informatyczne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, s. 64-69
 74. Bojar W., Zajdel M.(2004).  Rozwój narzędzi wspomagania zarządzania
  przedsiębiorstwami rolnymi w świetle zastosowania sztucznej inteligencji, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XXXIX, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, Seria B, nr 52, s. 7-12.
 75. Zajdel M., Łowicka H., (2004). Fundusze strukturalne dla gospodarstw rolnych. Katedra Informatyki w Zarządzaniu – Akademia Techniczno – Rolnicza, ISBN: 83-919617-1-0, s. 1-82
 76. Zajdel M., (2004). Wstępna ocena realnych szans pozyskania funduszy strukturalnych w województwie kujawsko-pomorskim. Wieś i Rolnictwo, Suplement do Nr 4(125),200, s. 227-230.
 77. Zajdel M., (2004). Przedsiębiorczość jako warunek rozwoju gmin województwa kujawsko – pomorskiego w strukturach Unii Europejskiej. Naukowe AE we Wrocławiu – Agrobiznes 2004. NR 1015,  s. 453 - 458.
 78. Zajdel M., Michalcewicz M.: (2004). Renty strukturalne jako element polityki struktury państwa. Kraków 2004
 79. Kucharska T, Zajdel M, (2003): Problem bezrobocia na przykładzie Gminy Gąsawa. Folia Univesitats Agriculture Stetinensis 232. OECONOMICA 42. Wydawnictwo AR Szczecin 2003. s. 317-321.
 80. Kucharska T., Zajdel M., (2003): Rola programu Sapard w rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego). Prace Naukowe AE we Wrocławiu – Wyzwania stojace przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku. NR 980,  s. 242-247.
 81. Zajdel M., Michalcewicz M., (2003): Skup mleka w Polsce – model ekonometrytczny. Roczniki Naukowe, Tom V, Zeszyt 5, Warszawa-Poznań- Koszalin, s. 163 – 167.
 82. Zajdel M., Michalcewicz M., (2003): Analiza tendencji zmian w systemach klasy CRM. . IX Konferencja z cyklu: Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW 2003, s. 247 – 259.
 83. Zajdel M., Tomczak E., (2003): Technologia informacyjna w edukacji. IX Konferencja z cyklu: Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW 2003, s. 87 – 96.
 84. Zajdel M., E. Tomczak., (2003): Nauczanie na odległość jako jedna z form kształcenia – wyniki z badań. IX Konferencja z cyklu: Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW 2003, s. 79 - 86.
 85. Zajdel M., (2003): Jakość mleka w aspekcie integracji europejskiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu – AGROBIZNES 2003 nt. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. NR 983, Tom 2, s. 574-578
 86. Kucharska T., Zajdel M., (2002): Wpływ produkcji rolniczej na środowisko przyrodnicze.  Roczniki Naukowe, Warszawa - Bydgoszcz; T. IV.,Z. 6, s.116-121
 87. Zajdel M., (2002): Analiza przedsiębiorstwa wielkoobszarowego w strukturze agrobiznesu – studium przypadku. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Szczecinie pt.: Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich, Tom 1, s. 335-340.
 88. Kucharska T., Zajdel M., (2002): Występowanie i zagospodarowanie odpadów w wybranych wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Szczecinie pt.: Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich, Tom 2, s. 291-299.
 89. Zajdel M., (2002): Tendencje zmian w sytuacji wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych. Prace naukowe  we Wrocławiu pt: Agrobiznes 2002 – Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, Tom 2, s. 526-531.
 90. Zajdel M., Januszewski A., (2002): Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach rolnych Polsce i na świecie. Postępy Nauk Rolniczych, Nr 2, s. 19-27.
 91. Zajdel M., Michalcewicz M., (2002): Technologia informacyjna jako środek wspomagający edukację. VIII Konferencja z cyklu: Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW 2002, s.209 - 213.
 92. Zajdel M., (2002): Działalność Banku Spółdzielczego na tle lokalnych uwarunkowań Gminy. Monografia: Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA METODY I ZASTOSOWANIAN, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, s. VI-79 – VI 86
 93. Kucharska T, Zajdel M: Evaluation of Environmental Hazards Created by Wastes and Pollutants of Agricultural Origin in Northern Poland. PROBLEMS AND PROSPECTS OF BALKAN AGRICULTURE IN A RESTRUCTURING ENVIRONMENT. 70 th EAAE SEMINAR, JUNE 20001     (OPUBLIKOWANO W 2001 r)
 94. Zajdel M. (2001): Analiza przedsiębiorstwa wielkoobszarowego w strukturze agrobiznesu – studium przypadku. Materiały konferencyjne: Rola agrobiznesu w rozwoju obszarów wiejskich, Szczecin, s. 293-299.
