Profil wydziału

Profil naukowy Wydziału Zarządzania jest wynikową powołanej struktury organizacyjnej, wymogami jakości procesu dydaktycznego oraz indywidualnych zainteresowań naukowych pracowników. Do głównych tematów realizowanych w ramach badań na WZ należą:

 1. Podstawowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem
  • współczesne koncepcje zarządzania,
  • strategie marketingowe przedsiębiorstw w szczególności na rynku dóbr i usług industrialnych,
  • dynamiczny model kształtowania strategii uwzględniający wrażliwość rynku,
  • system controllingu i rachunkowość zarządcza,
  • zagadnienia konkurencyjności przedsiębiorstw,
  • przewagi konkurencyjne – klasyfikacja, obszary i sposoby ich kształtowania,
  • poszukiwanie modelu firmy XXI wieku,
  • współczesny marketing, zarządzanie relacjami z uczestnikami rynku,
  • współczesne systemy logistyczne,
  • innowacje a zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem,
  • zagadnienie dojrzałości innowacyjnej i sposoby jej budowania,
  • przedsiębiorstwo jako element systemu edukacyjnego współczesnego społeczeństwa.
 2. Procesy informacyjno-decyzyjne małych i średnich przedsiębiorstw w zarządzaniu klientami
  • selekcjonowanie informacji najważniejszych z punktu widzenia zarządzania relacjami z klientami na podstawie doświadczeń pracowników „pierwszej linii” marketingu firmy.
  • wykorzystanie merytorycznych treści specjalizowanych portali internetowych do obniżania kosztów działalności małych i średnich przedsiębiorstw ,
  • doskonalenie procesów planowania strategicznego w oparciu o dostęp do pełniejszej informacji o konkurencyjnych wyrobach i usługach oraz analizę wiedzy o innowacjach w unijnych i krajowych bazach danych.
  • usprawnianie kanałów informacyjnych zapewniających przepływy danych pomiędzy przedsiębiorstwami dla wzmocnienia ich konkurencyjności
  • optymalizacja zasobów oraz kształtu oferty marketingowej, pogłębiona segmentacja i hipersegmentacja.
  • poszukiwanie sposobów wzmacniania firm sektora MŚP dla ułatwienia im penetracji rynków zagranicznych poprzez poszerzenie dostępu do informacji.
 3. Rozwój cywilizacji Polski w Unii europejskiej na tle przemian współczesnego świata
 4. Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej
  • aspekty koncentracji zarządzania przedsiębiorstwami na przykładzie przedsiębiorstw mleczarskich
  • organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach
  • znaczenie marki jako narzędzia komunikacji z otoczeniem
  • produkt ekologiczny oraz możliwości jego kształtowania w procesie marketingu ekologicznego.
 5. Zastosowanie portali internetowych dla potrzeb planowania i zarządzania marketingowego sektora MSP
  • zastosowanie narzędzi klasy business intelligence (BI) dla wspomagania procesu podejmowania decyzji strategicznych,
  • idea sieci migrujących w powiązaniu z e-handlem i e-logistyką,
  • metodyka obiektywizacji oceny sytuacji przedsiębiorstw w przekroju obiektowym,
  • badania rozwoju zastosowań technologii informacyjnej regionu w aspekcie potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.
 6. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw
  • identyfikacja zasobów przedsiębiorstwa kreujących instrumenty konkurowania,
  • model zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie,
  • charakterystyka sfery zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie jako kluczowego zasobu niematerialnego decydującego o przewadze konkurencyjnej,
  • identyfikacja i ocena uwarunkowań finansowania inwestycji w zależności od rozmiarów przedsiębiorstwa,
  • ocena swobody finansowej jako czynnika wpływającego na rozwój przedsiębiorstwa,
  • identyfikacja czynników determinujących pozyskiwanie środków EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).
 7. Makro i mikroekonomiczne problemy rozwoju regionalnego
  • procesy rozwoju gospodarczego Polski na tle innych krajów UE;
  • uwarunkowania strukturalne, w tym sektorowe i przestrzenne, rozwoju gospodarczego;
  • procesy konwergencji i dywergencji ekonomicznej (w ujęciu międzynarodowym oraz regionalnym i lokalnym);
  • obszary rozwijające się i opóźnione w rozwoju w Polsce;
  • czynniki rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem zasobów niematerialnych, w tym kapitału ludzkiego i społecznego;
  • powiązania sieciowe w rozwoju przedsiębiorczości i koncepcje terytorialnej organizacji działalności gospodarczej.
 8. Problematyka podatkowa, w tym:
  • Wpływ podatków lokalnych na rozwój ekonomiczny i gospodarczy gmin,
  • Korzyści podatkowe przedsiębiorstw działających w specjalnej strefie ekonomicznej (gminnej).
  • Jawność źródeł dochodów przedsiębiorstw a stopa podatkowa
  • Oazy i raje podatkowe, Przestępczość podatkowa.
  • Struktura obciążeń podatkowych przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnej strefie ekonomicznej.
 9. Ponadto
  • Zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością,
  • Problemy i metody badania satysfakcji i lojalności klientów przedsiębiorstw usługowych.
  • Internet jako narzędzie wspierania przedsiębiorczości.
  • Stan i perspektywy rozwoju rynku usług telefonii komórkowej.
Podziel się linkiem

 

2017-05-29Plakat-www

2017-05-29Rejestracja-wolontariuszy

Dziekanat

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
telefon: +48 52 340 82 28
tel/fax: +48 52 340 82 18
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.