 95. Zajdel M, Januszewski A (2001): Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach rolnych. VII Konferencja z cyklu: Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW 2001, s. 99-107.
 96. Zajdel M, Małaczyńska A. (2001): Rola i miejsce Banku Spółdzielczego w systemie rolnictwa polskiego w aspekcie funkcjonowania gospodarstw rodzinnych. Materiały Międzynarodowej Konferencji nt.: Rola i miejsce gospodarstw rodzinnych w systemie-rolnictwa polskiego i Europejskiego, s. 307-312
 97. Zajdel M. (2001): Przedsiębiorstwa wielkoobszarowe wobec integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe, zeszyt  81, AR Kraków, s.401-405
 98. Zajdel M., 2000: Przedsiębiorstwa wielkoobszarowe-produkcja i finanse. Roczniki Naukowe, Warszawa-Poznań-Zamość; T2.,Z3, s.102-107
 99. Kucharska T., Zajdel M.,Abstract ; 9-11 June 2000„ Evaluation of Environmental Dangers Created By Wastes and Pollutants of Agricultural Origin in Northern Poland”. EUROPEAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL ECONOMISTS-EAAE, ,Thessaloniki, Greece, 32
 100. Kucharska T., Zajdel M., 2000: Występowanie i zagospodarowanie odpadów w gospodarstwach indywidualnych w opinii rolników woj. bydgoskiego. Zeszyty Naukowe Nr 226-Rolnictwo 45ATR Bydgoszcz, 71-75
 101. Zajdel M., 2000: Analiza zmian w technologii produkcji zwierzęcej w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach rolnych woj. bydgoskiego. Zeszyty Naukowe Rolnictwo Nr 226-Rolnictwo 45; ATR Bydgoszcz, 127-134
 102. Zajdel M., 2000: Informatyka – Stan zastosowań w przedsiębiorstwach rolnych. Zeszyty Naukowe Nr 226-Rolnictwo 45;ATR Bydgoszcz, 135-140
 103. Kucharska T., Zajdel M., Abstract 1999„ Evaluation of Environmental Dangers Created By Wastes and Pollutants of Agricultural Origin in Northern Poland”. EUROPEAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL ECONOMISTS-EAAE, Thessaloniki, Greece.
 104. Zajdel M., 1999: Analiza zmian w technologii produkcji roślinnej w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach rolnych województwa bydgoskiego, Inżynieria Rolnicza nr 5(11), ISSN 1429-7264, s 285-292
 105. Kucharska T., Zajdel M: 1999. Expoitation of Machines at Farms in the Opinion of the Farmers. International Conference „Trends in Agricultural Engineering , Czech University of Agriculture Prague Technical Faculty, s. 213-215.
 106. Bojar W., Drelichowski L., Dzieża G., Zajdel M., 1999: Agicultural Resructuring Processes, Modernisation of Production Technology and Costs of Mechanisation on Farms. Zeszyty Naukowe Nr  220 Rolnictwo 44, ATR Bydgoszcz, s. 17-24.
 107. Bojar W., Zajdel M., 1999: Procesy dostosowawcze zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw rolnych w zakresie stosowanych technologii produkcji i zarządzania, Zeszyty Naukowe Nr 217 Rolnictwo 43, ATR Bydgoszcz, s. 153-159.
 108. Drelichowski L., Zajdel M., 1999: Merytoryczne i techniczne problemy realizacji zajęć z informatyki oraz zastosowań matematyki z uwzględnieniem opinii studentów.  Publikacja zbiorowa pt., Dydaktyka informatyki i przedmiotów matematyczno-statystycznych w uczelniach rolniczych, SGGW Warszawa i ATR Bydgoszcz, s. 45-52.
 109. Zajdel M., Kucharska T., 1999: Poziom techniki rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w opinii najlepszych rolników w kraju. Roczniki Akademii Rolniczej, Część I, Poznań, str. 263-269
 110. Zajdel M., 1999: Zarządzanie marketingiem. Rozdział w Przewodniku do Ćwiczeń pt.: Podstawy Marketingu, ATR Bydgoszcz, s. 77-83
 111. Zajdel M., 1999: Wyniki ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw rolnych na przykładzie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy. Materiały Konferencji Naukowej pt.: Agrobiznes w Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej w Warunkach Integracji Europejskiej, AR Szczecin, s. 165-172
 112. Zajdel M., 1999: Kierunki zmian procesów zarządzania restrukturyzowanych przedsiębiorstw rolnych. Wieś i Rolnictwo, Nr 3, s. 109-117
 113. Zajdel M., 1999: Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie w procesie integracji z Unią Europejską. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom 1, Zeszyt 2, Rzeszów, s. 119-123
 114. Zajdel M., 1999: Streszczenie rozprawy doktorskiej pt.: Analiza mechanizmów zmian w zarządzaniu i w technologii produkcji w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach rolnych (na przykładzie gospodarstw Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy). Zagadnienia Ekonomi Rolnej, NR 2-3, s. 108-109
 115. Zajdel M., 1999: Some Problems of Labour Safety on Polish Farms. XXVIII Ciosta-Cigr V CONGRESS, Horsens-Denmark, s.222-226
 116. Zajdel M., Bojar W., 1999: Kierunki rozwoju technologii produkcji rolniczej w Polsce i na świecie. Postępy Nauk Rolniczych, Nr 4, s. 11-20
 117. Kucharska T, Zajdel ., 1998: Występowanie i zagospodarowanie odpadów w gospodarstwach indywidualnych (na przykładzie gospodarstw woj. bydgoskiego). ). Komunikat naukowy w mat. X Międzynarodowa Konferencja naukowa nt. Aktualne Problemy Inżynierii Rolniczej, AR Szczecin
 118. Zajdel M, 1998: Analiza zmian w technologii produkcji roślinnej w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach rolnych (na przykładzie gospodarstw AWRSP w Bydgoszczy). Komunikat naukowy w mat. X Międzynarodowa Konferencja naukowa nt. Aktualne Problemy Inżynierii Rolniczej, AR Szczecin
 119. Kucharska T., Zajdel M., 1998: Opis gospodarstwa rolniczego - Materiały do ćwiczeń z organizacji gospodarstw rolniczych, Skrypt ATR
 120. Kucharska T., Zajdel M., 1997: Kształtowanie treści informacji rynkowej poprzez organizowanie konkursu na najlepszych rolników w Polsce. Materiały Konferencji Naukowej pt.: Informacja rynkowa dla potrzeb doradztwa rolniczego i podejmowania decyzji produkcyjnych rolników, ATR, Bydgoszcz
 121. Bojar W., Zajdel M., 1997: Progress in Production Technology in Polish Agriculture as a Factor determining High Quality Products. Proceedings XXVII Ciosta-Cigr V CONGRESS, Kaposvar-Hungary
 122. Zajdel M., Bojar W., Dzieża G., 1997: Procesy dostosowawcze zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw rolnych w zakresie stosowanych technologii produkcji”. Materiały Konferencji Naukowej pt.: Informatyka, Zarządzanie i Technika Rolnicza w Procesach Dostosowawczych Gospodarki Żywnościowej, ATR, PIMR, AWR SP, Bydgoszcz
 123. Dzieża G., Bojar W., Zajdel M., 1997: Materiały Konferencji Naukowej pt.: Informatyka, zarządzanie i technika rolnicza w procesach dostosowawczych gospodarki żywnościowej, ATR, PIMR, AWR SP, Bydgoszcz
 124. Kucharska T., Zajdel M., 1997: Gospodarstwa indywidualne w warunkach konkurencji   gospodarki rynkowej w opinii najlepszych rolników w kraju. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Przedsiębiorczość i problemy ekologii a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, AR, Szczecin.
 125. Fladrowska E., Zajdel M., 1996: Rozwój komputerowych systemów zarządzania na podstawie wybranych dużych restrukturyzowanych przedsiębiorstw rolnych w regionie bydgoskim, Zeszyty Naukowe Rolnictwo nr 199, ATR ,Bydgoszcz . 
 126. Drelichowski L., Zajdel M.,  Januszewski A., 1996:  Systemy informacji finansowej dla różnych form organizacyjno-prawnych gospodarstw rolnych niezbędnych dla kształtowania polityki rolnej w Polsce, Zeszyty Naukowe Rolnictwo nr 199 ATR , Bydgoszcz.
 127. Drelichowski L., Januszewski A., Zajdel M., 1995: Komputerowe wspomaganie sterowania finansowego w przedsiębiorstwach rolnych, Materiały konferencyjne pt. Metodyka 95, Zeszyty Naukowe ,AR ,Poznań.
 128. Drelichowski L., Zajdel M., Januszewski A.,: 1995: Badania stanu zastosowań techniki komputerowej w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach rolnych rolnych na terenie działania Oddziału AWRSP w Bydgoszczy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy zarządzania restrukturyzowanymi przedsiębiorstwami rolnymi, ATR, IMAG-DLO, AWR SP, Bydgoszcz.
 129. Drelichowski L., Zajdel M., 1995: Ocena kierunków zmian technoloii i organizacji produkcji w gospodarstwach rolnych na terenie działąnia bydgoskiego oddziału AWR SP w Bydgoszczy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy zarządzania restrukturyzowanymi przedsiębiorstwami rolnymi, ATR, IMAG-DLO, AWR SP, Bydgoszcz
 130. Drelichowski L., Januszewski A.,  Zajdel M., 1994: Algorytmizacja komputerowego wspomagania sterowania finansowego restrukturyzowanych gospodarstw rolnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy zarządzania restrukturyzowanymi przedsiębiorstwami rolnymi, ATR, IMAG-DLO, AWR SP, Bydgoszcz
 131. Drelichowski L., Januszewski A., Zajdel M., 1994: Komputerowe wspomaganie sterowania finansowego restrukturyzowanych gospodarstw rolnych, Materiały konferencyjne pt. Przekształcenia w rolnictwie wielkotowarowym woj. bydgoskiego, toruńskiego, włocławskiego, ATR, AWR SP, Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz
Podziel się linkiem

 

2017-05-29Plakat-www

2017-05-29Rejestracja-wolontariuszy

Dziekanat

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
telefon: +48 52 340 82 28
tel/fax: +48 52 340 82 18
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.